Difference between revisions of "语言维基:汉字词源研究"

From 语言维基
Jump to: navigation, search
Line 950: Line 950:
 
|-
 
|-
 
|打||dǎ
 
|打||dǎ
|
+
| 编织。【Liangmai】da 编织。
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 3,008: Line 3,008:
 
|-
 
|-
 
|断||duàn
 
|断||duàn
|
+
| 【Liangmai】dan 切断。
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 4,624: Line 4,624:
 
|-
 
|-
 
|挥||huī
 
|挥||huī
|
+
| 【Liangmai】hui 砍。
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 7,148: Line 7,148:
 
|-
 
|-
 
|仰||yǎng
 
|仰||yǎng
|
+
| 【Liangmai】ngang 仰视。
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 7,436: Line 7,436:
 
|-
 
|-
 
|甲||jiǎ
 
|甲||jiǎ
|
+
| 【Liangmai】khat 一(数词)。
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 9,648: Line 9,648:
 
|-
 
|-
 
|捧||pěng
 
|捧||pěng
|
+
| 【Liangmai】pon, phung 拿,捧。
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 10,004: Line 10,004:
 
|-
 
|-
 
|昂||áng
 
|昂||áng
|
+
| 【Liangmai】ngang 仰视。
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 12,506: Line 12,506:
 
|-
 
|-
 
|腻||nì
 
|腻||nì
|
+
| 【Liangmai】ni 滑。
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Revision as of 05:15, 20 December 2019

char pinyin 词源 贡献者
de
shì
le
liǎo
liào
rén
【藏】nga,我。 ws
zài
yǒu
yòu
tuō
zhè
zhèi
zhōng
zhòng
dài
lái
lai
shàng
shǎng
shang
guó
dào
shuō
shuì
men
wèi
wéi
zi
huo
huó
huò
de
chū 【独龙】chut /tɕut⁵⁵/ 拔。【独龙】cvr /tsər⁵³/ rise (of the sun) (太 阳)出。 ws
dào
dǎo
shí
nián
de
děi
jiù
nèi
nuó
nuò
něi
yào
yāo
xià
shēng
huì
kuài
huǐ
zhe
zháo
zhuó
zhāo
zhī
guò
jiā
jie
xué
duì
hòu
xiǎo
me/mo
yāo
xīn
duō
tiān
ér
néng
hǎo
hào
hāo
dōu
rán
méi
qi
hái
huán
fa
chéng
shì
zhǐ 【独龙】che /tɕɛ³¹/ 只;就。
zhī
zuò
zuó
zuō
dāng
dàng
xiǎng
kàn
kān
wén
kāi
kai
shǒu 【苏美尔】šu。
shí
yòng
zhǔ
xíng 走【苏美尔】gin。
háng
hàng
héng
fāng
yòu
qián
suǒ
běn
jiàn
xiàn
jīng
tóu 【原始汉藏】 PTB *d-bu-s HEAD / CENTER / SENIOR MALE RELATIVE / UNCLE Iridium-Flares
tou
miàn
gōng
tóng
tòng
sān
lǎo
cóng
cōng
dòng
liǎng
cháng
zhǎng
zhī
zhì
mín
yàng
xiàn
fēn
fèn
jiāng
jiàng
wài
dàn
shēn
xiē
gāo
jìn
shí
huí
èr
měi
diǎn
yuè
míng
zhǒng
zhòng
shēng
quán
gōng
huà
huo
ér
r
rén
zhě
xiàng
qíng
zhèng
zhēng
míng 【Juang】nao,名字,名称。【日】na,名字,名称。
dìng
wèn
gěi
děng
hěn
zuì
jiān
jiàn
gān
xīn
shén
shí
编织。【Liangmai】da 编织。
便 biàn
便 pián
wèi
yīn
zhòng
chóng
bèi
zǒu
diàn
mén
xiāng
xiàng
dōng
zhèng
hǎi
kǒu
使 shǐ 使动前缀【独龙语】sv- /sə³¹/
jiāo
jiào
西
zài
píng
zhēn
tīng
shì
xìn
běi
shǎo
shào
guān
bìng
bīng
nèi
jiā
huà
huā
yóu
què
dài
jūn
chǎn
xiān
shān
tài
shuǐ
wàn 古音man。【印欧】salamander。
shì
yǎn
bié
biè
chù
chǔ
zǒng
cái
chǎng
cháng
shī
shū
zhù
yuán
jiǔ 【独龙】dvgeu  /dəgɯ⁵/ 九。
xiào
xìng
tōng
tòng
huá
Huà
bào
1. 马,动物名。【蒙古】mori。

