中古音古诗词选登

From 语言维基
Jump to: navigation, search

唐代 [edit | edit source]

李白《望庐山瀑布》 [edit | edit source]

Muàng Lio Shän Ḃuk Bò -- Lí Ḃaak


nyit jièu hiang lo shaang zié en,

日照香炉生紫烟,

yieu kàn ḃuk bò guä̀ żen quen。

遥看瀑布挂前川。

bui liu ḋrik ḣàa sam cien qiek,

飞流直下三千尺,

ngi ȷ̈ié ngin ḣa lak giú ten。

疑是银河落九天。

杜甫《春望》 [edit | edit source]

Ḋó Buó《Qun Muàng》


Guɿk poà shän ḣa żài,ȷ̈ieng qun cáo muk xim。

国破山河在,城春草木深。

Góm ȷ̈i huaa zièn luɿ̀,ḣɿ̀n ḃiet déu giaang sim。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

Piong hoá lien sam nguat,gaa xio déi muàn gim。

烽火连三月,家书抵万金。

Ḃaak ḋu sao gàang doán,ḣuɿn yiok buɿt xìng zhim。

白头搔更短,浑欲不胜簪。


杜甫《蜀相》 [edit | edit source]

ḋó bú《ȷ̈iok siàng》


ȷ̈ing siàng ṡi ḋang ḣá qiò ṡim

丞相祠堂何处寻

gím goan ȷ̈ieng ngoàai baak shim shim

锦官城外柏森森

yèng gäi biek cáo żɿ̀ qun shik

映阶碧草自春色

gäk yiep ḣoang lie kung hào yim

隔叶黄鹂空好音

saam gò ḃin ḃuan ten ḣàa gèi

三顾频烦天下计

liáng drieu kai zèi láo ȷ̈in sim

两朝开济老臣心

quɿ̀ shɿ muì żiep xin sen sɿ́

出师未捷身先死

ḋriang shì yeng yung luɿ̀ mán gim

长使英雄泪满襟


杜甫《登楼》 [edit | edit source]

ḋó bú 《dɿng lou》


huaa ġín gao lou xiang kaak sim,

花近高楼伤客心,

muàn ḃuang da nàn cié dɿng lìm。

万方多难此登临。

gím gong qun shik lai ten ḋì,

锦江春色来天地,

ngiok luɿ́ ḃu wɿn bièn gó gim。

玉垒浮云变古今。

bɿk ġik ḋrieu ḋèng jiung bú gái,

北极朝廷终不改,

sei shän kòu ḋào mak siang cim。

西山寇盗莫相侵。

ká len ḣóu jú ḣuaan ṡi mièu,

可怜后主还祠庙,

nyit mò leu we《liang bú ngim》

日暮聊为《梁甫吟》


杜甫《绝句》 [edit | edit source]

ḋó bú《żuet gù》


liàng gà ḣoang lie mieng cuɿ̀ liú,

两个黄鹂鸣翠柳

yit ḣang ḃaak lò ȷ̈iáng ceng ten。

一行白鹭上青天

窗ḣam sei leng cen ciu suet,

窗含西岭千秋雪

moɿn ḃak dung ngo muàn lí ẋuen。

门泊东吴万里船

杜甫《登高》 [edit | edit source]

ḋó bú《dɿng gao》


bung gip ten gao wan sèu ai,

风急天高猿啸哀,

jió cieng shaa ḃaak déu bui ḣoai。

渚清沙白鸟飞回。

mu ben lak muk seu seu ḣàa,

无边落木萧萧下,

bú żín ḋriang gong góɿn góɿn lai。

不尽长江滚滚来。

muàn lí bi ciu ȷ̈iang zak kaak,

万里悲秋常作客,

baak nen da ḃièng ḋuk dɿng ḋai。

百年多病独登台。

gän nan kó ḣɿ̀n ḃuan shiang bìn,

艰难苦恨繁霜鬓,

láo dào sin ḋeng ḋrok ziú boai。

潦倒新停浊酒杯。


杜甫《月夜忆舍弟》 [edit | edit source]

ḋó bú《nguat yiàa yik xiàa ḋéi》


xù gó ḋoán nyin ḣaang,

戍鼓断人行,

ben ciu yit ngàan xieng。

边秋一雁声。

lò żiong gim yiàa ḃaak,

露从今夜白,

nguat ȷ̈ié gò hiang mieng。

月是故乡明。

yú ḋèi gäi buɿn sàn,

有弟皆分散,

mu gaa muɿ̀n sɿ́ shaang。

无家问死生。

giè xio ḋriang buɿt ḋat,

寄书长不达,

huàng nái muì hiu bieng。

况乃未休兵。


白居易《长恨歌》 [edit | edit source]

