Difference between revisions of "中古音古诗词选登"

From 语言维基
Jump to: navigation, search
(白居易《長恨歌》)
Line 169: Line 169:
 
 天旋地轉回龍馭,到此躊躇不能去。
 
 天旋地轉回龍馭,到此躊躇不能去。
  
máa ngoai/ngoái pa  ḣáa/ ḣàa nei/nèi t ó/ḋ ó driung/driùng ,bu/bú/bu ɿt g èn/ḣ èn ngiok ngaan kung/kùng sɿ́ qió/qiò。
+
máa ngoai pa ḣàa nei tó driung,buɿt gèn ngiok ngaan kung sɿ́ qiò。
  
  嵬坡下泥土中,不 空死
+
  嵬坡下泥土中,不 空死
  
guɿn ȷ̈in siang/siàng gò ż ín/z ín driem/tem/dèm ɿi/ɿì ,dung muang/muàng do moɿn sìn máa gui。
+
guɿn ȷ̈in siang gò żín driem ɿi,dung muàng do moɿn sìn máa gui。
  
 君臣相 顧盡 沾衣, 望都 馬歸
+
 君臣相 顾尽 沾衣, 望都 马归
  
gui lai ḋrie/ḋa wán gäi ɿi ġiù,tàai yiek ḃu yiong muì yang liú。
+
gui lai ḋrie wán gäi ɿi ġiù,tàai yiek ḃu yiong muì yang liú。
  
  歸來 池苑皆依 ,太液芙蓉未央柳。
+
  归来 池苑皆依 ,太液芙蓉未央柳。
  
 ḃu yiong nyio/nyiò mi èn/m èn liú nyio/nyiò mi,doài cié nyio/nyiò ḣa/ḣá bu/bú/buɿt luɿ̀ ȷ̈ue。
+
 ḃu yiong nyio mièn liú nyio mi,doài cié nyio ḣa buɿt luɿ̀ ȷ̈ue。
  
 芙蓉如面柳如眉, 此如何不 垂。
+
 芙蓉如面柳如眉, 此如何不 垂。
  
qun bung/bùng ḋao lí huaa kai nyit,ciu wú/wù ngo ḋung yiep/xiep lak ȷ̈i。
+
qun bung ḋao lí huaa kai nyit,ciu wú ngo ḋung yiep lak ȷ̈i。
  
 春 桃李花 日,秋雨梧桐
+
 春 桃李花 日,秋雨梧桐
  
sei giung nam noài da ciu cáo,lak yiep/xiep mán gäi ḣung bu/bú/buɿt sáo/sào
+
sei giung nam noài da ciu cáo,lak yiep mán gäi ḣung buɿt sáo。
  
 西 多秋草,落 葉滿階紅
+
 西 多秋草,落 叶满阶红
  
li wan  ḋéi/ ḋèi zí ḃaak buat sin,zieu ḃuang/ḃang a gaam/gàam ceng nga láo。
+
li wan ḋèi zí ḃaak buat sin,zieu ḃuang a gaam ceng nga láo。
  
 梨 弟子白 新,椒房阿 青娥老。
+
 梨 弟子白 新,椒房阿 青娥老。
  
 ṡiek ḋ èn/d èn ḣuing bui si/sì ciéu nyien,go dɿng teu/tao/ḋéu ż ín/z ín muì ȷ̈ieng men。
+
 ṡiek ḋèn ḣuing bui si ciéu nyien,go dɿng teu żín muì ȷ̈ieng men。
  
 夕殿 螢飛 思悄然,孤 未成眠。
+
 夕殿 萤飞 思悄然,孤 未成眠。
  
 ḋri ḋri jiong gó chio ḋriang/driáng/ḋriàng yiàa,gä́ng gä́ng seng ḣa yiok ȷ̈iò ten。
+
 ḋri ḋri jiong gó chio ḋriang yiàa,gä́ng gä́ng seng ḣa yiok ȷ̈iò ten。
  
  遲遲鐘 鼓初 夜,耿耿星河欲曙天。
+
  迟迟钟 鼓初 夜,耿耿星河欲曙天。
  
wan/oɿn yang/ang nguáa/nguàa leng/láang/léng shiang ḣuaa/huaa/ḣuàa ḋriong/ḋrióng/ ḋriòng,ḃuì cuɿ̀ kim ḣan ȷ̈uɿ yio/yió/yiò giong/ ġiòng。
+
wan yang nguáa láang shiang ḣuaa ḋriòng,ḃuì cuɿ̀ kim ḣan ȷ̈uɿ yió ġiòng。
  
