现代满语800句

From 语言维基
Jump to: navigation, search

一、问候语 [edit | edit source]

1、你好

si sain nio

2、你的身体好吗?

sini beye dursun sain nio ? 

3、很好!=

umesi sain ! 

4、见到您很高兴

simbe sabufi umesi urgunjembi 

你 看见 很 喜悦

5、谢谢

Baniha ! 

谢谢

6、你最近忙吗?

si ere ucuri ekxembio ? 

你 这 一向 忙吗 

7、不太忙,您呢?

dabali ekxerakv, si ekxembio ? 

过分 不忙 你 忙吗 

8、很忙。

jaci ekxembi . 

很 忙 

9、您见到小关了吗?

si ajige guwan halangga be sabuhanggeo ? 

你 小 关 姓的 见了吗 

10、见到了 

Sabuha .

见了 

11、他近来怎么样?

i ere ucuri adarame ? 

他 这 一向 怎么样 

12、也很好。

inu umesi sain . 

也 很 好

13、你去哪了? 

si yabade genehe ? 

你 何处 去了 

14、我去学校了。 

bi tacikv de genehe . 

我 学校 去了

15、我已经等你一个小时了。 

bi emgeri simbe emu erin aliyaha bihe . 

我 已经 你 一 小时 等 

16、对不起, 让你久等了。 

giljaki, simbe goidame aliyabuha . 

请谅解 你 久 等 

17、没关系。 

baita akv 

事 没有 

18、您有什么事? 

sinde ai baita bi ? 

你 什么 事 有 

19、没什么事。 

yaya baita akv . 

凡是 事 没有 

20、我们好久不见了。 

muse jaci goidame bahafi acahakv . 

我们 太 久 得 未会面 

21、是呀,今天就是来看看您。 

inu, enenggi bi uthai simbe tuwanjihengge . 

是 今天 我 就 你 看来的 

22、太好了! 

jaci sain! 

太 好

23、请屋里坐吧! 

boode dosime teki 

屋 进 坐 

24、不了,已经很晚了。 

dosirakv oho, 

不进 了 

abka emgeri jaci yamjiha 

天 已经 太 晚了 

25、那么以后来玩吧。 

tuttu oci amala jai jifi eficeki 

那么 以后 再 来 玩 

26、好,一定来! 

sain, urunaku jimbi 

好 一定 来 

27、再见! 

sirame acaki 

接着 见

二、家庭和亲属 [edit | edit source]

28、妈,几点了? 

eniye, udu erin oho ? 

妈 多少 时 了

29、6点半了,快起床吧! 

ningguci jungken hontoho oho , hvdun besergen ci ili ! 

六 点 半 了 快 床 从 起

30、饭做好了吗? 

buda be arame wajihao ? 

饭 做 完了吗

31、快洗脸,然后再吃饭。 

dere be hvdun obo, amala buda be jefu . 

脸 快 洗 然后 饭 吃

32、脸早就洗完了。 

dere be kejine obome wajiha ! 

脸 好一会 洗 完了

33、那就吃饭吧。 

tuttu oci uthai buda de jefu . 

那么 就 饭 吃

34、您今天上班吗? 

si enenggi idu dosimbio ? 

你 今天 班 进吗

35、上班。 

idu dosimbi . 

班 进

36、几点回来? 

ya ci erinde marimbi? 

何 时 回来

37、中午就回来。 

inenggi dulin de uthai marimbi . 

中午 就 回

38、干嘛回来那么早? 

ainu tenteke erde marimbi? 

为何 那么 早 回

39、下午我们家来客人。 

inenggi i amala musei boode antaha jimbi. 

日 后 我们的 家 客人 来

40、谁呀? 

we jimbi? 

谁 来

41、你舅舅和舅妈。 

sini nakcu jai nekcu . 

你的 舅舅 和 舅母

42、塔娜妹妹也来吗? 

tana non inu jimbio? 

塔娜 妹 也 来吗

43、也来。 

inu jimbi . 

也 来

44、到点了,您快去上班吧。 

erin isiname oho , si hvdun idu dosime geneki . 

时间 到 了 你 快 班 进 去吧

45、你把窗户关上。 

si fa be yaksi . 

你 窗 关

46、好,中午做什么饭? 

sain, inenggi dulin de ai buda be arambi ? 

好 中午 什么 饭 做

47、什么饭都行。 

yaya hacin i buda be araci gemu ombi. 

什么 样 饭 做 都 可以

48、屋里有人吗? 

boode niyalma bio?

屋 人 有吗 

49、有,请进! 

bi, dosiki ! 

有 请进

50、哦,巴图鲁在家呢。 

a, baturu boode biheni。 

啊 巴图鲁 家 在

51、您好,舅妈。 

si sain, nekcu. 

你 好 舅妈

52、你在干什么呢? 

si ai be arame biheni ?

你 什么 做 

53、我正在看书。 

bi bithe be tuwame ilihabi. 

我 书 看 正

54、你爸爸呢? 

sini ama ni? 

你的 爸爸 呢 

55、去齐齐哈尔了。 

cicigar hoton de genehe.

齐齐哈尔 城 去了 

56、和谁一起去的? 

we i emgi genehe? 

谁 共 去了 

57、和我叔叔。 

mini ecike i emgi genehe. 

我的 叔叔 共 去了

58、干什么去了? 

ai baita be arame genehe?

什么 事 做 去了

59、买木料去了。 

moo jaka be udame genehe. 

木 东西 买 去了 

60、买木料干什么? 

moo jaka be udafi ainambi?

木 东西 买 做什么

61、给叔叔家修房子。 

mini ecike i boo be dasatame weilembi. 

我的 叔叔 家 修理 作工 

62、他们什么时候回来? 

tese ai erinde marimbi? 

他们 什么 时候 回 

63、明天早晨。 

cimari erde. 

明天 早

64、 别客气,请吃菜。 

Ume antaharara, booha be jeki. 

不 客气 菜肴 吃 

65、 这不都吃着吗。 

Ere jeme ilihangge wakao? 

这 吃 正 吗 

66、 都是一家人随便点。 

Gemu emu boo I niyalma gvnin I cihai oki. 

都 一 家的 人 意 任意 可以 

67、 都有不会客气的。 

Gemu antaharame bahanarakv. 

都 客气 不会 

68、 菜凉了,我去热热。 

Booha shahvrun oho,bi wenjeme geneki. 

菜肴 冷 了 我 热热 去 

69、 不凉,正合适。 

Shahvrun ohakv, tob seme ombi. 

凉 不 正 可以

70、外边刮风了,快把晾的衣服拿进来。

Tulergi de edun dekedehe,walgiyaha etuku be hvdun dosibume gajicina. 

外 风 起 晾的 衣服 快 进 拿

71、衣服晾在哪儿了?

etuku be aibide walgiyaha?

衣服 哪 晾

72、在外边大树底下呢。

Tulergi amba moo I fejile bi.

外边 大 木 下 在

73、我去拿。

Bi genefi gajiki.

我 去 拿来

74、该睡觉了! 

amgara erin oho. 

睡觉 时 了 

75、先洗洗脸,然后再睡! 

neneme dere be obofi , amala jai amgambi . 

先 脸 洗 后 再 睡

76、哎呀,衣服扣掉了。 

aja, etuku i tohon tuheke. 

哎呀 衣服 扣 掉

77、拿来,我给你缝上。 

gaju, bi sinde ufime buki. 

拿来 我 你 缝 给

78、明天我去姥姥家玩。 

cimari bi goro mama i boode efime genembi. 

明天 我 姥姥 家 玩 去

79、什么时候走? 

ai erinde genembi? 

什么 时 去 

80、十点钟。 

juwanci jungken de . 

第十 钟

81、那就快睡吧。 

tuttu oci hvdun amgacina. 

那么 快 睡

三、辨别物品 [edit | edit source]

82、这是什么东西?

ere oci ai jaka? 

这 是 什么 东西

83、这是一本书。

ere oci emu debtelin bithe . 

这 是 一 本 书

84、那是什么?

tere oci ai jaka? 

那 是 什么 东西

85、那是一本家谱。

tere oci emu dedtelin booi durugan. 

那 是 一 本 家谱

86、这是你们家的家谱吗?

ere oci suweni booi booi durugan nio? 

这 是 你们的 家的 家的 谱 吗

87、不是我们家的。

meni booningge waka. 

我们的 家的 不是

88、你们家有家谱吗?

suweni boode booi durugan bio? 

你们的 家 家的 谱 有吗 

89、有,在我大爷家呢。

bi , mini amji i boode bi . 

有 我的 大爷 家 在

90、这是谁的帽子?

ere oci we i mahala ? 

这 是 谁 帽子

91、那是你的帽子。

tere oci sini mahala . 

那 是 你的 帽子

92、不,不是我的。

waka , miningge waka . 

不 我的 不是

93、那就是小赵的了。 

tuttu oci ajige joo halahangga i ningge inu . 

那么 小 赵 姓 的 是   

94、这双鞋是他的吗? 

ere emu juru sabu oci tereningge nio?

这 一 双 鞋 是 他的 吗 

95、不是他的。 

tereningge waka .

他的 不是

96、那是谁的呢? 

tuttu oci weningge ni? 

那么 谁的 呢 

97、是我的!

miningge inu . 

我的 是

98、你看,山上有什么 ? 

si tuwaki , alin i ninggude bihengge ai jaka? 

你 看 山 上头 有的 什么 东西

99、好象是野猪。 

aimaka aidagan i gese. 

好像是 野猪 一样

100、我看不象。   _ 

bi tuwaci adalisarakv.

我 看 不一样 

101、可能是狍子。 

ainci gio inu.

或者 狍子 是

102、那边是松树吗? 

cargi de bihengge jakdan nio? 

那边 在的 松 吗

103、不是,是柳树。 

waka, fodoho inu.

不是 柳 是

104、这边是山楂树吗? 

ergi de bihengge umpu i moo nio?

这边 在的 山楂 树 吗 

105、是,是山楂树。 

inu, umpu i moo inu. 

是 山楂 树 是

106、树林子里有狼吗? 

bujan moo i dorgide niohe bio?

树 林 内 狼 有吗 

107、有,但不多见。            _ 

bi, damu labdu saburaku. 

有 但 多 不见

四、辨别身份 [edit | edit source]

108、他是谁?

Tere oci we?

他 是 谁 

109、他是我叔叔

Tere oci mini ecike inu.

他 是 我的 叔叔

110、你叔叔是老师吗?

Sini ecike oci sefu nio?

你的 叔叔 是 老师 吗

111、是,他在小学教书

Inu,I ajige tacikv de bithe be tacibumbi.

是 他 小 学校 书 教

112、那个人是谁?

Tere niyalma oci we?

那 人 是 谁

113、是我的妹妹

Mini non inu

我的 妹妹 是

114、你妹妹是学生吗?

Sini non oci xabi nio?

你的 妹妹 是 学生 吗

115、是,是学生 

Inu,sabi inu.

是 学生 是

116、你爸爸做什么工作?

Sini ama ai weilen be arambi?

你的 父亲 什么 工作 做

117、我爸爸是农民。

Mini ama oci usisi.

我的 爸爸 是 农民

118、你的妈妈也是农民吗?

Sini eme inu usisi mio?

你的 母亲 也 农民 吗

119、不,她是医生。

Waka,I daifu inu

不是 她 大夫 是

120、你哥哥干什么?

Sini ahvn ai weilen be arambi?

你的 哥哥 什么 工作 做

121、他正在上学?

I tacikv de tacime ilihabi.

他 学校 学习 正

122、是上大学吗?

Amba tacikv de tacimbio?

大 学 学习吗?

123、不,是上中学。

Waka,dulimbai tacikv de tacimbi.

不是 中 学校 学习

124、那边站着的人是谁?

Cargi de iliha niyalma oci we?

那边 站 人 是 谁

125、她是纳丹珠。

I oci nadanju.

她 是 纳丹珠

126、你认识她吗?

Si imbe takambio?

你 她 认识吗

127、她是我的朋友。

I oci mini gucu.

她 是 我的 朋友

128、她还在上学吗?

I kemuni tacikv de tacimbio?

她 仍 学校 学习吗?

129、是的,她在大学读书。

Inu,I amba tacikv de bithe be hvlame bi.

是 她 大 学校 书 读

130、在什么地方?

Aibide bi?

何 在

131、在哈尔滨。

Harbin de bi.

哈尔滨 在

132、她去几年了?

I gemefi udu amiya oho?

她 去 多少 年 了

133、已经三年了。

Emgeri ilan aniya oho.

已经 三 年 了

五、时间用语

134、现在几点了?

Te udu erin oho?

现在 多少 时间 了

135、一点半

Emu erin hontoho oho.

一 点 半 了

136、哎呀!我的表慢了五分钟。

Aya,mini galai jungken sunja fun manda oho.

哎呀 我的 手 表 五 分 慢 了

137、你去哪儿?