Ḃaak Gio Yiè《Ḋriang Ḣɿ̀n Ga》


hàn ḣoang ḋriòng shik si kɿeng guɿk,

汉皇重色思倾国,

ngiò wú da nen ġiu buɿt dɿk。

御宇多年求不得。

yiang gaa yú nió chio driáng ȷ̈ieng,

杨家有女初长成,

yiáng żài xìm guei nyin muì xik。

养在深闺人未识。

ten shaang lèi drì nan żɿ̀ kì,

天生丽质难自弃,

yit drieu suén żài guɿn wang zhik。

一朝选在君王侧。

ḣoai mɿu yit sièu baak mì shaang,

回眸一笑百媚生,

liuk giung buɿ́n ḋài muo ngaan shik。

六宫粉黛无颜色。

qun ḣan siè yiok ḣuaa cieng ḋrie,oɿn żuen xuɿ́ ḣoɿt séi nging ji。

春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。

ȷ̈ì nyie ḃu kí gieu mu lik,xí ȷ̈ié sin ȷ̈ing ɿn ḋraak ȷ̈i。

侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。

wɿn bìn huaa ngaan gim ḃò yièu,ḃu yiong driàng noán ḋò qun sieu。

云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

qun sieu kó doán nyit gao kí,żiong cié guɿn wang buɿt záo ḋrieu。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