  鴛鴦 瓦冷霜 重,翡翠衾寒 誰與 共。
+
  鸳鸯 瓦冷霜 重,翡翠衾寒 谁与 共。
  
yiu yiu shaang/shièng sɿ́ ḃiet/biet geng/gèng nen, 魂tak/paak bu/bú/buɿt zɿng/ żɿng lai nyip mɿung/mɿùng。
+
yiu yiu shaang sɿ́ biet geng nen, paak buɿt żɿng lai nyip mɿùng。
  
 悠悠生死 別經 年,魂魄不曾
+
 悠悠生死 别经 年,魂魄不曾
  
lim/lìm ġiong ḋáo żhí ḣung/ḣúng do kaak ,nai/n ɿng/nɿ́ng/nài yí zieng/zièng ȷ̈ieng ḋrì/drì  魂tak/paak。
+
lim ġiong ḋáo żhí ḣung do kaak ,n ɿng yí zieng ȷ̈ieng drì  paak。
  
  邛道士 都客,能以精 致魂魄。
+
  邛道士 鸿 都客,能以精 致魂魄。
  
we gám guɿn wang/wàng drién/nièn druén/druèn si/sì ,ṡuɿ̀ gaao/gàao ḃuang/buang żhí yin/än ġin mek。
+
gám guɿn wang drién druén si,ṡuɿ̀ gàao buang żhí yin ġin mek。
  
  感君王 輾轉 思,遂教方士殷勤
+
  感君王 辗转 思,遂教方士殷勤
  
 ḃäi kung/kùng ngiò k ɿì/h ɿì bo ɿn/bò ɿn nyio/nyiò ḋèn,xing ten nyip ḋì ġiu ji bèn。
+
 ḃäi kung ngiò kɿì boɿn nyio ḋèn,xing ten nyip ḋì ġiu ji bèn。
  
 排空 馭氣 奔如 ,升天入地求之遍。
+
 排空 驭气 奔如 ,升天入地求之遍。
  
  ȷ̈iáng/ ȷ̈iàng ġiung biek lak  ḣáa/ ḣàa ḣoang żuen,liáng/liàng qió/qiò mang mang gäi bu/bú/buɿt g èn/ḣ èn。
+
 ȷ̈iàng ġiung biek lak ḣàa ḣoang żuen,liáng qiò mang mang gäi buɿt gèn。
  
 上 碧落下 泉, 兩處 茫茫皆不
+
 上 碧落下 泉, 两处 茫茫皆不
  
hoɿt muɿn/muɿ̀n hái  ȷ̈iáng/ ȷ̈iàng yú sien shän,shän  żái/ żài hio/kio mu piéu miéu 
+
hoɿt muɿn hái ȷ̈iàng yú sien shän,shän żài hio mu piéu miéu 
  
 忽 海上有仙山,山在 虛無縹
+
 忽 海上有仙山,山在 虚无缥
  
lou gak leng lung ngó wɿn kí,ġi/gi driung/driùng qiak yèu/yak da sien zí。
+
lou gak leng lung ngó wɿn kí,ġi driung qiak yak da sien zí。
  
  樓閣 起,其中 綽約 多仙子。
+
  楼阁 起,其中 绰约 多仙子。
  
driung/driùng yú yit nyin żì tàai jin,suet bu huaa màao shim/chim/cam/saam/càm chie/chä/chäi/chaa/chä̀ ȷ̈ié。
+
driung yú yit nyin żì tàai jin,suet bu huaa màao chim chä ȷ̈ié。
  
 中有一人字太真,雪 花貌 差是。
+
 中有一人字太真,雪 花貌 差是。
  
gim kuat sei siang kóu ngiok guing,druén/druèn gaao/gàao siéu ngiok bào shong ȷ̈ieng。
+
gim kuat sei siang kóu ngiok guing,druén gaao siéu ngiok bào shong ȷ̈ieng。
  
 金 西 叩玉扃, 教小玉 報雙 成。
+
 金 西 叩玉扃, 教小玉 报双 成。
  
muɿn/muɿ̀n ḋáo hàn gaa ten zí shí/shì ,giú ḣuaa/huaa/ḣuàa driàng lí mɿung/mɿùng  魂gieng
+
muɿn ḋáo hàn gaa ten zí shí,giú ḣuaa driàng lí mɿùng  魂 gieng
  