Si yabade genembi?

你 何处 去

138、我去火车站。

Bi tuwai sejen I giyamun de genembi.

我 火的 车 站 去

139、去那儿干什么?

Tubade genefi ai baita be arambi?

那里 去 什么 事 做

140、去接一个人。

Emu niyalma be okdombi.

一 人 接

141、他几点钟到?

I ya erinde isinjimbi?

他 何 时 到

142、大约两点钟左右。

Amba muru jaici jungken xurdeme isinjimbi.

大概 二 点 左右 到。

143、那就快去吧,别晚了。

Tutu oci hvdun genecina,ume sitara.

那么 快 去 不要 迟

144、你早晨几点钟起床?

Si erde ya ci erinde besergen ci ilimbi?

你 早晨 何 时 床 起

145、五点钟。

Sunjaci erin de.

五、时 [edit | edit source]

146、你们什么时候上学?

Suwe ai erinde tacikv de genembi?

你们 什么 时 学校 去。

147、早晨八点。

Erde jakvci erinde.

早晨 八 点

148、现在就走吗?

Te uthai yabumbio?

现在 就 走吗

149、到时间了,我们该走了。

Erin isinaha,be yabume oho.

时 到 我们 走 了

150、你们在这呆多久了?

si ubade bifi labdu goidahao?

你 这里 在 多么 久

151、十天了

Juwan inengge oho.

十 天 了

152、明天回城里去吗?

Cimari haton ci bederembio?

明天 城 回

153、明天九点钟出发。

Cimari uyuci erinde jurambi.

明天 九 点 出发

154、一年有多少天?

Emu amiya de udu ingenggi bi?

一 年 多少 天 有

155、三百六十五天。

Ilan tanggv ninju sunja ineggi bi.

三 百 六十 五 天 有

156、一年有多少个朋?

Emu aniyade udu biya bi?

一 年 多少 月 有

157、十二个月

Juwan juwe biya bi.

十 二 月 有

158、您今年多大年纪了?

si ere aniya udu se oho?

你 今年 多少 年龄 了

159、我今年五十三岁。

Bi ere aniya susai ilan se oho.

我 今年 五十 三 岁 了

160、你是哪一年出生的?

Si ya ci aniya de banjihangge?

你 何 年 出生的

161、我是一九三四年生人。

Bi emu minggan uyun tanggv gvsin duici aniya de banjihangge.

我 一 千 九 百 三十 四 年 生的。

162、你的生日是哪一天?

Sini banjiha inenggi oci ya ineggi?

你的 出生 日 是 何 日

163、七月十五日

Nadan biyai tofohon.

七 月 十五

164、你出生在什么地方?

simbe ai bade banjihangge?

你 什么 地方 出生的

165、我出生在离这儿不远的小城市里

Mimbe ubaci goro akv emu ajige hoton de banjihangge.

我 这里 远 不 一 小 城 出生的

六、时令气候 [edit | edit source]

166、今天天气怎么样?

Enenggi I abkai sukdun adarame?

今天 天 气 怎么样

167、天气真好。

Abkai sukdun yargiyan I sain.

天 气 实在 好

168、昨天风刮得可真大。

Sikse edun dahangge umesi amba.

昨天 风 刮的 很 大

169、一刮就是一天。

Emgeri daci uthai emu inenggi.

一次 刮 就 一 天

170、不知明天天气怎么样?

Maka cimari I abkai sukdun antaka ni?

莫不是 明天 天 气 如何 呢?

171、可能是个晴天。

Ainci galaka inenggi.

想是 晴 天。

172、今天真热呀!

Enenggi yargiyan I halhvn!

今天 实在 热

173、热的让人受不了。

Halhvn de niyalma alime muterakv.

热 人 受 不能

174、让我们到阴凉地方去吧。

Muse serguwen bade geneki.

我们 凉快 地方 去

175、黑龙江四季的气候怎么样?

Sahaliyan ula I duin forgon I abkai sukdun adarame?

黑 江 四 时 天 气 怎么样

176、春秋两季不冷不热。

Niyengniyeri bolori juwe forgon de xahvrun akv halhvn akv.

春 秋 二 时 寒 不 热 不

177、夏天和冬天呢?

Juwari jai tuweri forgon ni?

夏天 和 冬天 季 呢

178、夏天较少热,冬天寒冷。

Juwari forgon majige halhvn,tuweri forgon xahvrun.

夏 季 稍 热 冬 季 寒

179、每年的雨水多吗?

Aniyadari aga muke labdu nio?

每年 雨 水 多 吗

180、平时不多,夏天较多。

An I ucuri labdu akv,juwari majige labdu.

平 时 一向 多 不 夏 稍 多

181、那地方风大吗?

Tesu bade edun amba nio?

那 地方 风 大 吗

182、平时没有什么风,春天风较大。

An I ucuri edun akv,niyegngiyeri de edun ambakan.

平 时 一向 风 没 春天 风 略大

183、听说,黑龙江冬季特别冷。

Donjihade sahaliyan ula I tuweri frogon jaci xahvrun sembi.

听说 黑 江 冬 季 极 冷。

184、是的,冬季长达五个多月。

Inu,tuweri forgon sunja biya funceme bi.

是 冬 季 五 月 余 有

185、春天到了。

Niyengniyeri isinaha.

春天 到

186、天气一天比一天暖和了。

Abkai sukdun emu inenggi ci emu inenggi halukan oho.

天 气 一 天 比 一 天 略热了

187、草已经发芽了。

Orho emgeri arson arsuka.

草 已经 芽 发

188、树已经绿了。

Moo emgeri miowanggiyan oho.

树 已经 绿 了

189、各种各样的花都开了。

Hacin hacin I ilha gemu ilaka.

各样 花 都 天

190、河里的冰已经开始化了。

Birai juhe emgeri weme deribuhe.

河 冰 已经 化 开始

191、再过几天就可以种地了。

Jai ududu inenggi duleme uthai usin tarici ombi.

再 许多 天 过 就 田 种 可以

192、夏天来了。

Juwari dosika.

夏天 进了

193、天长了,夜短了。

Inenggi golmin oho,doberi foholon oho.

天 长 了 夜 短 了

194、夏天雨水真多。

Juwari I aga muke yargiyan I labdu.

夏天 雨 水 实在 多

195、天怎么突然阴起来了。

Abka ainu gaitai tulhun oho.

天 怎么 突然 阴 了

196、打雷了。

Akjaha.

雷响了

197、这雷声真吓人。

Ere akjan I jilgan yargiyan I gelecuke

这 雷 声 实在 怕

198、雨下起来了。

Aga agame deribuhe.

雨 下 开始

199、雨停了。

Aga iliha.

雨 停

200、太阳落山了。

Xun tuheke.

太阳 落了

201、西边出现了火烧云。

Wargi ergide haksaha tugi tucike.

西 边 烧 云 出了

202、哦,太好看了!

A,jaci saikan sabubumbi!

啊 太 好 看

203、秋来天临了。

Bolori oho

秋天 了

204、秋天可是个好季节。

Bolori oci emu sain forgon.

秋天 是 一 好 季

205、庄稼该收割了。

Usin be bargiyara erin oho.

田 收 时 了

206、早晚开始凉了。

Erde yamji xahvrun oho.

早 晚 寒 了

207、今后只能是越来越冷了

Ereci amasi ele yabume ele xahvrun oho.

从此 以后 越 来 越 寒 了

208、大地开始黄了。

Amba na layame sorome deribuhe.

大 地 枯 黄 开始。

209、树叶开始落了。

Moo I abdaha tuheme deribuhe.

树 叶 掉 开始

210、过几天就该结冰了。

Udu inenggi duleme uthai juhe jafambi.

几 天 过 就 冰 结。

211、秋天过去了,冬天来临了。

Bolori dulefi,tuweri oho.

秋天 过 冬天 了

212、北风一吹,天气就冷了。

Amargi edun fulgiyeci,abkai sukdun uthai xahvrun ombi.

北 风 吹 天 气 就 冷 了

213、快进屋吧,屋里暖和。

Hvdun boode dosiki,boo I dolo halukan.

快 屋 进 屋 里 暖和

214、外边下雪了。

Tulergi de nimanggi nimaraha.

外 雪 下雪

215、这雪可真大呀 。

Ere nimanggi yargiyan I amba.

这 雪 实在 大

216、看样子又得下一天。

Ere durun be tuwaci,geli emu inengge nimarambi.

这 样 看 又 一 天 下

217、雪已经有没脚深了。

Nimanggi emgeri bethe be duleme xumin oho.

雪 已经 脚 过 深 了

218、不知道明天能不能停?

Cimari ilire ilirakv be sarkv?

明天 停 不停 不知

219、可以停。

Nakaci ombi.

停 可以

七、托人办事 [edit | edit source]

220、把那本书弟给我看一看,好吗?

Tere emu debtelin bithe be minde bufi tuwaci ombio?

那 一 本 书 我 给 看 可以吗

221、哪一本?

Ya emu debtelin?

何 一 本

222、就是放在桌子上的那一本。

Uthai derei ninggude sindaha tere emu debtelin inu.

就 桌 上 放 那 一 本 是

223、是这本吗?

Ere emu debtelin nio?

这 一 本 是吗?

224、是的,借我几天可以吗?

Inu minde udu inenngi juwen buci ombio?

是 我 几 天 借 给 可以吗

225、请你拿去吧。

Si gamaki.

你 请拿

226、我后天还给你可以吗?

Bi coro sinde bederebume buci ombio?

我 后天 你 还 给 可以吗

227、不着急,哪一天都行。

Ekxerakv,ya inenggi buci gemu ombi.

不急 何 日 给 都 可以。

228、那我就拿走了。

Tutu oci bi uthai gaifi yabume oho.

那么 我 就 拿 走 了 。

229、我想托你一件事。

Bi sinde emu baita be yanduki sembi.

我 你 一 事 请托。

230、有什么事,你说吧。

Ai baita,si gisureki.

什么 事 你 说

231、你明天有事吗?

Sinde cimari baita bio?

你 明天 事 有吗

232、没事,明天我在家

Baita akv,cimari bi boode bimbi.

事 没有 明天 我 家 在

233、明天我家来个客人,想请你帮助找个住处。

Cimari mini boode emu amtaha jimbi,si emu dedure bade bahame buki.

明天 我 家 一 客人 来 你 一 卧 地方 得 给

234、没问题,就住在我家吧。

Fonjin ojorakv,uthai mini boode teki.

问 不可 就 我 家 住

235、那怎么好呢?

Tutu adarame ombini?

那 怎么 可以呢

236、这没什么。

Baitakv.

没事

237、谢谢,还有一件事请您帮忙。

Baniha,geli emu baita bi sini aisilara be erembi.

谢谢 又 一 事 有 你 帮忙 希望

238、什么事?

Ai baita

什么 事

239、今晚我去拜访个人,你能替我看家吗?

Ere yamji bi emu niyalma be tuwame genembi.si mini funde boo tuwakiyaci ombio?

这 晚 我 一 人 看 去 你 我 替 家 看 可以吗

240、当然可以。

Esi ombi

当然 可以

241、我桌子上有烟,你自己抽吧。

Mini booi deretu I dele dambaku bi,sini beye gociki.

我的 家 桌子 上 烟 有 人 自己 抽。

242、我自己有烟。

Minde dambaku bi.

我 烟 有

243、我现在就走。

Bi te uthai yabumbi.

我 现在 就 走

244、请你放心好了。

Si mujilen be sindaki.

你 心 放

八、招等客人 [edit | edit source]

245、请问,这是塔娜的家吗?

Sinde fonjiki,ere oci tana I boo nio?

你 请问 这 是 塔娜 家 吗

246、是,快请进。

Inu,hvdun dosiki.

是 快 请进

247、我是塔娜的朋友,她在家吗?

Bi oci tana I gucu,tere boode bio?

我 是 塔娜 朋友 她 家 在吗

248、不在,去她爷爷家了。

Akv,ini mafa I boode genehe.

不在 她的 爷爷 家 去

249、请您喝怀茶吧。

Si cai omiki.

你 茶 请喝

250、不喝了,我在家刚喝完。

Omirakv,bi teike boode omihangge.

不喝 我 才 家 喝的

251、你吃饭了吗?

Si buda jekeo?

你 饭 吃了吗

252、吃过了。

Jekebi.

吃了。

253、请您吃瓜子吧!

Simbe hengke I use be jeki!

你 瓜 子 请吃

254、好,谢谢你。

Sain,simbe baniha.

好 你 谢谢

255、别着急,多坐一会儿。

Ume ekxere,majige goidame teki.

不 忙 稍 久 坐

256、不了,我该回家了。

Terakv oho,bi booci bedereme oho.

不坐 了 我 家 回 了

257、那就不留你了,以后常来玩吧。

Tutu oci simbe werirakv oho,sirame daruhai efinjiki.

那么 你 不留 了 接续 常常的 来玩

258、好,请回吧!