ȷ̈ing hoan ȷ̈ì èn mu gän ḣàa,qun żiong qun yiu yiàa juen yiàa。

承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。

ḣòu giung gä lèi saam cen nyin,saam cen trióng ài żài yit xin。

后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。

gim wuk zhiang ȷ̈ieng gieu ȷ̈ì yiàa,ngiok lou èn ḃä́ zuɿ̀ ḣoa qun。

金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。

zɿ́ moài ḋéi hueng gäi liet tó,ká len goang cái shaang moɿn ḣó。

姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。

ṡuɿ̀ lièng ten ḣàa ḃú móu sim,buɿt ḋriòng shaang nam ḋriòng shaang nió。

遂令天下父母心,不重生男重生女。

lie giung gao qiò nyip ceng wɿn,sien ngok bung pieu qiò qiò muɿn。

骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。

ḣoán ga man mú nging si driuk,żín nyit guɿn wang kàn buɿt ziok。

缓歌谩舞凝丝竹,尽日君王看不足。

ngio yiang ḃei gó ḋúng ḋì lai,gieng pà ngei ȷ̈iang wú ɿi kiok。

渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。

giú ḋriong ȷ̈ieng kuat en ḋrin shaang,cen ẋing muàn ġiè sei nam ḣaang。

九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。

cuɿ̀ ḣuaa yieu yieu ḣaang ḃuk jí,sei qut do moɿn baak yio lí。

翠华摇摇行复止,西出都门百余里。

liuk guɿn buɿt buat mu nàai ḣa,wán druén nga mi máa żen sɿ́。

六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。

huaa ḋèn wé ḋì mu nyin xiu,cuɿ̀ ġièu gim ziak ngiok sao ḋou。

花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。

guɿn wang yém mièn giù buɿt dɿk,ḣoai kàn hɿet luɿ̀ siàng ḣoa liu。

君王掩面救不得,回看血泪相和流。

ḣoang ai sàn màn bung seu sak,wɿn żhàan ɿeng wu dɿng  giàm gak。

黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁。

nga mi shän ḣàa xiéu nyin ḣaang,zieng ġi mu goang nyit shik ḃak。

峨嵋山下少人行,旌旗无光日色薄。

ȷ̈iok gong xuɿ́ biek ȷ̈iok shän ceng,xièng jú ḋrieu ḋrieu mò mò żieng。

蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。

ḣaang giung gèn nguat xiang sim shik,yiàa wú muɿn leng ḋriang doàn xieng。

行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。

ten ṡuen ḋì druén ḣoai liong ngiò,dào cié ḋriu ḋrio buɿt nɿng kiò。

天旋地转回龙驭,到此踌躇不能去。

máa ngoai pa ḣàa nei tó driung,buɿt gèn ngiok ngaan kung sɿ́ qiò。

马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。

guɿn ȷ̈in siang gò żín driem ɿi,dung muàng do moɿn sìn máa gui。

君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。

gui lai ḋrie wán gäi ɿi ġiù,tàai yiek ḃu yiong muì yang liú。

归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。

ḃu yiong nyio mièn liú nyio mi,doài cié nyio ḣa buɿt luɿ̀ ȷ̈ue。

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。

qun bung ḋao lí huaa kai nyit,ciu wú ngo ḋung yiep lak ȷ̈i。

春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。

sei giung nam noài da ciu cáo,lak yiep mán gäi ḣung buɿt sáo。

西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫。

li wan ḋèi zí ḃaak buat sin,zieu ḃuang a gaam ceng nga láo。

梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。

ṡiek ḋèn ḣuing bui si ciéu nyien,go dɿng teu żín muì ȷ̈ieng men。

夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。

ḋri ḋri jiong gó chio ḋriang yiàa,gä́ng gä́ng seng ḣa yiok ȷ̈iò ten。

迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天。

wan yang nguáa láang shiang ḣuaa ḋriòng,ḃuì cuɿ̀ kim ḣan ȷ̈uɿ yió ġiòng。

鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。

yiu yiu shaang sɿ́ biet geng nen,hun paak buɿt żɿng lai nyip mɿùng。

悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。

lim ġiong ḋáo żhí ḣung do kaak,nɿng yí zieng ȷ̈ieng drì hun paak。

临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。

wè gám guɿn wang drién druén si,ṡuɿ̀ gàao buang żhí yin ġin mek。

为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。

ḃäi kung ngiò kɿì boɿn nyio ḋèn,xing ten nyip ḋì ġiu ji bèn。

排空驭气奔如电,升天入地求之遍。

ȷ̈iàng ġiung biek lak ḣàa ḣoang żuen,liáng qiò mang mang gäi buɿt gèn。

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。

hoɿt muɿn hái ȷ̈iàng yú sien shän,shän żài hio mu piéu miéu gän。

忽闻海上有仙山,山在虚无缥渺间。

lou gak leng lung ngó wɿn kí,ġi driung qiak yak da sien zí。

楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。

driung yú yit nyin żì tàai jin,suet bu huaa màao chim chie ȷ̈ié。

中有一人字太真,雪肤花貌参差是。

gim kuat sei siang kóu ngiok guing,druén gaao siéu ngiok bào shong ȷ̈ieng。

金阙西厢叩玉扃,转教小玉报双成。

muɿn ḋáo hàn gaa ten zí shí,giú ḣuaa driàng lí mɿùng hun gieng。

闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。

láam ɿi toai jím kí ḃoai ḣoai,ju ḃak ngin ḃeng yie lié kai。

揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤逦开。

wɿn bìn bàn pien sin ȷ̈uè gàao,huaa goàn buɿt jiéng ḣàa ḋang lai。

云鬓半偏新睡觉,花冠不整下堂来。

bung que sien mièi pieu pieu gió,yiu ṡí ngei ȷ̈iang wú ɿi mú。

风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞。

ngiok yiong żek mak luɿ̀ lan gan,li huaa yit jie qun dàai wú。

玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。

ḣam żieng nging ḋèi ṡiàa guɿn wang,yit biet yim yiong liáng miéu mang。

含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。

jieu yiang ḋèn lí ɿn ài żuet,ḃung lai giung driung nyit nguat ḋriang。

昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。

ḣoai ḋou ḣàa muàng nyin ḣuaan qiò,buɿt gèn ḋriang an gèn ḋrin mù。

回头下望人寰处,不见长安见尘雾。

yuɿ ziang ġiù muɿt biéu xim żieng,ḋèn ḣap gim chä giè ziang kiò。

惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去。

chä liu yit gó ḣap yit xièn,chä bäk ḣoang gim ḣap buɿn ḋèn。

钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。

ḋàn gàao sim ṡí gim ḋèn gen,ten ȷ̈iàng nyin gän ḣoàai siang gèn。

但教心似金钿坚,天上人间会相见。

lim biet yin ġin ḋriòng giè ṡi,ṡi driung yú ȷ̈ièi liáng sim drie。

临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。

cit nguat cit nyit ḋriang shaang ḋèn,yiàa bàn mu nyin sɿ ngió ȷ̈i。

七月七日长生殿,夜半无人私语时。

żài ten nguàn zak bí yik déu,żài ḋì nguàn we lien lí jie。

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

ten ḋriang ḋì giú yú ȷ̈i żín,cié ḣɿ̀n mien mien mu żuet ġi。

天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。


李商隐《锦瑟》 [edit | edit source]

Lí Xiangyín 《Gím Shit》


gím shit mu doan ngó ȷ̈ip ḣen,

锦瑟无端五十弦,

yit ḣen yit ḋruó si ḣuaa nen。

一弦一柱思华年。

zhiang shaang héu mɿung mei ḣo sep,

庄生晓梦迷蝴蝶,

muàng dèi qun sim tak ḋó gɿen。

望帝春心托杜鹃。

cang hái nguat mieng ju ḣiú luɿ̀,

沧海月明珠有泪,

lam ḋen nyit noán ngiok shaang en。

蓝田日暖玉生烟。

cié żieng ká ḋái ȷ̈ieng druɿ yik,

此情可待成追忆,

jié ȷ̈ié dang ȷ̈i yí  muáng nyien。

只是当时已惘然。

贺知章《回乡偶书》 [edit | edit source]