  家天子使,九 華帳
+
  家天子使,九 华帐
  
láam ɿi/ɿì quɿ/toai ḋrim/jím/jìm kí ḃoai ḣoai,ju ḃak ngin bieng/ ḃeng/biéng yie/yié lié kai。
+
láam ɿi toai jím kí ḃoai ḣoai,ju ḃak ngin ḃeng yie lié kai。
  
  衣推枕起徘徊,珠箔 屏迤 邐開
+
  衣推枕起徘徊,珠箔 屏迤 逦开
  
wɿn bìn bàn pien/pièn sin ȷ̈uè gàao/gok ,huaa goan/goàn bu/bú/buɿt jiéng  ḣáa/ ḣàa ḋang lai。
+
wɿn bìn bàn pien sin ȷ̈uè gàao,huaa goàn buɿt jiéng ḣàa ḋang lai。
  
  雲鬢 半偏新睡 ,花冠不整下堂
+
  云鬓 半偏新睡 ,花冠不整下堂
  
bung/bùng que/què sien mièi ḃieu/pieu ḃieu/pieu gió,yiu/giù/yiù ṡí ngei/nget/ngèi ȷ̈iang wú/wù ɿi/ɿì mú。
+
bung que sien mièi pieu pieu gió,yiu ṡí ngei ȷ̈iang wú ɿi mú。
  
  吹仙袂 飄飄舉 似霓裳羽衣舞。
+
  吹仙袂 飘飘举 似霓裳羽衣舞。
  
ngiok yiong żek mak luɿ̀ lan gan/gàn ,li huaa yit jie qun dàai wú/wù
+
ngiok yiong żek mak luɿ̀ lan gan,li huaa yit jie qun dàai wú。
  
 玉容寂寞 淚闌 干,梨花一枝春 雨。
+
 玉容寂寞 泪阑 干,梨花一枝春 雨。
  
 ḣam/ham/ḣàm żieng nging/ngìng tei/ ḋèi ṡiàa guɿn wang/wàng ,yit ḃiet/biet yim yiong liáng/liàng miéu mang。
+
 ḣam żieng nging ḋèi ṡiàa guɿn wang,yit biet yim yiong liáng miéu mang。
  
 含情凝睇 君王,一 音容 渺茫。
+
 含情凝睇 君王,一 音容 渺茫。
  
jieu yiang ḋ èn/d èn lí ɿn ài żuet,ḃung lai/lài giung driung/driùng nyit nguat ḋriang/driáng/ḋriàng
+
jieu yiang ḋèn lí ɿn ài żuet,ḃung lai giung driung nyit nguat ḋriang。
  
 昭 殿里恩 愛絕 ,蓬 萊宮 中日月
+
 昭 殿里恩 爱绝 ,蓬 莱宫 中日月
  
 ḣoai/ḣoài ḋou  ḣáa/ ḣàa muang/muàng nyin ḣuaan/ḣɿèn qió/qiò,bu/bú/bu ɿt g èn/ḣ èn ḋriang/driáng/ḋriàng an g èn/ḣ èn ḋrin mù。
+
 ḣoai ḋou ḣàa muàng nyin ḣuaan qiò,buɿt gèn ḋriang an gèn ḋrin mù。
  
 回 下望人寰 ,不 見長 見塵霧
+
 回 下望人寰 ,不 见长 见尘雾
  
yuɿ ziang/ziàng ġiù muɿt biéu xim/xìm żieng, ḋen/ ḋèn ḣap/gap gim chä giè ziang/ziàng kió/kiò。
+
yuɿ ziang ġiù muɿt biéu xim żieng,ḋèn ḣap gim chä giè ziang kiò。
  
 惟 將舊 物表深情, 合金 去。
+
 惟 将旧 物表深情, 合金 去。
  
chä liu/liù yit gó ḣap/gap yit xien/xièn,chä bäk ḣoang gim ḣap/gap buɿn/ḃuɿ̀n ḋen/ ḋèn。
+
chä liu yit gó ḣap yit xièn,chä bäk ḣoang gim ḣap buɿn ḋèn。
  
  留一股合一扇, 金合分
+
  留一股合一扇, 金合分
  
  ḋan/ḋán/ ḋàn gaao/gàao sim ṡí gim  ḋen/ ḋèn gen,ten  ȷ̈iáng/ ȷ̈iàng nyin  ḣo àai/go àai siang/siàng g èn/ḣ èn。
+
 ḋàn gàao sim ṡí gim ḋèn gen,ten ȷ̈iàng nyin  间  ḣoàai siang gèn。
  