Sain,bedereki!

好 请回

259、首先,让我们为纳丹珠的生日干杯。

Neneme nadanju I banjiha inenggi I jalin de muse ere hvntahan arki be gemu omime 

先 纳丹珠 生 日 为 我们 这 盅 酒 都 喝

wajibuki.

260、谢谢大家,请多吃菜。

Geren de baniha isibumbi.booha be labdukan I jeki.

众 谢谢 至 菜肴 多多 吃

261、菜做得真好,请给我盛饭吧!

Booha be arahangge jaci sain,minde emu moro buda be tebume buki!

菜肴 做的 太 好 我 一 碗 饭 盛 给

262、别急,等喝好酒再吃饭。

Ume ekxere,arki be eleme omiha manggi jai buda jeki.

不 急 酒 足 喝 后 再 饭 吃

263、喝得太多了,都快醉了。

Omihangge jaci labdu oho,elekei soktoho.

喝的 太 多 了 几乎 醉

264、再干一杯,咱们就吃饭。

Ere emu hvntahan I arki be omime wajibufi,muse uthai buda jeki.

这 一 盅 酒 喝 完 咱们 就 饭 吃

265、干杯!

Hvntahan I aria omime wajikini!

盅 酒 喝 完

266、你们吃饱了吗?

Suwe jeme ebibeo?

你们 吃 饱了吗

267、酒足饭饱。让您受累了。

Arki elefi buda ebihe.simbe jobobuho.

酒 足 饭 饱 你 受累。

268、大伯,我来看您来了。

Amji,bi simbe tuwanjihe.

大伯 我 你 看来了

269、啊,快进来!

A,hvdun dosiki!

啊 快 请进

270、您近来身体好吗?

Ere ucuri sini beye dursun sain nio?

这 一向 你的 身体 好 吗

271、很好,让你惦念了。

Umesi sain,simbe mujilen tatabuha.

很 好 你 心 牵扯

272、我父母问您好。

Mini ama eniye sini sain be fonjimbi.

我的 父 母 你 好 问

273、谢谢,他们也都好吧?

Baniha,tese gemu saiyvn?

谢谢 他们 都 好吗

274、都好,这点东西请收下。

Gemu sain,ere majige jaka be si bargiyaki.

都 好 这 点 东西 你 收

175、哎,来看看就行了,带东西干什么?

Aya,mimbe tuwanjici uthai wajiha ni,jaka be gajifi ainambini?

啊呀 我 来看 就 完了 呢 东西 带 做什么呢?

276、略表心意吧!

Ser sere gvnin be iletulere dabala!

细小 心 表 罢了

277、你吃水果吧。

Si tubihe be jeki.

你 水果 吃

278、您别忙了,我这就走。

Si ume ekxere,bi ne uthai yabumbi.

你 不要 忙 我 现在 就 走

279、这孩子,怎么刚进屋就走,吃了饭再走吧!

Ere jui ainu boode dosime saka uthai yabuki sembi,buda jefi jai yabucina!

这 小子 为何 屋 进 刚 就 走 饭 吃 再 走

280、不了,还要到别人家去看看。

Jeterakv oho,kemuni weri I boode tuwaname genembi.

不吃 了 还 他人 家 看 去

281、有空再来吧。

Xolo bihede jai jicina.

空闲 有 再 来吧

282、好,以后不会少来的。

Ombi,sirame komso jiderakv.

可以 接续 少 不来

九、饮食起居

283、我口渴了,想喝点茶。

Bi kangkaha,majige cai omiki sembi.

我 渴 一点 茶 喝

284、给你怀子,喝吧!

Sinde hvntahan be buki,omicina!

你 杯 给 喝

285、.好,喝完了,真解渴。

Sain,omime wajiha,yargiyan I kangkara be subumbi.

好 喝 完 实在 渴 解

286、你饿不饿,我可有点饿了。

Si yadahvxame yadahvxarakv,bi majige yadahvxaha.

你 饿 不饿 我 略 饿

287、那就做饭吧。

Tutu oci uthai buda araki.

那么 就 饭 做。

288、做大米饭怎么样?

Handu bele I buda be araci adarame?

大米 饭 若做 怎么样 

289、可以,我最爱吃大米饭。

Ombi,bi handu bele I buda be jaci jeme cihalambi.

可以 我 大米 饭 最 吃 愿意

290、做什么菜呢?

Ai booha be arambi?

什么 菜肴 做

291、黄瓜炒鸡蛋怎么样?

Nasan hengke I umhan be colaci adarame?

黄瓜 鸡蛋 炒 怎么样

292、我不爱吃,还是炖肉吧

Bi jeme cihalarakv,kemuni yali bujuki.

我 吃 不愿意 还 肉 炖

293、好吧,你去把葱切了。

Sain,si elu be furuki.

好 你 葱 切

294、那你去淘米吧!

Tutu oci si bele be wereme geneki!

那么 你 米 淘 去

295、饭做好了吗?

Buda be arame wajihao?

饭 做 完吗

296、早就好了

Aifini wajiha.

早已 完了

297、先给我盛一碗饭。

Neneme minde emu moro buda be tebuki.

先 我 一 碗 饭 盛。

298、别着急,咱们喝点酒吧。

Ekxerakv,muse majige arki be omiki.

不急 我们 一点 酒 喝

299、你自己喝吧,我不想喝。

Sini beye omiki,bi omiki seme gvnirakv.

你的 自己 喝 我 喝 不想

300、你喝点茶好吗?

Si cai omici ombio?

你 茶 喝 可以吗

301、可以,不过得吃完饭再喝。

Ombi,damu buda jeme wajiha manggi jai omimbi.

可以 只 饭 吃 完 后 再 喝

302、你喜欢喝红茶还是花茶?

Si fulgiyan cai eici alba cai be omime cihalambio?

你 红 茶 或 花 茶 喝 愿意

303、我喜欢喝红茶。

Bi fulgiyan cai be omime cihalambi.

我 红 茶 喝 愿意

304、你吃完了吗?

Si jeme wajihao?

你 吃 完了吗

305、吃完了

Jeme wajiha.

吃 完了

306、你抽烟吗?

Si dambaku be gocimbio:

你 烟 抽吗

307、来一支吧。

Minde emke buki.

我 一 给

308、你抽什么烟?是卷烟还是香烟?

Si ai bacin I dambaku be gocimbi? Embici uhure dambaku embici wangga dambaku?

你 什么 样 烟 抽 或 卷 烟 或 香 烟

309、抽香烟。

Wangga dambaku be gocimbi.

香 烟 抽

310、你每天几点睡觉?

Si inenggidari ya ci erinde amgambi?

你 每天 何 时 睡觉

311、我晚上十点钟睡觉。

Bi yamji I juwanci erinde amgambi.

我 晚上 十 点 睡觉

312、早上几点钟起床?

Erde ya ci erinde besergen ci ilimbi?

早晨 何 时 床 起

313、六点.请问现在几点了?

Ningguci erinde.fonjici te udu erinde oho?

六 点 问 现在 几 点 了

314、快十点了。

Juwanci erin hamime oho.

十 点 将 了

315、我要睡觉了。

Bi amgaki sembi.

我 睡觉 要

316、先把床铺好。

Neneme besergen be sekteki.

先 床 铺

317、请给我一个枕头和床被子

Minde emu cirku jai emu jibehun be buki.

我 一 枕头 和 一 被子 给

318、好。我也想睡,困得连眼睛都睁不开了。

Sain,bi inu amgaki sembi,yasa gemu xaburame neime muturakv.

好 我 也 睡觉 要 眼睛 都 困 开 不能

319、请您明天早上六点钟叫醒我。

Si cimari ningguci jungken de mimbe getebuki.

你 明天 六 点 我 醒

320、起来吧,都六点了。

Iliki,gemu ningguci jungken oho.

起 都 六 点 了

321、我马上就起来

Bi ne uthai ilimbi.

我 现在 就 起

322、天怎么这么黑呢?

Abka ainu uthai farhvn ni?

天 怎么 就 黑 呢

323、今天是阴天

Enenggi oci tulhun.

今天 是 阴

324、水房在哪儿?

muke I boo yabade bi?

水 房 哪儿 在

325、在西边食堂附近。

Wargi ergi budai booi hanciki de bi.

西 边 饭 屋 近处 在

326、怎么那么远!

Ainu tutu goro!

怎么 那样 远

327、给你毛由和香皂。

Sinde fungku jai wangga halman be buki.

你 毛巾 和 香皂 肥皂 给

328、水房里不知道有没有热水?

Muke I boode halhvn muke bisire akv be sarkv?

水 房 热 水 有 没有 不知

329、没关系,我经常用凉水洗脸。

Bvwanggiyarakv,bi daruhai xahvrun muke I dere be obumbil

不碍事 我 经常 凉 水 脸 洗

330、那你就快去吧,回来吃饭。

Tutu oci si uthai hvdun genecina,bedereme jihe manggi buda jeki.

那么 你 就 快 去 回 来 后 饭 吃

331、你家住在哪儿?

Sini boo yabade tehebi?

你的 家 哪儿 住

332、我家住在村东头。

Mini boo tokso I dergi ergi de tehebi.

我的 家 屯 东 边 住

333、你家有几间房子?

Sini boode udu giyan boo bi?

你的 家 几 间 房子 有

334、有三间,西屋、东屋、外屋还有一间仓房。

Ilan giyan bi,wargi boo,dergi boo,tulergi giyan boo bi,kemuni emu giyan baxa boo bi.

三 间 有 西 屋 东 屋 外 间 屋 有 还 一 间 仓 房 有

335、这就是你家吗?

Ere uthai sini boo nio?

这 就 你的 家 吗

336、对,请进!

Inu dosiki!

是 请进

337、你们家的院子真大啊!

Suweni booi hvwa yargiyan I amba kai!

你们的 家 院 实在 大 呀

338、跟别人家的差不多

Weriningge ci calaburakv 

别人的 不差

339、收拾得真干净。

Icihiyame tebuhengge yargiyan I bolgo gincihiyan.

安 置 实在 净 洁

340、请你们进屋坐吧!

Suwe boode dosifi deki!

你们 家 进 坐

341、这房子挺宽敞的。

Ere boo umesi oncokon amba.

这 房子 很 宽 大

342、有八扇大窗户,屋子里很亮。

Jakvn gargan amba fa bi,boo I dolo jaci eldengge.

八 扇 大 窗 有 家 里 很 亮

343、房子是什么时候盖的?

Ere boo be ai erinde arahangge?

这 房子 什么 时 盖的

344、我父亲在世的时候盖的。

Mini ama jalan de bihe fonde arahangge.

我的 父亲 世 在 时 盖的

345、那也有十多年了吧。

Tuttu oci inu juwan funcere aniya oho dere.

那么 也 十 余 年 了 吧

346、有了,最少也有二十年了。

Bi oho,umesi komso sehede inu orin aniya oho.

有 了 最 少 也 二十 年 了

347、你们什么时候搬来的?

Suwe ai erinde gurime jihengge?

你们 什么 时 搬 来的

348、五年前。

Sunja aniya I onggolo.

五 年 前

349、从什么地方搬来的?

Aiba deri gurime jihengge?

何地 从 搬 来的

350、从屯东边搬来的。

Tokso I dergi ergi deri gurime jihengge.

屯 东 边 从 搬 来的

351、你们还想盖新房吗?

Suwe kemuni ice boo gidaki sembio?

你们 还 新 房 压 吗

352、想明年开春就盖。

Jidere aniya niyengniyeri gidaki sembi.

来 年 春天 压

353、东西都准备好了吗?

Jaka hacin be gemu belheme wajihao?

东西 等 都 准备 完了吗

354、好了,木料、砖等什么都准备好了。

Belheme wajiha,moo,feise jergi hacin be gemu belheme wajihabi.

准备 完了 木 砖 等 项 都 准备 完了。

十、疾病与健康 

355、你怎么了?

Si ainahabi?

你 怎么的了

356、今天我身体很不舒服。

Enenggi mini beye tursun umesi sain waka.

今天 我的 身 体 很 好 不

357、是不是感冒了?

Si xahvrun goiha aise?

你 凉 着 或是

358、我觉得全身没劲。

Bi mini beye gubci de hvsun akv serebumbi.

我 我的 身体 全 力量 没 有觉

359、让我来看看。哎呀,烧得厉害。

Bi tuwaki,aya,wenjerengge jaci gelecuke.

我 看 哎呀 烧的 很 可怕

360、从昨天起就这样,头也痛得很。

Sikse ci uthai erei gese,uju inu umesi nimembi.

昨天 从 就 这 样 头 也 很 痛。

361、是不是昨天受凉了?

Sikse xahvrakabi inu wakao?

昨天 凉了 是 不是

362、可能是

Ainci inu.

想必 是

363、我陪你去医院,好吗?

Bi sini emgi daifuran yamun de geneki,ombio?