Ḣà Drie Jiang《Ḣoai Hiang Ngú Xio》


xièu siéu lie gaa láo ḋà ḣoai,

少小离家老大回,

hiang yim muo gái bìn mao chue。

乡音无改鬓毛衰。

nyie ḋung siang gèn buɿt siang xik,

儿童相见不相识,

sièu muɿ̀n kaak żiong ḣa qiò lai。

笑问客从何处来。

注:此诗第二句韵脚“衰chue”,与第一句、第四句韵脚“回ḣoai”、“来lai”,按照《广韵》韵母相近但不相同。

北宋 [edit | edit source]

李清照《如梦令·昨夜雨疏风骤》 [edit | edit source]

Lí Ciengjièu 《Nyio Mɿung Lieng · Żak Yiàa Ḣuó Shio Bung Żhiù》


Żak yiàa ḣuó shio bung żhiù,

昨夜雨疏风骤,

Niong ȷ̈uè buɿt sieu żan ziú。

浓睡不消残酒。

Xì muɿ̀n guén liem nyin,

试问卷帘人,

Giak ḋáo hái ḋang ɿi ġiù。

却道海棠依旧。

Drie bú, drie bú?

知否,知否?

Ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。

应是绿肥红瘦。

李清照《声声慢》 [edit | edit source]

Xieng Xieng Màan -- Lí Ciengjièu


ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng,

寻寻觅觅,冷冷清清,

cei cei cóm cóm cek cek。

凄凄惨惨戚戚。

żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣoù,

乍暖还寒时候,

zuàai nan ziang sik。

最难将息。

sam boai liáng zhä́n ḋàm ziú,

三杯两盏残淡酒,

zim ḋek ta、muán lai bung gip。

怎敌他、晚来风急。

ngàan goà yiáa,jièng xiang sim,

雁过也,正伤心,

kiak ȷ̈ié ġiù ȷ̈i siang xik。

却是旧时相识。

mán ḋì ḣoang huaa doai ziek,

满地黄花堆积。

żieu żuɿ̀ soɿ́n,nyio gim ḣiú ȷ̈uɿ kom tek?

憔悴损,如今有谁堪摘。

xiú drió chong nyin,ḋuk żɿ̀ zim shaang dɿk hɿk。

守着窗儿,独自怎生得黑。

ngo ḋung gàang gem sèi ḣú,

梧桐更兼细雨,

dào ḣoang hoɿn,dém dém dek dek。

到黄昏,点点滴滴。

ngièn cɿ̀ ḋèi,zim yit gà żhiu żì léu dɿk。

这次第,怎一个 愁字了得!

王安石《别鄞女》 [edit | edit source]

Ḃiet Ngin Nió -- Ḣuang An J̈ek


ḣaang nen sam ȷ̈ip yí shuɿ wung,moán ngä́n yu xiang jié żɿ̀ gung。

行年三十已衰翁,满眼忧伤只自攻。

gim yiàa pien jiu lai guet nyió,sɿ́ shaang żiòng cié gak sei dung。

今夜扁舟来诀汝,死生从此各西东。

王安石《梅花》 [edit | edit source]

Moai Huaa -- Ḣuang An J̈ek


żiang gok shuò jie moai,

墙角数枝梅,

ling ḣan ḋuk żɿ̀ kai。

凌寒独自开。

yieu drie buɿt ȷ̈ié suet,

遥知不是雪,

ḣue ḣiú òm hiang lai。

为有暗香来。

明代 [edit | edit source]

《早梅诗》 [edit | edit source]

早梅诗是明代《韵略易通》中展示其所记音系全部二十个声母的声母诗。其书的体例编排,声母的排列就依照着这首诗的字序。

全诗原文及所对应声母的音值如下:

东 风 破 早 梅

向 暖 一 枝 开

冰 雪 无 人 见

春 从 天 上 来

中古读音 对应声母
dung bung poà záo moai

xiàng noán yit jie kai

bing suet muo nyin gèn

qun żiòng ten ȷ̈iáng lai

d b p z m

x n - j k

b s m ny g

q ż t ȷ̈ l

汉字转中古音方法和工具[edit | edit source]

古诗文中古音标注步骤 (标注新诗文前,请先阅读)

本站中古音查询转码器

中古常用字音速查表

汉典网广韵查询

大小写转换