 但教心似金 鈿堅 ,天上人 間會
+
 但教心似金 钿坚 ,天上人 间会
  
lim/lìm ḃiet/biet yin/än ġin  ḋriong/ḋrióng/ ḋriòng giè ṡi,ṡi driung/driùng yú ȷ̈ièi liáng/liàng sim drie。
+
lim biet yin ġin ḋriòng giè ṡi,ṡi driung yú ȷ̈ièi liáng sim drie。
  
  臨別 殷勤重寄 中有誓 心知。
+
  临别 殷勤重寄 中有誓 心知。
  
cit nguat cit nyit ḋriang/driáng/ḋriàng shaang/shièng èn/d èn,yiàa bàn mu nyin sɿ ngió/ngiò ȷ̈i。
+
cit nguat cit nyit ḋriang shaang ḋèn,yiàa bàn mu nyin sɿ ngió ȷ̈i。
  
 七月七日 生殿,夜半 人私 語時
+
 七月七日 生殿,夜半 人私 语时
  
  żái/ żài ten nguàn zò/zà/zak ḃi//ḃì/bì/ḃit yik déu, żái/ żài ḋì nguàn we lien lí jie。
+
 żài ten nguàn zak bí yik déu,żài ḋì nguàn we lien lí jie。
  
 在天 作比翼 ,在地 願為連 理枝。
+
 在天 作比翼 ,在地 愿为连 理枝。
  
ten ḋriang/driáng/ḋriàng ḋì giú yú ȷ̈i ż ín/z ín,cié ḣɿ̀n mien mien mu żuet ġi。
+
ten ḋriang ḋì giú yú ȷ̈i żín,cié ḣɿ̀n mien mien mu żuet ġi。
  
 天 地久有 時盡 ,此恨 綿綿無絕 期。
+
 天 地久有 时尽 ,此恨 绵绵无绝 期。
  
  