我 你 一起 医 院 去 可以吗

364、好吧,谢谢你了。

Sain,sinde baniha arambi.

好 你 谢 致

365、大夫,他可能感冒了。

Daifu,tere ainci xahvrakabi.

大夫 他 想是 凉着了。

366、有几天了?

Udu inenggi oho?

几 天 了

367、两在了,从昨天开始不舒服。

Juwe inenggi oho,sikse ci deribume sain akv.

两 天 了 昨天 从 起 好 不

368、是着凉了,先打一针然后再吃点药。

Xahvrakabi,neneme emu ulme be tantaki amala jai okto be jefu.

着凉了 先 一 针 打然 后 再 药 吃

369、这药一天吃几次?

Ere okto be emu inenggi de udu mudan jembi?

这 药 一 天 几 次 吃

370、一天吃三次,每次两片。

Emu inenggi de ilan mudan,emu mudan de juwe biha jefu.

一 天 三 次 一 次 两 片 吃

371、明天能好吗?

Cimari yebe ome mutembio?

明天 好 可以 能吗

372、只要坚持吃药,明天会好的。

Damu erin de acabume okto be jeci,Cimari urunakv yebu ome mutembi.

只 时 按 药 若吃 明天 必定 好 可以 能

373、你哪儿受伤了!

Sini ya ba feye bahabi?

你的 何处 伤 得

374、我的手受伤了。

Mini gala feye baha.

我的 手 伤 得

375、怎么伤的?

Adarame feyelebuhe?

怎么样 伤

376、被镰刀砍的。

Hadufun de sacibuha.

镰刀 砍的

377、流血了吧?

Senggi eyeheo?

血 流了吗

378、流了好多血。

Senggi eyehengge umesi labdu.

血 流的 很 多

379、什么时候砍的?

Ai erinde sacibuha?

什么 时 砍

380、昨天,在高梁地里。

Sikse,xuxu I usin de.

昨天 高梁 地 里

381、让我检查一下。

Bi baicame tuwaki.

我 查 看

382、哎呀,真疼啊。

Aya,jaci nimembi.

哎呀 太 疼

383、没事,我给你上点药,过一、二天就会好的。

Baitakv,bi sinde majige okto sindame buki,emu juwe inenggi duleme uthai sain ombi.

没事 我 你 一点 药 放 给 一 二 天 过 就 好 可以

384、听说你病了,就赶来看你。

Simbe nimeku baha seme donjifi,tutu ekxeme tuweme jihe.

你 病 得 了 听说 就 急 看 来

385、没什么,让你费心了。

Baitakv,simbe gvnin fayabuha.

没事 你 心 费

386、是什么病?

Ai nimeku?

什么 病

387、是胃病,这几天一直疼。

Guwejihe I nimeku inu,ere udu inenggi nimeme ilindarakv.

胃 病 是 这 几 天 疼 不止

388、要吃一些软的东西

Urunakv uyan jaka be jeki.

务必 稀软 东西 吃

389、我现在只能吃面条

Bi te damu hangse be beile jembi.

我 现在 只 面 仅 吃

390、问问大夫还可以吃什么,我给你买。

Daifu de fonjiki,ai hacin jaka be jeci ombi,bi sinde udame gajime buki.

大夫 问 什么 样 东西 吃 可以 我 你 买 拿 给

391、不用了,什么都不用买。

Baitakv,ai hacin jaka be gemu ume udara.

不用 什么 样 东西 都 不 买

392、请你在饭前把这个药吃了。

Si budai onggolo ere okto be jefu.

你 饭 前 这 药 吃

393、现在不能吃,等过了五了点钟才能吃

Te jeterakv,sunjaci jungken de teni jembi.

现在 不吃 五 点 才 吃

394、吃这个药觉得管用吗?

Ere okto be jekede tusa bahambio?

这 药 吃 利 得吗

395、还可以,这几天一直吃这个。

Kemuni ombi,ere udu inenggi gemu ere okto be jekebi.

还 可以 这 几 天 都 这 药 吃

396、你就安心养病吧,大家都希望你早日恢复健康。

Si mujilen be sulfakan obufi,nimeku be ujiki,geren gemu sini erdeken I katun beki ojoro be erehei bimbi.

你 心 略舒 做为 病 养 众人 都 你 早些 强壮 坚固 成为 希望

397、谢谢,请你们放心好了。

Baniha,suwe mujilen be sulfa sindaki.

谢谢 你的 心 舒 放

398、过几天我们再来看你。

Udu inenggi I amala be jai simbe tuwanjimbi.

几 天 后 我们 再 你 看来

399、不用了,过几天就好了,你们每天也挺忙的。

Baiburakv,udu inenggi I amala uthai yebe ombi,tere anggala suwe inennidari gemu jaci ekxembi.

不用了 几 天 以后 就 好 可以 况且 你们 每天 都 很 忙

400、您近来身体好吗?

ere ucuri sini beye dursun sain nio?

这 一向 你的 身 体 好 吗

401、好多了,而且每天都坚持跑步。

Labdu sain oho,tere date inenggidari gemu katunjame feksimbi.

多 好 了 况且 每天 都 坚持 跑

402、多跑跑步有许多好处。

Labdu feksici tutala labdu sain ba bi.

多 跑 那 多 好 地方 有

403、以前我老不爱动,病就多

Onggolo bi axxame cihalarakv ofi,tutu nimeku inu labdu.

以前 我 动 不愿意 因为 故 病 也 多

404、是啊,动一动身体就好多了。

Inu,axxaha dari beye dursun labdu sain ombi.

是 动 每 身 体 多 好 可以

405、现在我的病也少了,精神也好了。

Te mini nimeku inu komso oho bime,oori bvsun inu labdu sain ohobi.

现在 我 病 也 少 了 而且 精 力 也 多 好 了

406、我也得向你学习,每天早晨跑步。

Bi inu sinci tacime,inennidari erde feksiki.

我 也 你 学习 每天 早晨 跑步

407、只要能天天跑,时间长了准有好处。

Damu inenggidari elheken I feksime inenggi goidaha manggi,urunakv sain ba bi.

只 每天 慢 跑 日 长 后 必定 好 处 有

十一、谈论习俗

408、你是什么民族?

Si ai uksura?

你 什么 民族

409、我是满族。

Bi oci manju uksura.

我 是 满洲 族

410、你的家乡在什么地方?

Sini boo gaxan aibide bi?

你的 家 乡 何处 在

411、在黑龙江

Sahaliyan ula de bi.

黑 江 在

412、你们那地方满族从吗?

Suweni tubade manju uksura labdu nio?

你们的 那地 满洲 族 多 吗

413、不少,黑龙江沿岸有些屯子大部分都是满族人。

Komso akv,sahaliyan ula I ekcireme bihe tokso de labdu ton ningge manju uksura I niyalma.

少 不 黑 江 岸 屯 多 数 的 满洲 族 人

414、你们还能说自己的语言吗?

Tese kemuni beyei gisun be gisureme bahanambio?

他们 还 自己 语言 说 会吗

415、能说,只是年青的差一点,六十岁以上的老人说得好。

Gisureme bahanambi,damu asihan urse majige calabumbi,ninju se ci wesihun sakda niyalma i

说 会 只 年轻 人 稍 差 六十 岁 上 老 人

gisurerengge sain.

说的 好

416、他们能听懂汉语吗?

Tese nikan gisun be ulhimbio?

他们 汉 语 懂吗

417、能,也能说,但比起青年人来他们说得比较笨

Ulhimbi,inu gisureme mutembi,damu asihan urse de duibuleci tese I gisurerengge majige juken.

懂 也 说 能 只 年轻 人 比 他们 说的 略 平常

418、听说满族人很讲规矩,是吗?

Donjihade manju uksura I niyalma kooli durum be giyangnambi sembi,mujanggo?

听说 满洲 族 人 例 规 讲 果然吗

419、是的,现在不行了,以前可真讲究。

Mujangga,damu ne giyangnarakv oho,onggolo jaci giyangname sibkimbi.’

果然 只 现今 不讲 了 以前 很 讲 究

420、他们都很尊敬老人,是吗?

Tese gemu sakda niyalma be umesi gingguleme wesihulembi,mujanggo?

他们 都 老 人 很 恭 敬 果然吗

421、是的,满族自古来就有敬老祭祖的习俗。

Mujangga,manju uksura de julgeci absi uthai sakda be ginggulere mafa be wecere an tacin bi.

果然 满洲 族 古 以来 就 老 敬 祖 祭 风俗 有

422、现在怎么样?

te adarame?

现在 怎么样

423、现在仍然如此,许多地方仍然几年搞一次祭祖活动

Te kemuni uttu,tutala ba ningge kemuni udu aniya de emu mudan mafa be secembi.

现在 还 这样 那 地方 的 还 几 年 一 次 祖 祭

424、满族人在屋外边插个杆子是怎么回事?

Manju uksura I niyalma booi tulergi de siltan be iliburengge ai sere baita?

满洲 族 人 家 外 杆 立 什么 事

425、那是索罗杆子,又叫神杆。

Tere oci somo siltan geli enduri I somo seme gisurembi.

那 是 索罗 杆 又 神 杆 说

426、那是干什么用的?

tere ainara de baitalarangge?

那 怎样 用的

427、是满族祭天时用的

Tere manju abka de wecere de baitalarangge.

那是 满洲 天 祭 用的

428、为什么用它来祭天呢?

Ainu tere be baitalame abka de wecembi?

为什么 它 用 天 祭

429、据说是为纪念努尔哈赤行救而立的。

Ulanduha bade nurhaci I bahafi aituha baita be ejetulere jalin ilibuhangge sembi.

传说 努尔哈赤 得 救 事 记 为 立的

430、我知道,努尔哈赤是你们满族的民族英雄。

Bi saha,nurhaci oci suweni manju uksura I baturu kai.

我 知道 努尔哈赤 是 你们的 满洲 族 英雄 啊

431、是的,他是一个有本事的英雄。

Inu,I oci emu bengsen muten bisire baturu.

是 他 是 一 本事 能力 有 英雄

432、听说你找了个对象。

Donjihade si emu sargan jui gucu be baiha sembi.

听说 你 一 姑娘 朋友 找

433、是的,都相处好长时间了。

Inu,be ishunde takafi emgeri goidaha.

是 我们 互相 认识 已经 久了

434、她怎么样?

I adarame?

她 怎么样

435、很不错。

Jaci sain.

很 好

436、你们什么时候结婚?

suwe ai erinde holbombi?

你们 什么 时 结婚

437、我们还没商量呢。

Be kemuni hebexere unde.

我们 还 商量 尚未

438、明年可以吧?

Ishun aniya ombio?

明年 可以吗

439、有可能。

Ombi

可以

440、到时候告诉我一声。

Tere erin de minde emu mejige isibuki.

那 时 我 一 信 给

441、请放心,到时候会告诉你的。

Si mujilen be sindarabuki,tere erinde urunakv sinde mejige isibumbi.

你 心 放 那 时 一定 你 信 给

442、我一定去。

Bi urunakv genembi.

我 一定 去

443、好吧!

Sain 

444、你是什么时候结婚的?

Si ai erinde holboho?

你 什么 时 结婚

445、上个月十六日

Duleke biyai juwan ninggun de.

上 月 十 六 日

446、你真有福气,娶了个好媳妇。

Sinde yargiyan I hvturi bi,emu sain sargan be bahame gaiha.

你 真 福 有 一 好 妻 得 娶

447、媳妇是哪儿的人?

sini sargan ya ba I niyalma?

你的 媳妇 何 地方 人

448、是后屯的。

Amargi tokso ninnne..

后 屯 的

449、今年多大年龄了?

Ere aniya udu se oho?

今 年 多少 岁 了

450、属鸡的,今年二十二岁,比我小两岁。

Coko aniyaningge,ere aniya orin juwe se oho,minci juwe se ajige.

鸡 年的 今 年 二十 二 岁 了 比我 二 岁 小

451、好,我恭喜你们。

Sain,bi suwende urgun I doroi urgulembi.

好 我 你们 喜 礼 致喜

452、谢谢了。

Baniha 

谢谢

十二、日常生活

453、你今天去哪儿?

si enenggi aibide genembi?

你 今天 哪儿 去

454、我去城里,到商店看一看。

Bi hoton de genefi,hvdai puseli de emu mudan tuwambi.

我 城 里 去 商店 一 次 看

455、你买点什么?

Si ai jaka be udambi?

你 什么 东西 买

456、我想买一件衣服。

Bi etuku adu be udaki sembi.

我 衣服 买

457、天气热了,穿浅一点颜色的衣服比较好。

Abkai sukdun balhvn oho,micihiyan boco I etuku be etuci majige sain.

天 气 热 了 浅 颜色 衣服 穿 稍 好

458、你说我买一件什么衣服好?

Si gisure bi ai durun I etuku be udaci sain?

你 说 我 什么 样 衣服 买 好

459、你买一件裙子吧。

Si emu hvsihan be udacina.

你 一 裙子 买吧

460、我想买一件,不知道什么颜色好?

Bi emke udaki sembi,damu ai boco ningge sain be sarkv?

我 一 买 只 什么颜色 的 好 不知

461、市场上有白色的、蓝色的、红色的,还有黑色的。

Hudai bade xanyan boconggo、lamun boconggo、fulgiyan boconggo ningge bi , kemuni sahaliyan 

市场 白 色 蓝 色 红 色 的 有 还 黑

boconggo ningge i inu bi.

色 的 也 有

462、你说我穿白色的怎么样?

Sini tuwarade,bi xanyan boconggo ningge be etuci adarame?

你 看 我 白 色 的 穿 怎么样

463、我看可以

Mini tuwara de ombi.

我 看 可以

464、你能陪我一起去吗?

Si mini emgi gucu arame genembio?

你 我 一起 朋友 作 去吗

465、好吧,一块去吧。

Ombi,sasa geneki.

可以 一起 去吧

466、你看那条裤子好吗?

sini tuwara de tere emu fakvri sain nio?

你 看 那 一 裤子 好 吗

467、哪一条?

Ya emke?

哪 一个

468、就是那条黑色的。

Uthai tere sahaliyan boconggo ningge.

就 那 黑 色 的

469、不太好,我觉得颜色太深了。

Sain waka,mini gvnin de terei fiyan boco dabale tumin oho.

好 不 我 想 它的 颜 色 过 深 了

470、那一条黄色的怎么样?

Tere emu suwayan boconggo ningge adarame?

那 一 黄 色 的 怎么样

471、真不错,不但样式颜色也不错。

Umesi sain,fakvri I durun sain I teile waka boco inu sain.

很 好 裤子 样子 好 只 不 颜色 也 好

472、那就买那条吧

Tuttu oci tere emu fakvri udaki.

那么 那 一 裤子 买

473、我想买一双鞋。

Bi emu juru sabu be udaki sembi.

我 一 双 鞋 买

474、买什么样的?

Ai durun sabu be udambi?

什么 样 鞋 买

475、买一双牛皮的。

Emu juru ihaci sabu be udaki sembu.

一 双 牛皮 鞋 买

476、你可以买这双。

Si ere emu juru be udaki.

你 这 一 双 买

477、这双鞋不错,就是鞋跟太高了。

Ere emu juru sabu tuwara de sain,damu sabu I amargi fatan dabali dan oho.

这 一 双 鞋 看 好 只 鞋 后 底 过 高 了

478、那又黑的怎么样?

Tere emu juru sahaliyan ningge adarame?

那 一 双 黑 的 怎么样

479、样子不错,就是小了点。

Durun sain,damu majige ajige oho.

样子 好 只 稍 小 了

480、那我们走吧,以后再买。

Tuttu oci muse yabuki,sirame jai udaki.

那么 我们 走吧 接着 再 买

481、你吃完晚饭都干些什么?

Si yamjishvn budai amala gemu ai be arambi?

你 晚 饭 后 都 么 做

482、有时看看书,有时看看电视。

Ememu erinde bithe be tuwambi,ememu erinde diyanxi be tuwambi.

或 时 书 看 或 时 电视 看

483、你不是喜欢听说书吗?

Si juhen alara be donjirede amuran wakao?

你 书 说 听 喜好 不是吗

484、是啊,现在没人讲了。

Inu, te alara niyalma akv oho.

是 现在 讲 人 没有 了

485、以前你们屯子真不错,一到晚上都出来听故事。

Onggolo suweni tokso ningge umesi sain,yamji isiname saka,gemu tucinjifi juben alara be donjimbi.

以前 你们的 屯子 的 很 好 晚上 到 刚 都 出 书 说 听

486、可不是吗,大人、小孩都喜欢听。

Waka mujanggo,sakda asihan gemu donjime cihalambi.

不是 果然吗 老 小 都 听 愿意

487、听说有时一直讲到半夜。

Donjihade,ememu fon de dobori dulin ocibe kemuni juben alambi sembi.

听说 有 时 夜 半 虽 还 书 说

488、那是常有的事。

Tere daruhai bisire baita.

那 常常的 有 事

489、把衣服脱下来,我给你洗洗。

Etuku be suki,bi sinde obome buki.

衣服 脱 我 你 洗 给

490、不用了,再穿几天吧。

Baiburakv,jai udu inenggi etuki.

不用 再 几 天 穿

491、这被子脏了,也该洗了。

Ere jibehun langse oho,inu oboci acambi.

这 被子 脏 了 也 洗 该

492、放在这,我明天洗吧。

Ubade sindaki,bi cimari obombi.

这里 放 我 明天 洗

493、你们家的衣服晾干了吗?

Suweni booi etuku adu be walgiyame olhoho nio?

我们的 家 衣服 晾 干 吗

494、早就干了。

Sifini olhoho.

早已 干了

495、快拿进来,我把它收起来。

Hvdun dosibume gajiki,bi etuku be bargiyara sindaki.

快 进 拿 我 衣服 收 放

496、你的眼镜怎么没有了?

Sini yasai buleku be ainu saburakv oho?

你的 眼 镜 为什么 不见 了

497、昨天摔坏了,去修理了。

Sikse tuhefi hvwajaha,dasabume benehe.

昨天 掉 破 修 送

498、你的棉衣做完了吗?

Sini kubun I etuku be arame wajihao?

你的 棉 衣 做 完了吗

499、还没那,刚把棉裤做完。

Akv,teike teni kubun I fakvri be arame wajiha.

没有 方 才 棉 裤 做 完

500、请把那个衣料拿来看看。

Tere etuku arara boso be gajifi jio emu mudan tuwaki.

那 衣 做 布 拿 来 一 次 看

501、你看怎么样?

si tuwaki adarame?

你 看 怎么样

502、不错,就是花大了点,有没有小一点的?

Sain,damu ilha majige amba oho,ilha majige gjigen ningge bio akvn?

好 只 花 稍 大 了 花 稍 小 的 有 没有

503、你说,衣服里子用什么颜色好。

Sini tuwara de etuku I doko de ai fiyan ningge sain.

你 看 衣服 里 什么 颜色 的 好

504、用黑色的好。

Sahaliyan ningge jaci sain.

黑 的 很 好

505、大姐,你们家养了多少只鸡?

Amba eyun,suweni boode udu coko ujibe?

大 姐 你们的 家 多少 鸡 养了

506、五十多只。

Susai funceme coko.

五十 余 鸡

507、都下蛋了吗?

Gemu umhan banjihao?

都 蛋 生了吗

508、从上个月起就下了。

Duleke biya ci deribume uthai banjiha.

上 月 从 起 就 生了

509、每天收好几斤鸡蛋吧?

Inenggidari udu gin umhan be bargiyambio?

每天 多少 斤 蛋 收

510、每天收二、三斤,最多收五斤。

inenggidari juwe、ilan gin be bargiyambi,labdu sehede sunja gin bargiyambi.

每天 二 三 斤 收 多 说 五 斤 收

511、你们家还养猪吗?

Suweni boode kemuni ulgiyan be ujimbio?

你们的 家 还 猪 养吗

512、早就不养了,上个月让我都卖了。

Kejine ujirakv oho,bi duleke biya de gemu uncaha.

好一会 不养 了 我 上 月 都 卖了

513、以后还养不养?

Ereci julesi kemuni ujimbio ujirakvn?

从此 以后 还 养 不养

514、以后再买几头小的养。

Sirame jai udu ajige ningge be udafi ujimbi.

接着 再 几 小 的 买 养

515、还是应该养几头。

Kemuni udu ulgiyan ujici acambi.

还 几 猪 养 该

516、你去什么地方?

si aibede genembi?

你 哪儿 去

517、我上街买点菜。

Bi giyai de genefi sogi be udaki sembi.

我 街 去 菜 买

518、你都买什么菜?

Si gemu ai bacin sogi be udambi?

你 都 什么 样 菜 买

519、今天是我爸爸的生日,得多买点。

Enenggi oci mini ama I banjiha inenggi,majige fulukan I udaki sembi.

今天 是 我的 父亲 生日 稍 略多 买

520、你爸爸今年有六十岁了吧?

Sini ama ere aniya ninju se oho bio?

你的 父亲 今 年 六十 岁 了 有吗

521、有了,今年整六十一岁。

Bi oho,ere aniya tob seme ninju emu se .

有 了 今 年 正好 六十 一 岁

522、那得好好庆贺一下。

Tuttu oci saikan I dorolome urguleci acambi.

那么 好好 行礼 喜 该

523、我想买点韭菜、芹菜、鸡蛋、猪肉、羊肉等等。

Mini gvnin de majige sengkule、gintala、coko I umhan、ulgiyan I yali、honin I yali I jergi jaka be udaki 

我 想 一点 韭菜 芹菜 鸡 蛋 猪 肉 羊 肉 等 东西 买

sembi.

524、不买一点酒吗?

Majige arki be udarakvn?

一点 酒 不买吗?

525、买,买上两瓶好酒,我爸爸爱喝白酒。

Udambi,juwe tampin sain arki be udambi,mini ama xanyan arki be omire de amuran.

买 二 瓶 好 酒 买 我的 父亲 白 酒 喝 好

526、你们准备吃什么饭呢?

Suwe ai buda be belheme jembi?

你们 什么 饭 准备 吃

527、吃面条。

Hangse be jembi.

面 吃

十三、生产劳动

528、你们每年什么时候种地?

suwe aniyadari ai erinde usin be tarimbi?

你们 每年 什么 时 地 种

529、清明前后。

Hangsi I onggolo eici amala.

清明 前 或 后

530、现在你们有多少亩地?

te suwede udu imari usin bi ?

现在 你们 几 亩 地 有

531、有二十亩,此外还开了五亩荒的。

Orin imari usin bi,ereci tulgiyen geli sunja imari xunehe usin be suksalame neihebi.

二十 亩 地 有 此 外 又 五 亩 荒 地 垦开

532、你们家有牲口吗?

Suweni boode ulha bio?

你们的 家 牲畜 有吗

533、有两头牛、一匹马,还有一辆大车

Juwe ihan、emu morin bi,kemuni emu amba sejen bi.

二 牛 一 马 有 还 一 大 车 有

534、你们家的地都种完了吗?

Suweni booi usin be gemu tarime tebume wajihao?

你们的 家 地 都 种 栽 完了吗

535、已经都种完了。

Emgeri gemu tarime tebume wajihabi.

已经 都 种 栽 完了

536、麦子都长穗了吧?

Maise gemu suiheneheo?

麦子 都 长穗了吗

537、长了,六月份就可以割了。

Suihenehe,ninggun biyade haduci ombi.

长穗了 六 月 割 可以

538、你们家都有些什么家具?给我介绍一下。

Suweni boode gemu ai hacin I usin weilere agvra bi?minde alaki.

你们的 家 都 什么 样 田 种 工具 有 我 告诉

539、家具多了,有镢头、镰刀等。

Usin weilere agvra labdu,sacikv、hadufun I jergi agvra bi.

田 种 工具 多 镢头 镰刀 等 工具 有

540、你们这儿都种些什么粮食?

Suweni ubade gemu ai hacin I jeku be tarime tebumbi?

你们的 这里 都 什么 样 粮食 种 栽 

541、有麦子、谷子、玉米、高梁、糜子等等。

Maise、jeku、aiha xuxu、xuxu、ira I jergi bi.

麦子 谷子 玉米 高粱 糜子 等 有

542、你们每年都种蔬菜吗?

Suwe aniyadari gemu sogi be tarimbio?

你们 每年 都 菜 种吗

543、年年都种。

Aniyadari gemu garimbi.

每年 都 种

544、都种些什么蔬菜?

Gemu ai bacin I sogi be tarimbi?

都 什么 样 菜 种

545、有白菜、茄子等等。

Lafu sogi、hasi I jergi bi.

白菜 茄子 等 有

546、你们这儿种果树吗?

Suweni ubade tubihe moo be tebumbio?

你们的 这儿 果 树 栽吗

547、种,每年都收不少。

Tebumbi,aniyadari bargiyahangge komso akv.

栽 每年 收的 少 不

548、你们都种些什么果树?

suwe gemu ai hacin I tubihe moo be tebumbi?

你们 都 什么 样 果 树 栽

549、有杏树、桃树、苹果树等。

Guilehe moo、toro moo、pingguri moo I jergi bi.

杏 树 桃 树 苹果 树 等 有

550、今年收成怎么样?

ere aniya I bargiyahangge adarame?

今 年 收的 怎么样

551、很好,是个丰收年。

Jaci sain,emu elgiyen bargiyaha aniya kai.

很 好 一 丰 收 年 啊

552、你们什么时候收割?

Suwe ai erinde hadume bargiyambi?

你们 什么 时候 割 收

553、快了,过几天就收割。

Hvdun oho,udu ineneei I amala uthai hadumbi.