Revision as of 21:15, 5 May 2019

唐代

李白《望庐山瀑布》

Muàng Lio Shän Ḃuk Bò -- Lí Ḃaak


nyit jièu hiang lo shaang zié en,

日照香爐生紫煙,

yieu kàn ḃuk bò guä̀ żen quen。

遙看瀑布掛前川。

bui liu ḋrik ḣàa sam cien qiek,

飛流直下三千尺,

ngi ȷ̈ié ngin ḣa lak giú ten。

疑是銀河落九天。

杜甫《春望》

Ḋó Buó《Qun Muàng》


Guɿk poà shän ḣa żài,ȷ̈ieng qun cáo muk xim。

國破山河在,城春草木深。

Góm ȷ̈i huaa zièn luɿ̀,ḣɿ̀n ḃiet déu giaang sim。

感時花濺淚,恨別鳥驚心。

Piong hoá lien sam nguat,gaa xio déi muàn gim。

烽火連三月,家書抵萬金。

Ḃaak ḋu sao gàang doán,ḣuɿn yiok buɿt xìng zhim。

白頭搔更短,渾欲不勝簪。

白居易《長恨歌》

Ḃaak Gio Yiè《Ḋriang Ḣɿ̀n Ga》


hàn ḣoang ḋriòng shik si kueng guɿk,

漢皇重色思傾國,

ngiò ḣuó da nen ġiu buɿt dɿk。

御宇多年求不得。

yiang gaa ḣiú nió chio driáng ȷ̈ieng,

楊家有女初長成,

yiàng żái xim guei nyin muì xik。

養在深閨人未識。

ten shaang lèi drì nan żɿ̀ kì,

天生麗質難自棄,

yit drieu suén żài guɿn ḣuang zhik。

一朝選在君王側。

ḣoai mɿu yit sièu baak mì shaang,

回眸一笑百媚生,

liuk giung buɿ́n ḋài muo ngaan shik。

六宮粉黛無顏色。

qun ḣan siè yiok ḣuaa cieng ḋrie,oɿn żuen xuɿ́ ḣoɿt séi nging ji。

春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。

ȷ̈ì nyie ḃu kí gieu mu lik,xí ȷ̈ié sin ȷ̈ing ɿn ḋraak ȷ̈i。

侍兒扶起嬌無力,始是新承恩澤時。

wɿn bìn huaa ngaan gim ḃò yièu,ḃu yiong driàng noán ḋò qun sieu。

雲鬢花顏金步搖,芙蓉帳暖度春宵。

qun sieu kó doán nyit gao kí,żiong cié guɿn wang buɿt záo ḋrieu。

春宵苦短日高起,從此君王不早朝。

ȷ̈ing hoan ȷ̈ì èn mu gän ḣàa,qun żiong qun yiu yiàa juen yiàa。

承歡侍宴無閒暇,春從春遊夜專夜。

ḣòu giung gä lèi saam cen nyin,saam cen trióng ài żài yit xin。

後宮佳麗三千人,三千寵愛在一身。

gim wuk zhiang ȷ̈ieng gieu ȷ̈ì yiàa,ngiok lou èn ḃä́ zuɿ̀ ḣoa qun。

金屋妝成嬌侍夜,玉樓宴罷醉和春。

zɿ́ moài ḋéi hueng gäi liet tó,ká len goang cái shaang moɿn ḣó。

姊妹弟兄皆列土,可憐光彩生門戶。

ṡuɿ̀ lièng ten ḣàa ḃú móu sim,buɿt ḋriòng shaang nam ḋriòng shaang nió。

遂令天下父母心,不重生男重生女。

lie giung gao qiò nyip ceng wɿn,sien ngok bung pieu qiò qiò muɿn。

驪宮高處入青雲,仙樂風飄處處聞。

ḣoán ga man mú nging si driuk,żín nyit guɿn wang kàn buɿt ziok。

緩歌謾舞凝絲竹,盡日君王看不足。

ngio yiang ḃei gó ḋúng ḋì lai,gieng pà ngei ȷ̈iang wú ɿi kiok。

漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲。

giú ḋriong ȷ̈ieng kuat en ḋrin shaang,cen ẋing muàn ġiè sei nam ḣaang。

九重城闕煙塵生,千乘萬騎西南行。

cuɿ̀ ḣuaa yieu yieu ḣaang ḃuk jí,sei qut do moɿn baak yio lí。

翠華搖搖行復止,西出都門百餘里。

liuk guɿn buɿt buat mu nàai ḣa,wán druén nga mi máa żen sɿ́。

六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死。

huaa ḋèn wé ḋì mu nyin xiu,cuɿ̀ ġièu gim ziak ngiok sao ḋou。

花鈿委地無人收,翠翹金雀玉搔頭。

guɿn wang yém mièn giù buɿt dɿk,ḣoai kàn hɿet luɿ̀ siàng ḣoa liu。

君王掩面救不得,回看血淚相和流。

ḣoang ai sàn màn bung seu sak,wɿn żhàan ɿeng wu dɿng  giàm gak。

黃埃散漫風蕭索,雲棧縈紆登劍閣。

nga mi shän ḣàa xiéu nyin ḣaang,zieng ġi mu goang nyit shik ḃak。

峨嵋山下少人行,旌旗無光日色薄。

ȷ̈iok gong xuɿ́ biek ȷ̈iok shän ceng,xièng jú ḋrieu ḋrieu mò mò żieng。

蜀江水碧蜀山青,聖主朝朝暮暮情。

ḣaang giung gèn nguat xiang sim shik,yiàa wú muɿn leng ḋriang doàn xieng。

行宮見月傷心色,夜雨聞鈴腸斷聲。

ten ṡuen ḋì druén ḣoai liong ngiò,dào cié ḋriu ḋrio buɿt nɿng kiò。

天旋地轉回龍馭,到此躊躇不能去。

máa ngoai pa ḣàa nei tó driung,buɿt gèn ngiok ngaan kung sɿ́ qiò。

马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。

guɿn ȷ̈in siang gò żín driem ɿi,dung muàng do moɿn sìn máa gui。