快 了 几 天 后 就 割

554、你们的场院在哪儿?

suweni je falan aibide bi?

你们的 谷 场 哪儿 有

555、在屯子北边。

Tokso I amargi ergi de bi.

屯 北 边 在

556、就是水井旁边的空地吗?

Uthai hvcin I dalbai untuhun ba de nio?

就 井 旁边 空 地 吗

557、就是那儿

Uthai tubade.

就 那儿

558、你们屯子北边是嫩江吗?

Suweni tokso I amargi uthai non ula mio?

你们的 屯 北 是 嫩 江 吗

559、是嫩江。

Mujangga non ula inu.

果然 嫩 江 是

560、江里有鱼吗?

Ula de nimaha bio?

江 鱼 有吧

561、有许多鱼。

Nimaha labdu bi.

鱼 多 有

562、江里面都有什么鱼?

ula de gemu ai hacin I nimaha bi?

江 都 什么 样 鱼 有

563、有鲤鱼、鲫鱼、鲇鱼、黑鱼等。

Mujuhu、onggoxon、duwara、horo I jergi nimaha bi.

鲤鱼 鲫鱼 鲇鱼 黑鱼 等 鱼 有

564、今年什么鱼较多?

Ere aniya ai hacin I nimaha majige labdu?

今 年 什么 样 鱼 稍 多

565、鲇鱼和鲫鱼较多。

Duwara jai onggoxon nimaha majige labdu.

鲇鱼 和 鲫鱼 鱼 稍 多

566、明天我和你一起去打鱼怎么样?

Cimari bi sini emgi nimaha be butame geneci adarame?

明天 我 你 一起 鱼 打 去 怎么样

567、太好了,我正准备明天去。

Jaci sain,bi cimari geneki seme belheme bihebi.

很 好 我 明天 去 准备

568、我们用什么办法打鱼比较好?

Muse ai arga I nimaha be butaci majige sain?

我们 什么 办法 鱼 打 稍 好

569、用网或者是鱼钩都可以。

Eici asu be baitalara eici dehe be baitalara oci gemu sain.

或 网 用 或 鱼钩 用 若 都 好

570、你们家有几条渔船?

Suweni boode udu nimaha butara cuwan bi?

你们的 家 几 鱼 打 船 有

571、有两条,一条铁的,一条木头的。

Juwe cuwan bi,emu oci sele ningge,emu oci moo ningge.

两 船 有 一 铁 的 一 木 的

572、我喜欢钓鱼,能钓到鱼吗?

Bi nimaha be welmiyere de amuran,nimaha be welmiyeme bahambio?

我 鱼 钓鱼 爱好 鱼 钓鱼 得吗

573、能,不过最好晚上去,那时鱼愿上钩。

Bahambi,damu yamji geneci teni sain,tere erinde nimaha ja I goholobumbi.

得 只 晚 去 才 好 那 时 鱼 容易 钩

574、你打到过大鱼吗?

Si amba nimaha be butame bahanggeo?

你 大 鱼 打 得吗

575、打到过,前天我就打了一条二十多斤重的大鲤鱼呢。

Bahangge,bi cananggi uthai emu orin gin funcen ujen amba mujuhu be bahangge.

得的 我 前天 就 一 二十 斤 余 重 大 鲤鱼 得的

576、你一次能打多少斤鱼?

si emu mudan de udu gin nimaha be bahambi?

你 一 次 几 斤 鱼 得

577、不一定,有时多,有时少。前天我一次打了一百多斤鱼。

Toktohon akv,ememu erinde labdu bahambi,emenu erinde komso bahambi.cananggi emu mudan de 

定 没有 或 时 多 得 或 时 少 得 前天 一 次

uthai emu tanggv funcere gin I nimaha be baha.

就 一 百 余 斤 鱼 得

578、真不少啊,明天我一定跟你去。

Yargiyan I komso akv,cimari bi urunakv sini emgi genebi.

实在 少 不 明天 我 一定 你 一起 去

579、好,明天我等着你。

Sain,cimari bi simbe aliyambi.

好 明天 我 你 

580、你有猎枪吗?

Sinde abalara miyoocan bio?

你 猎 枪 有吗

581、有一支,就是有点旧。

Emu da bi,damu majige fe oho.

一 支 有 只 稍 旧 了

582、还能用吗?

Kemuni baitalaci ombio?

还 用 可以吗

583、可以,我经常用。

Ombi,bi daruhai baitalambi.

可以 我 常 用

584、你最近出去打猎了吗?

Si ere ucuri abalame genehenggeo?

你 这 一向 打猎 去吗

585、前天去了一次。

Cananggi emu mudan genehengge.

前天 一 次 去的

586、打到什么了?

Ai jaka be bahangge?

什么 东西 得

587、二只野鸡、三只兔子。

Juwe ulhvma、ilan gvlmahvn be bahangge.

二 野鸡 三 兔子 得

588、你在哪儿打的?

Si yabade abalahangge?

你 哪儿 打猎

589、在北山打的。

Amargi alin de abalahangge.

北 山 打的

590、你最好去南山,那里野兽多。

Si julergi alin de geneci umesi sain,tubade bigan I gurgu labdu.

你 南 山 去 最 好 那儿 野 兽 多

591、那里有什么野兽?

tubade ai hacin I gurgu bi?

那里 什么 样 兽 有

592、有狍子、鹿、熊、兔子等。

Gio、 buhv、 lefu、 gvlmahnvn I jergi gurgu bi.

狍子 鹿 熊 兔子 等 兽 有

593、太好了,我最喜欢打狍子了。

Jaci sain,bi gio be tantame cihalambi.

很 好 我 狍子 打 愿意

594、你打猎带狗吗?

Si abalara de indahvn be gamambio?

你 打 猎狗 带吗

595、带两只。

Juwe indahvn be gamambi.

二 狗 带

596、你还挖陷井吗?

Si kemuni tuhere hvcin be fetembio?

你 还 落 井 挖吗

597、如果打狍子,还是用枪好,如果打熊,最好下陷井。

Aika gio be butara oci,kemuni miyoocan be baitalarangge sain,aika lefu be butara oci,tuhere tvcin be 

如 狍子 打 若 还 枪 用 好 如 熊 打 若 落 井

baitalarangge sain.

用 好

598、现在打猎不好打了。

Te abalara de mangga oho.

现在 打猎 难 了

599、是啊,野兽越来越少了。

Inu ,gurgu ele yabume ele komso oho.

是 野兽 越 来 越 少 了

600、打一次猎得起出多少里地?

emu mudan abalara de udu ba goro yabumbi?

一 次 打猎 几 里 远 走

601、少说一百里地。

Komso sehede inu tanggv ba yabumbi.

少 说 也 百 里 走

602、那得去几天?

tuttu oci udu inenggi baibumbi?

那么 几 天 要

603、骑马得走一整天,来回得用十天。

Morin yaruci emu inenggi yabumbi,juleri amala juwan inenggi baibumbi.

马 骑 一 天 走 前 后 十 天 要

604、可真够辛苦的。

Yargiyan I jobome suilambi kai.

实在 艰 苦 啊

十四、学习用语

605、你是学生吗?

Si oci xabi nio?

你 是 学生 吗

606、是的,我是学生。

Inu, bi oci xabi.

是 我 是 学生

607、你在哪所学校读书?

si ya tacikv de bithe be hvlambi?

你 哪 学校 书 读

608、在北方大学。

Amargi ergi amba tacikv de .

北 边 大 学校 在

609、你们学校有多少学生?

Suweni tacikv de udu xabi bi?

你们的 学校 多少 学生 有

610、大约有五千人。

Amba muru sunja minggan isime bi.

大 概 五 千 至 有

611、老师也很多吗?

Sefu inu labdu nio?

老师 也 多 吗

612、大约有一千。

Amba muru emu minggan isime bi.

大 概 一 千 至 有

613、你们的校园大吗?

Suweni tacikv I hvwa amba nio?

你们的 学校 院 大 吗

614、很大,而且有许多花草树木。

Umesi amba,kemuni tutala labdu orho ilha hailan moo bi.

很 大 还 那些 多 草 花 树 木 有

615、那一定很美了。

Tuttu oci urunakv hojo saikan kai.

那么 一定 美 好 了

616、是的,美极了。

Inu,jaci hojo saikan.

是 很 美 好

617、听说你正在学习满语呢。

Donjihade si jing manju gisun be tacime ilihabi sembi.

听说 你 正 满洲 语 学习 正

618、是的,已经学习一年了。

Inu,emgeri emu aniya oho.

是 已经 一 年 了

619、是谁教你的?

we simbe tacibumbi?

谁 你 教

620、我的一位老师。

Mini emu sefu inu.

我的 一 老师 是

621、你学的可真好啊。

Sini tacihangge yargiyan I sain.

你的 学习 实在 好

622、不行,还差得远呢。

Ojorakv,kemuni goro calabumbi.

不行 还 远 差

623、满语好学吗?

Manju gisun be tacire de ja nio?

满洲 语 学习 易 吗

624、不太好学,它与汉语有很大的差别。

Tacire de ja akv,tere be nikan gisun de duibuleci labdu calabun bi.

学习 易 不 它 汉 语 比 许多 差别 有

625、学习语言就得下功夫。

Yaya gisun be tacire de gemu kicen hvsun be baitalaci acambi.

凡是 语言 学习 都 功夫 力量 用 应该

626、是啊,不努力就学不好。

Inu,hvsutulerakv oci uthai tacihangge sain ojorakv.

是 不用力 若 就 学的 好 不可

627、我早就想学点满语,就是没有时间。

Bi kejine uthai manju gisun be taciki sembihe,damu xolo akv.

我 很久 就 满洲 语 学习 只 空 没有

826、怎么没有时间,等我回校给你寄来一本满语书。

Ainu xolo akv ni,bi tacikv de bedereme genehe manggi,sinde emu debtelin manju gisun I bithe bume 

为什么 空 没有 呢 我 学校 回 去 后 你 一 本 满洲 语 书 给

unggiki.

629、我怕看不懂。

Bi tuwame ulhirakv ayoo sembi.

我 看 不懂 恐怕

630、可以看懂,我有时间再教教你。

Tuwame ulhimbi,bi erin xolo de jai sinbe tacibuki.

看 懂 我 时间 空 再 你 教

631、太好了,我一定好好学。

Umesi sain,bi urunakv sain tacimbi.

很 好 我 一定 好 学习

632、同学们好?

Tacin gucuse saiyvn?

学 朋友们 好吗

633、老师好?

Sefu sainyvn?

老师 好吗

634、请坐,现在我们开始上课。

Teki,ne muse kicen be tafame deribuhe.

请坐 现在 我们 功课 上 开始

635、昨天我们讲到哪儿了?

Sikse muse yabade giyangname isinaha?

昨天 我们 哪儿 讲 到

636、讲到第十二课了。

Juwan juweci kicen de isinaha.

十 二 功课 到

637、现在我们来复习一下。

Ne muse dahvme urebuki.

现在 我们 再 熟

638、请大家把书翻到第二十六页。

Geren bithe I orin ningguci afaha be neiki

大家 书 二十 六 页 开

639、我读一句,大家跟我读一句。

Bi emu meyen be hvlame,geren mimbe dahafi hvlaki.

我 一 句 读 大家 我 跟 读

640、有没有不明白的地方?

ulhirakv ba bio?

不懂 地方 有吗

641、有一个地方不明白。

Emu pade ulhirakv.

一 地方 不懂

642、什么地方?

ai ba?

什么 地方

643、第二十七页。

Orin nadanci afaha.

二十 七 页

644、那么我再讲一次。

Tuttu oci bi jai emu mudan giyangnaki,

那么 我 再 一 次 讲

645、现在大家再跟我读一遍。

Ne geren mimbe dahame jai emu mudan hvlaki.

现在 大家 我 跟 再 一 次 读

646、请快一点读。

Hvdukan I hvlaki.

快点 读

647、再用满语读一下。

Jai emu mudan manju gisun I hvlaki.

再 一 次 满洲 语 读

648、好,今天我们讲第十三课。

Sain,enenggi muse juwan ilaci kicen be giyangnaki.

好 今天 我们 十 三 功课 讲

649、我先读一遍,大家仔细听。

Bi neneme emu mudan hvlambi,geren marhvxame donjiki.

我 先 一 次 读 大家 仔细 听

650、不懂的地方请记下来,等一会儿我作解答。

Ulhirakv ba be ejeme gaisu,paji ome bi sume bumbi.

不懂 地方 记 取 少时 我 解 给

651、请不要说话。

Ume gisurere.

不 说话

652、巴图鲁,这个词怎么读?

Baturu,ere hergen be adarame hvlambi?

巴图鲁 这 字 怎么样 读

653、你能说说它是什么意思吗?

Si tere I ai gvnin sere be gisureme mutembio?

你 它 什么 意思 说 能吗

654、好,请看下一页。

Sain,fejergi emu afaha be tuwaki.

好 下 一 页 看

655、下面我来讲解文章。

Bi sirabufi xu fiyelen I baktambun sume giyangnaki.

我 接着 文章 内容 解 讲

656、这篇文章就讲到这。

Ere emu xu fiyelen be ubade giyangname isibuha.

这 一 文章 这里 讲 到

657、请把昨天的作业交上来。

Sikse I urebusu be afabuki.

昨天 练习 交

658、下面我留一下今天的作业。

Sirabufi bi enenggi I urebusu be weriki.

接着 我 今天 练习 留

659、把第十三课的文章写一遍,然后译成满语。

Juwan ilaci kicen I xu fiyelen be emu mudan ara ,amala manju gisun I rbaliyambuki.

十 三 功课 文章 一 次 写 然后 满洲 语 译

660、明天交给我。

Cimari minde afabuki.

明天 我 交

661、同学们再见!

Tacin gucusa sirame acaki.

学 朋友们 接着 见

662、老师再见!

Sefu sirame acaki

老师 接着 见

663、老师,我们什么时候考试?

sefu,membe ai erinde simnembi?

老师 我们 什么 时 考试

664、不要急,先好好复习一下。

Ume ekxere,neneme saikan I urebucina.

不要 急 先 好好 练习

665、我们都复习好了,就等着考试了。

Be gemu sain I urebuhe,damu simnere be aliyambi.

我们 都 好 练习 只 考试 等

666、所学的内容都记住了吗?

Tacihala baktambun be gemu ejeheo?

学习 内容 都 记了吗

667、全都记住了。

Gemu ejebebi.

都 记住

668、满语读得怎么样?

manju gisun be hvlahangge adarame oho?

满洲 语 读的 怎么样 了

669、读得好极了。

Hvlahangge jaci sain.

读的 很 好

670、那我们明天考试吧。

Tuttu oci muse cimari uthai simnembi.

那么 我们 明天 就 考试

671、明天几点钟考试?

cimari ai erinde simnembi?

明天 什么 时 考试

672、上午八点钟。

Erde I jakvci erin de .

早 八 时

673、在哪儿考试?

aibide simnembi?

哪儿 考试

674、在三号教室

Ilaci tacibure boo de .

三 学 房

675、得考几个小时?

udu erin simnembi?

几 时 考

676、三个小时。

Ilan erin.

三 时

677、好,我明天一定拿一百分。

Sain,bi cimari urunakv tanggv fuwen be gaimbi.

好 我 明天 一定 百 分 拿

678、你先别高兴。

Si ume neneme urgunjere.

你 不要 先 喜欢

679、那明儿见。

Tuttu oci cimari jai acaki.

那么 明天 再 见

十五、访问用语

680、今天几号了?

Enenggi ya ci inenggi oho?

今天 何 日 了

681、九月十八日。

Uyun biyai juwan jakvn oho.

九 月 十 八 了

682、我们去访问吴大爷吧。

Muse u halangga I amji de fujurulame fonjime geneki.

我们 吴 姓 大爷 访 问 去

683、吴大爷住在江边那所房子,对吗?

U halangga I amji uthai ulai ekcin I tere boode tehengge,wakao?

吴 姓 大爷 就 江 边 那 房 住 不是吗

684、对,离我们这儿有五里地左右

Inu, musei uba ci sunja ba giyalabumbi.

是 我们 这儿 五 里 隔

685、我们这就去吧。

Muse ne uthai genecina.

我们 现在 就 去

686、好吧,你带上纸和笔记录。

Sain,si hooxan jai fi be gaifi eje.

好 你 纸 和 笔 带 记

687、都准备好了,走吧!

Gemu belheme wajiha,yabuki.

都 准备 完了 走

688、老大爷,这是吴家屯吗?

Sakda amji,ere oci u booi tokso nio?

老 大爷 这 是 吴 家 屯 吗

689、是, 你们找谁呀?

inu,suwe we be baimbi?

是 你们 谁 找

690、我们找吴大爷。

Be u halangga I amji be baimbi.

我们 吴 姓 大爷 找

691、我就是。

Bi uthai inu.

我 就 是

692、您好啊,吴大爷!

Si saiyvn,u halangga I amji!

你 好吗 吴 姓 大爷

693、很好,你们打哪儿来呀?

umesi sain,suwe ya baci jihengge?

很 好 你们 何 地方 来的

694、我们从北京来,今天特意来拜访您。

Be beging deri jihengge,enenggi cohome jifi sinci fujurulame fonjimbi.

我们 北京 从 来的 今天 特意 来 你 访 问

695、大老远来的,可真不易呀,快进屋吧!

Umesi goro ba ci jihengge,yargiyan I ja waka,hvdun boode dosiki!

很 远 地方 来的 实在 易 不 快 屋 进

696、你们找我有什么事呀?

suwe mimbe baifi ai baita bi?

你们 我 找 什么 事 有

697、想了解一下屯子情况和您家的情况。

Tokso I arbun muru jai sini booi arbun muru be saki seme gvnimbi.

屯 形 样 和 你的 家 形 样 知道 想

698、我知道的不多。你们请先喝点不。

Mini sarangge labdu akv,suwe neneme muke be majige omiki.

我 知道 多 不 你们 先 水 一点 喝

699、谢谢,您老今年多大年纪了?

Baniha , si ere aniya udu se oho?

谢谢 你 今 年 多少 岁 了

700、有七十岁了,我是民国六年生人。

Nadanju se oho,bi irgen gurun I ningguci aniya de banjihangge.

七十 岁 了 我 民 国 六 年 生 的

701、您的老家在什么地方?

sini da susu aibide bi?

你的 原籍 哪儿 在

702、我是这地方生人。听老人们说,我们原是长白山那边的人。

Bi ubade banjihangge.sakda urse I gisurere be donjihade,be daci golmin xanggiyan alin I ergi I niyalma 

我 这地 生的 老 人们 说 听 我们 从前 长 白 山 那边 人

sembi.

703、你们家是什么时候搬到这边来的?

suweni boo ai erinde ubade gurime jihe?

你们的 家 什么 时 这里 搬 来

704、从我太爷那辈算起,也有一、二百年了。

Mini unggu mafa I jalan ci deribume bodoci,inu emu juwe tanggv aniya oho.

我的 曾 祖 辈 从 起 算 也 一 二 百 年 了

705、那还是清代呢。

Tere kemuni daicing gurun I jalan kai.

那 仍 清 国 朝 啊

706、是啊,寻时候还有皇上呢。

Inu,tere fonde kemuni hvwangdi bi.

是 那 时 还 皇帝 有

707、您老念过书吗?

Si bithe be hvlame dulekenggeo?

你 书 读 过吗

708、小时候念过一、二年,现在全忘了。

Ajige fon de emu juwe aniya hvlaha bihe,te gemu onggoho.

小 时 一 二 年 读 曾 现在 都 忘了

709、现在看书还可以吧?

Te kemuni bithe be tuwame mutembio?

现在 还 书 看 能吗

710、可以,那是后来又学了点,才凑合着看。

Mutembi,terei amala geli majige taciha ofi tuttu muwaxame tuwaci ombi.

能 那 以后 又 一点 学习 因为 那样 粗 看 可以

711、大爷,您有几个孩子?

sakda amji,sinde udu jui bi?

老 大爷 你 几 孩子 有

712、有四个,三个儿子,一个姑娘。

Duin jui bi,ilan haha jui,emu sargan jui.

四 孩子 有 三 男孩 一 女儿

713、他们都成家了吧?

tese gemu boo nahan ilibuhanio?

你们 都 家 炕 立吗

714、是的,家里就剩一个老闺女,这不正准备结婚呢。

Inu, boode damu emu fiyanggv sargan jui funcehe,ne jing sarin arambi seme belhemahabi.

是 家 只 一 老 姑娘 剩 现在 正 宴 办 准备

715、您已经抱孙子了吧?

Sinde emgeri omolo bi oho dere?

你 已经 孙子 有 了 吧

716、可不,现在有五个孙子,两个孙女,一共七个。

Bi oho,te sunja omolo hahajui,juwe omolo sargan jui bi,uheri nadan.

有 了 现在 五 孙子 二 孙女 有 共 七

717、你们家现在有几口人?

te suweni boode udu anggala bi?

现在 你们的 家 多少 人 有

718、 一共五口人。我老伴和一个姑娘,还有两个孙子在我这。

Uheri sunja anggala bi.mini sargan jai emu sargan jui,kemuni juwe omolo meni ubade bi.

共 五 人 有 我的 妻子 和 一 女儿 还 两 孙子 我的 这里 在

719、您的三个儿子都在七屯吧?

Sini ilan haha jui gemu tesu tokso de bio?

你的 三 儿子 都 本 屯 在吗

720、不,只有老三在本屯,老大和老二都在外地。

Waka,damu ilaci haha jui tesu tokso de bi,ahvngga jui jai jacin jui gemu tulergi de bi.

不是 只 三 儿子 本 屯 在 大儿子 和 二儿子 都 外 在

721、我们听说老大在北京工作,是吗?

Meni donjihade sini ahvngga jui beging de weilen aran bi sembi,inu wakao?

我们 听 你的 大儿子 北京 事 做 在 是 不是吗

722、是,老大和他媳妇都是老师。

Inu , ahvngga jui jai jui urun gemu sefu be dangname bi.

是 大儿子 和 儿媳妇 都 老师 当 正

723、老二和他妻子在哪儿工作?

jacin jui jai ini sargan aibide weilembi?

二儿子 和 他的 妻子 哪儿 工作

724、他们在齐齐哈尔,离这也不远。他们都是工人。

Tese cicigar de bi,ubaci giyalabuhangge goro akv.tese gemu weilesi.

他们 齐齐哈尔 在 这 间隔 远 不 他们 都 工人

725、老三是这个村的村长,是吗?

ilaci jui oci ere tokso I toksoi da,inu wakao?

三儿子 是 这 屯 屯 长 是 不是吗

726、是,去年开始当村长,一天也够忙的。他的媳妇是大夫,也忙得很。那两个孙子就是他们的。

Inu,duleke aniya ci deribume tokso I da oho,inenggidari umesi ekxembi.ini sargan oci daifu,inu umesi 

是 去 年 从 开始 屯 长 成为 每天 很 忙 他的 妻子 是 大夫 也 很

eksembi.terei juwe omolo uthai teseningge.

忙 那 二 孙子 就是 他们的

727、你们一家可真不错呀!

Suweni emu boo I urse yargiyan I sain!

你们的 一 家 众人 实在 好

728、还可以吧!

Kemuni ombi!

还 可以

729、过年的时候你们家十几口人真热闹啊。

Aniyai erinde suweni boo I gubci juwan udu anggala yargiyan I wenjehun simengge dere.

年 时 你们的 家 全 十 多 人 实在 热 闹 啊

730、是啊,去年过年他们都回来了,再加上几门亲威拜年来,我这个屋子都没地方坐了。

Inu,duleke aniya aniya arara de tese gemu bedereme jihe,geli ududu booi niyaman hvncihin aniya arame 

是 去 年 年 过 他们 都 回 来 又 许多 家 亲 戚 年 过

jifi,mini ere boode gemu tere ba akv oho.

来 我的 这 屋 都 坐 地方 没有 了

731、这个屯子你们亲戚不少吧?

ere tokso de suweni niyaman hvncihin komso akv dere?

这 屯 你们的 亲 戚 少 不 吧

732、是的,我有三个兄弟、两个妹妹,还有几个叔伯弟兄。我老伴那边姐妹也不少。

Inu,minde ilan ahvn deo、juwe non bi,kemuni udu ecike amji I ahvn deo bi.mini sargan I boo de inu eyun 

是 我 三 兄 弟 二 妹妹 有 还 几 叔 伯 兄 弟 有 我的 妻子 家 也 姐

non komso akv.

妹 少 不

733、这个屯子一共有多少人?

ere tokso de uheri udu anggala bi ?

这 屯 共 多少 人口 有

734、大约有一千多口人吧。

Amba muru emu minggan dulere anggala bi.

大 概 一 千 过 人口 有

735、这个屯子都是老住户吗?

Ere tokso de bihengge gemu fe boigon nio?

这 屯 住的 都 老 户 吗

736、不是,有一半是后搬进来的。

Waka,emu dulin oci amala teni gurime jihengge.

不是 一 半 是 后 才 迁 来的

737、老住户就有几个大姓, 是吗?

fe bihe boigon de uthai udu amba bala bi,inu wakao?

老 住 户 就 几 大 姓 有 是 不是吗

738、是,你们,我们老吴家,屯子南边的老孟家,屯子北边的老赵家,屯子西边的老富家,就这么几个姓。他们都是满族。

Inu,si tuwaki,meni ujala hala I boo,tokso I julergi ergi I mengjir hala I boo,tokso I amargi ergi I gioro hala I 

是 你 看 我们 吴 姓 家 屯 南 边 孟 姓 家 屯 北 边 赵 姓

boo,tokso I wargi ergi I fuca hala I boo inu,uthai ere ududu hala.tese gemu manju uksura.