君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。

gui lai ḋrie wán gäi ɿi ġiù,tàai yiek ḃu yiong muì yang liú。

归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。

ḃu yiong nyio mièn liú nyio mi,doài cié nyio ḣa buɿt luɿ̀ ȷ̈ue。

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。

qun bung ḋao lí huaa kai nyit,ciu wú ngo ḋung yiep lak ȷ̈i。

春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。

sei giung nam noài da ciu cáo,lak yiep mán gäi ḣung buɿt sáo。

西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫。

li wan ḋèi zí ḃaak buat sin,zieu ḃuang a gaam ceng nga láo。

梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。

ṡiek ḋèn ḣuing bui si ciéu nyien,go dɿng teu żín muì ȷ̈ieng men。

夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。

ḋri ḋri jiong gó chio ḋriang yiàa,gä́ng gä́ng seng ḣa yiok ȷ̈iò ten。

迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天。

wan yang nguáa láang shiang ḣuaa ḋriòng,ḃuì cuɿ̀ kim ḣan ȷ̈uɿ yió ġiòng。

鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。

yiu yiu shaang sɿ́ biet geng nen,魂 paak buɿt żɿng lai nyip mɿùng。

悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。

lim ġiong ḋáo żhí ḣung do kaak,nɿng yí zieng ȷ̈ieng drì 魂 paak。

临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。

wè gám guɿn wang drién druén si,ṡuɿ̀ gàao buang żhí yin ġin mek。

为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。

ḃäi kung ngiò kɿì boɿn nyio ḋèn,xing ten nyip ḋì ġiu ji bèn。

排空驭气奔如电,升天入地求之遍。

ȷ̈iàng ġiung biek lak ḣàa ḣoang żuen,liáng qiò mang mang gäi buɿt gèn。

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。

hoɿt muɿn hái ȷ̈iàng yú sien shän,shän żài hio mu piéu miéu 间。

忽闻海上有仙山,山在虚无缥渺间。

lou gak leng lung ngó wɿn kí,ġi driung qiak yak da sien zí。

楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。

driung yú yit nyin żì tàai jin,suet bu huaa màao chim chä ȷ̈ié。

中有一人字太真,雪肤花貌参差是。

gim kuat sei siang kóu ngiok guing,druén gaao siéu ngiok bào shong ȷ̈ieng。

金阙西厢叩玉扃,转教小玉报双成。

muɿn ḋáo hàn gaa ten zí shí,giú ḣuaa driàng lí mɿùng 魂 gieng。

闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。

láam ɿi toai jím kí ḃoai ḣoai,ju ḃak ngin ḃeng yie lié kai。

揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤逦开。

wɿn bìn bàn pien sin ȷ̈uè gàao,huaa goàn buɿt jiéng ḣàa ḋang lai。

云鬓半偏新睡觉,花冠不整下堂来。

bung que sien mièi pieu pieu gió,yiu ṡí ngei ȷ̈iang wú ɿi mú。

风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞。

ngiok yiong żek mak luɿ̀ lan gan,li huaa yit jie qun dàai wú。

玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。

ḣam żieng nging ḋèi ṡiàa guɿn wang,yit biet yim yiong liáng miéu mang。

含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。

jieu yiang ḋèn lí ɿn ài żuet,ḃung lai giung driung nyit nguat ḋriang。

昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。

ḣoai ḋou ḣàa muàng nyin ḣuaan qiò,buɿt gèn ḋriang an gèn ḋrin mù。

回头下望人寰处,不见长安见尘雾。

yuɿ ziang ġiù muɿt biéu xim żieng,ḋèn ḣap gim chä giè ziang kiò。

惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去。