家 屯 西 边 富 姓 家 是 就 这 几个 姓 他们 都 满洲 族

739、这几个大姓也是跟你们一样从长白山过来的吗?

Ere udu amba hala I urse inu suweni adali golmin xanyan alin ci duleme jihenggeo?

这 几 大 姓 众人 也 你们的 一样 长 白 山 从 过 来的吧

740、听说赵家、孟家是,老富家是从松花江一带过来的。

Donjihade,gioro hala I boo jai mengjir hala I boo inu , fuca hala I boo sunggari ula i emu girin ba ci jihe 

听说 赵 姓 家 和 孟 姓 家 是 富 姓 家 松花 江 一 带 地方 来

sembi.

741、这个地方以前没有人吧?

Ere bade onggolo niyalma akvn?

这 地方 以前 人 没有吗

742、没有。那时这儿方圆几百里没有人烟,我们几个姓的老祖到这里时,一片荒凉。

Akv,tere fonde ubai xurdeme ududu tanggv bade niyalmai xanggiyan akv,meni udu hala I mafa ubadu 

没有 那 时 这儿 周围 几 百 里 人 烟 无 我们的 几 姓 祖 这

jihede,kemuni xunehe bigan bihe.

来 仍 荒 野

743、那时这个屯子就你们几户人家,人够少的了。

Tere fonde ere tokso de damu suweni udu boigon teile bifi,niyalma jaci komso.

那 时 这 屯 只 你们的 几 户 仅 有 人 太 少

744、可不是,一共就有二、三十人。

Waka mujanggo,uheri teni orin gvsin anggala bihebi.

不是 果然吗 共 只 二十 三十 口 有

745、那个时候靠什么生活?

tere fonde aide akdafi banjimbio?

那 时 什么 靠 生活

746、可以打鱼,这地方挨着江,水多鱼也多。

Nimaha be butaci ombi,uba ula de adame bifi,muke elgiyen bime nimaha inu labdu.

鱼 打 可以 这里 江 接 水 丰足 而且 鱼 也 多

747、我到这以后才看到,这地方鱼确实不少。

Bi ubade jifi teni ubade nimaha yargiyan I komso akv serebe saha.

我 这里 来 才 这里 鱼 实在 少 不 知道

748、我小的时候鱼更多,有水的地方就有鱼。

Mini ajigen fonde nimaha ele labdu,muke bisirele bade uthai nimaha bi.

我的 小 时 鱼 更 多 水 有 地方 就 鱼 有

749、鱼那么多?

tenteke labdu nimaha biheo?

那样 多 鱼 有吗

750、是的。那时来了客人,只要拿个盆去水泡子舀就行了。现在拿网打有时还空呢。

Inu , tere fonde aika antaha jici,damu fengseku be jafafi omo ci waidaha de uthai bahambi.te asu I herere 

是 那 时 如果 客人 来 只 盆 拿 池 从 舀 就 得 现在 网 捞

de ememu fonde kemuni untuhun baharakv.

有时 时 仍 空 不得

751、这块儿真是个好地方。你们穿的和用的怎么办?

uba yargiyan I emu sain ba kai.suweni eture jai baitalarangge be adarame icihiyambi?

这里 实在 一 好 地方 啊 你们的 穿 和 用的 怎么样 办

752、我小时候都是拿鱼和兽皮去齐齐哈尔换。

Mini ajigen de yooni nimaha jai gurgu I sukv be cicigar de gamahafi hvlaxambi.

我的 小 全 鱼 和 兽 皮 齐齐哈尔 拿 换

753、你们怎么去呀?

Suwe absi genembi?

你们 怎样 去

754、我们原来骑马去,后来赶大车去。

Daci be morin be yalufi genembi,amala amba sejen be dalifi genembi.

原来 我们 马 骑 去 后来 大 车 赶 去

755、你们什么时候去齐齐哈尔?

suwe ai erinde cicigar de genembi?

你们 什么 时候 齐齐哈尔 去

756、一年得去几次,都是秋天去。

Emu aniya de ududu mudan genembi,gemu bolori de genembi.

一 年 几 次 去 都 秋天 去

757、齐齐哈尔离这儿有多远?

cicigar ubaci giyalabuhangge yagese goro?

齐齐哈尔 这里 间隔 何样 远

758、大约有一百里地。

Amba muru emu tanggv ba bi.

大 概 一 百 里 有

759、你们屯子有人懂满文吗?

Suweni tokso de manju hergen be takara niyalma bio?

你们的 屯 满洲 字 认识 人 有吗

760、以前有,现在没有了。我小的时候屯子里还有满文书的呢!

Mini ajigen fon de tokso de kemuni manju hergen I bithe be hvlarangge bihe!

我的 小 时 屯 还 满洲 文 书 读的 曾有

761、是吗,这么说你见过满文书了?

inu nio,uttu gisurere oci si manju hergen I bithe be sabume duleke kai?

是 吗 这样 说 若 你 满洲 字 书 见过 啊

762、见过。我父亲满文相当好,我家有许多满文书。

Sabume duleke bihe.mini ama I manju hergen umesi sain,meni boode kemuni tutala labdu manju hergen 

见 过 曾 我的 父亲 满洲 字 很 好 我们的 家 还 那 多 满洲 字

I bithe bi.

书 有

763、你们屯子还有别的民族吗?

Suweni tokso de kemuni gvwa uksura bio?

你们的 屯 还 别 民族 有吗

764、除了满族,还有汉族、蒙古族、达斡尔族、回族等等。

Manju ci tulgiyen,kemuni nikan、monggo、dahvr、hoise I jergi uksura bi.

满洲 外 还 汉 蒙 达斡尔 回 等 族 有

765、你们汉语说得都不错。

Suwe nikan gisun be gisurerengge gemu sain.

你们 汉 语 说的 都 好

766、都是后来学的,我小时候一句汉语都听不懂,后来一点一点学的。

Gemu amala I tacihangge,mini ajigen de emu nikan gisun sehe seme ulhirakv,amala elheken I 

都 以后 学的 我的 小时 一 汉 语 说 不懂 以后 慢慢

tacihangge.

学的

767、其他几个少数民族还说自己的语言吗?

Gvwa komso ton I uksura kemuni beyei gisun be gisurembio?

别 少 数 民族 还 自己的 语言 说吗?

768、有的说,有的不说。

Ememungge gisurembi,ememungge gisurerakv.

有的 说 有的 不说

769、听说,你们这地方草原面积很大。

Danjihade,suweni ubai ongko umesi amba sembi.

听说 你们的 这儿 牧场 很 大

770、是啊,因为我们这儿离山远,烧柴全靠草。

Inu,meni uba alin ci goro ofi,tuttu deijiku be deijire de gemu orho be baitalambi.

是 我们 这里 山 离 远 因为 所以 柴 烧 全 草 用

771、你们每年都打不少草吧?

Suwe aniyadari gemu komso akv orho be hadumbio?

你们 每年 都 少 不 草 割吗?

772、可不是,除了烧的以外,还得打牲口吃的草。

Inu,daijirengge ci tulgiyen,kemuni ulha I jetere orho be hadumbi.

是 烧的 除了 还 牲口 吃 草 割

773、你们一家每年得打多少车草?

Suweni emu boo ningge aniyadari udu sejen I orho be hadumbi?

你们的 一 家 的 每年 多少 车 草 割

774、五十车左右

Susai sejen xurdembi.

五十 车 左右

775、你们什么时候开始打草?

suwe ai erinci orho be hadume deribumbi?

你们 什么 时 草 割 开始

776、在七月份左右。

Nadan biyai xurdeme.

七 月 左右

777、打回来的草是湿的还是干的?

suweni hadufi gajiha orho usihin ningge embici olho ningge ni?

你们的 割 取 草 湿 的 或 干 的 呢

778、是湿的。得先晒一晒,然后再往家里拉。

Usihin ningge.neneme walgiyame olhobufi amala teni booci uxambi.

湿 的 先 晒 干 然后 才 家 拉

779、你们每年得打多长时间草?

suwe aniyadari yagese goidaha orho be hadumbi?

你们 每年 何样 久 草 割

780、半个月左右,大约在八月初就全都打完了。

Hontoho biya xurdeme hadumbi,amba muru jakvn biyai icereme uthai yooni hadume wajimbi.

半 月 左右 割 大 概 八 月 初 就 全 割 完

781、你们什么时候秋收?

suwe ai erinde bolori bargiyambi?

你们 什么 时 秋 收

782、大约在八月底。割豆子、掰烟叶、收玉米等等,活是不少。

Amba muru jakvn biyai dubede turi be hadure、dambaku I abdaha be fatara、xuxu be bargiyara jergi weile 

大 概 八 月 底 豆子 割 烟 叶 掐取 玉米 收 等 工作

komso akv.

少 不

783、你们什么时候打场?

suwe atanggi falan be tantambi?

你们 几时 场 打

784、大约在十月份左右。那时候空气干燥,雨季过去了,正是好时候。

Amba muru juwan biya I xurdeme. Tere erinde untuhun sukdun olhon ofi.agai erin emgeri duleke,tob 

大 概 十 月 左右 那 时 空 气 干 雨 时 已经 过 正

seme sain erin.

好 时

785、那也得忙一、二个月吧?

Tuttu oci inu emu juwe biya ekxembi dere?

那么 也 一 二 月 忙 吧

786、可不,大约在十二月份左右就没有什么活了。

Waka mujanggo,amba muru jorgon biya I xurdeme uthai weile akv ombi.

不是 果然吗 大 概 十二 月 左右 就 工作 没有 可以

787、您老去过许多地方吧?

si tutala labdu bade geneme duleke dere?

你 那些 许多 地方 去 过 吧

788、北边到过黑龙江,东边去过哈尔滨,南边到过沈阳。

Amargi sahaliyan ula de isinaha,dergi harbin de isinaha,julergi simiyan hoton de isinaha bihe.

北 黑 江 到过 东 哈尔滨 到过 南 沈阳 城到 过 曾

789、也增了不少地方啊。您没去过关里吧?

inu komso akv bade geneme duleke kai.si furdan I dolo genehe akvn?

也 少 不 地方 去 过 啊 你 关 内 去 没呢

790、没去过。听说有个山海关,就是没见过。

Genehekv.donjihade emu sanaha furdan bi sembi,damu sabure unde.

没去 听说 一 山海 关 有 只 见 尚未

791、您有时间去看看吧。

Si erin bihede julesi genefi emu mudan tuwacina.

你 时 有 前 去 一 次 看

792、好,等有空一定去。

Sain,xolo bihede urunakv genefi tuwambi.

好 空 有 一定 去 看

793、您去北京看看吧。到时候给我们去封信,我们去接您。

Si beging de tuwame geneki.tere erinde neneme mende emu jasigan jasiki,be genefi simbe okdombi.

你 北京 看 去 那 时 先 我们 一 信 寄 我们 去 你 接

794、太好了,我要去天安门、故宫看一看,开开眼界。

Jaci sain,bi abkai elhe obure duka、julgei gurung be tuwambi,mini yasai jecen be onco obumbi.

很 好 我 天 安 门 故宫 看 我的 眼 界 宽 可以

795、到时候,我带您在北京好好逛逛。

Tere erinde,bi simbe yarume beging hoton de saikan I sargaxaki.

那 时 我 你 引 北京 城 好好 游玩

796、我得好好地谢谢你们。

Bi suwende ambula baniha isibumbi.

我 你们 很 谢 致

797、大爷,我们该走了。

Sakda amji,be yabume oho.

老 大爷 我们 走 了

798、忙什么呀,再坐一会儿,喝点水。

Ume ekxere,jai emu majige teki,majige muke be omiki.

不 忙 再 一 会儿 坐 一点 水 喝

799、不了,在这呆了有半天了,打扰你们了。

Omirakv oho,ubade emgeri hontoha inenggi tehe,suwembe ambula jobohuha.

不喝 了 这里 已经 半 天 坐 你们 很 难

800、别走了,在这吃了饭再走吧。

Ume yabure,ubade emu erin buda be jejfi jai yabuki.

不要 走 这里 一 顿 饭 吃 再 走

801、不用了,以后再来吧!

Baiburakv,sirame jai jimbi!

不用 接着 再 来

802、这怎么说的,你们什么时候还能来?

ere ai serengge,suwe ai erinde teni geli jime mutembi?

这 什么 说的 你们 什么 时 才 又 来 能

803、明年夏天可能再来。

Ishun aniya I juwari de eici jime mutembi.

明 年 夏天 或许 来 能

804、好吧,那我们再见!

Sain,tuttu oci muse sirame acaki!

好 那么 我们 接着 会见

805、再见,我们在北京见!

Sirame acaki,muse beging de acaki!

接着 见 我们 北京 见

806、好,北京见!

Sain,beging de acaki!

好 北京 见