chä liu yit gó ḣap yit xièn,chä bäk ḣoang gim ḣap buɿn ḋèn。

钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。

ḋàn gàao sim ṡí gim ḋèn gen,ten ȷ̈iàng nyin 间 ḣoàai siang gèn。

但教心似金钿坚,天上人间会相见。

lim biet yin ġin ḋriòng giè ṡi,ṡi driung yú ȷ̈ièi liáng sim drie。

临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。

cit nguat cit nyit ḋriang shaang ḋèn,yiàa bàn mu nyin sɿ ngió ȷ̈i。

七月七日长生殿,夜半无人私语时。

żài ten nguàn zak bí yik déu,żài ḋì nguàn we lien lí jie。

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

ten ḋriang ḋì giú yú ȷ̈i żín,cié ḣɿ̀n mien mien mu żuet ġi。

天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。


李商隱《錦瑟》

Lí Xiangyín 《Gím Shit》


gím shit mu doan ngó ȷ̈ip ḣen,

錦瑟無端五十弦,

yit ḣen yit ḋruó si ḣuaa nen。

一弦一柱思華年。

zhiang shaang héu mɿung mei ḣo sep,

莊生曉夢迷蝴蝶,

muàng dèi qun sim tak ḋó gɿen。

望帝春心托杜鵑。

cang hái nguat mieng ju ḣiú luɿ̀,

滄海月明珠有淚,

lam ḋen nyit noán ngiok shaang en。

藍田日暖玉生煙。

cié żieng ká ḋái ȷ̈ieng druɿ yik,

此情可待成追憶,

jié ȷ̈ié dang ȷ̈i yí  muáng nyien。

只是當時已惘然。

賀知章《回鄉偶書》

Ḣà Drie Jiang《Ḣoai Hiang Ngú Xio》


xièu siéu lie gaa láo ḋà ḣoai,

少小離家老大回,

hiang yim muo gái bìn mao chue。

鄉音無改鬢毛衰。

nyie ḋung siang gèn buɿt siang xik,

兒童相見不相識,

sièu muɿ̀n kaak żiong ḣa qiò lai。

笑問客從何處來。

註:此詩第二句韻腳“衰chue”,與第一句、第四句韻腳“回ḣoai”、“來lai”,按照《廣韻》韻母相近但不相同。

北宋

李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》

Lí Ciengjièu 《Nyio Mɿung Lieng · Żak Yiàa Ḣuó Shio Bung Żhiù》


Żak yiàa ḣuó shio bung żhiù,

昨夜雨疏風驟,

Niong ȷ̈uè buɿt sieu żan ziú。

濃睡不消殘酒。

Xì muɿ̀n guén liem nyin,

試問卷簾人,

Giak ḋáo hái ḋang ɿi ġiù。

卻道海棠依舊。

Drie bú, drie bú?

知否,知否?

Ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。

應是綠肥紅瘦。

李清照《聲聲慢》

Xieng Xieng Màan -- Lí Ciengjièu


ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng,

尋尋覓覓,冷冷清清,

cei cei cóm cóm cek cek。

淒淒慘慘戚戚。

żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣoù,

乍暖還寒時候,

zuàai nan ziang sik。

最難將息。

sam boai liáng zhä́n ḋàm ziú,

三杯兩盞殘淡酒,

zim ḋek ta、muán lai bung gip。

怎敵他、晚來風急。

ngàan goà yiáa,jièng xiang sim,

雁過也,正傷心,

kiak ȷ̈ié ġiù ȷ̈i siang xik。

卻是舊時相識。

mán ḋì ḣoang huaa doai ziek,

滿地黃花堆積。

żieu żuɿ̀ soɿ́n,nyio gim ḣiú ȷ̈uɿ kom tek?

憔悴損,如今有誰堪摘。

xiú drió chong nyin,ḋuk żɿ̀ zim shaang dɿk hɿk。

守著窗兒,獨自怎生得黑。

ngo ḋung gàang gem sèi ḣú,

梧桐更兼細雨,

dào ḣoang hoɿn,dém dém dek dek。

到黃昏,點點滴滴。

ngièn cɿ̀ ḋèi,zim yit gà żhiu żì léu dɿk。

這次第,怎一個 愁字了得!

王安石《別鄞女》

Ḃiet Ngin Nió -- Ḣuang An J̈ek


ḣaang nen sam ȷ̈ip yí shuɿ wung,moán ngä́n yu xiang jié żɿ̀ gung。

行年三十已衰翁,滿眼憂傷只自攻。

gim yiàa pien jiu lai guet nyió,sɿ́ shaang żiòng cié gak sei dung。

今夜扁舟來訣汝,死生從此各西東。

王安石《梅花》

Moai Huaa -- Ḣuang An J̈ek


żiang gok shuò jie moai,

墙角数枝梅,

ling ḣan ḋuk żɿ̀ kai。

凌寒独自开。

yieu drie buɿt ȷ̈ié suet,

遥知不是雪,

ḣue ḣiú òm hiang lai。

为有暗香来。

明代

《早梅诗》

早梅詩是明代《韻畧易通》中展示其所記音系全部二十個聲母的聲母詩。其書的體例編排,聲母的排列就依照著這首詩的字序。

全詩原文及所對應聲母的音值如下:

東 風 破 早 梅

向 暖 一 枝 開

氷 雪 無 人 見

春 從 天 上 來

中古讀音 對應聲母
dung bung poà záo moai

xiàng noán yit jie kai

bing suet muo nyin gèn

qun żiòng ten ȷ̈iáng lai

d b p z m

x n - j k

b s m ny g

q ż t ȷ̈ l

汉字转中古音工具

本站中古音查询转码器

中古常用字音速查表

漢典網廣韻查詢

大小寫轉換