2. 大,如蚂蝗、蚂蜂。【羌语】bbar,大。

ws
mìng
zhāng
huó
nán
nàn
shén
shù
shǔ
shuò
jiàn
ān
biǎo
yuán
chē 【印欧】chariot。
bái
yīng
yìng
jiào
cháng
gǎn
jīn
gèng
gēng
fǎn
bǎn
fàng
zuò
huò
shòu
guāng
wáng
wàng
guǒ
qīn 【独龙】ching'ra /tɕiŋ³¹rɑ⁵³/ 弟弟;妹妹。 ws
qìng
jiè
jīn
jīng
zhì
jiě
Xiè
jiè
rèn
Rén
zhì
qīng
tái
tāi
xiàng
biān
gòng
fēng 【独龙】bvng /bəŋ⁵⁵/ (风) 飘;刮。 ws
zhàn
gān
gàn
jiē
jué
jiào
wàng
zhí
máo 【独龙】meul /mɯl⁵/ 毛。
lín
jiàn
nán
duó
tǒng
shǎi
qǐng
jiāo
ài
ràng
rèn
suàn
lùn
Lún
bǎi
chī 【独龙】kei,吃。 ws
zěn
yuán
shè
shù
zhú
jié
jiē
liù
gōng
zhǐ
si
sāi
fēi
liú
měi
qīng
guǎn
lián
yuǎn
duì
gēn 连词【独龙】 dvguan /də³¹gʷɑn⁵⁵/ 和;跟。
dài
huā
kuài
tiáo
yuàn
biàn
lián
yán
quán
wǎng
zhǎn
gāi
lǐng
chuán
zhuàn
jìn
liú
hóng
gōng
zhì
jué
zhōu
bǎo
bàn
yùn
bàn
hòu
chéng
qiáng
qiǎng
jiàng
wán
shēn
ōu
qiú
pǐn
shì
zhuǎn
zhuàn
zhuǎi
liàng
liáng
kōng
kòng
shèn
shén
zhòng
qīng
chéng
gào
jiāng
yīng
pài
mǎn
shì
xi
xiě
xiè
ne
shí
zhì
lìng
lǐng
líng
huáng
shōu
liǎn
qián
dǎng
dǎo
dào
dáo
wèi
chí
shè
shǐ
bǎn
shuāng
yuè
shǐ
shāng
qiān
piàn
piān
róng
yán
xiàng
zhǎo
yǒu
hái
zhàn
广 guǎng
广 yǎn
gǎi
xíng
wěi
wēi
zǎo
fáng
yīn
huǒ
shǒu 头【苏美尔】sag。
dān
chán
Shàn
dǎo
yǐng
shī
wǎng
xiāng
shì
zhuān
shí
dàn
ruò
bīng
shuí
shéi
xiào
jiào
dòu
zhì
fēi 【独龙】byer /bʲɛr⁵³/ 飞;飞翔。 ws
guān
guàn
zhēng
jiū
bāo
zào
luò
lào
luō
shì
【Juang】ari,走出。 ws
suī
zuò
biān
bǎo
tán
hēi
qiě
suí
jìn
jǐn
jiàn
jiǎng
shā
wēi
diào
tiáo
gēn
céng
zēng
cēng
zhǔn
tuán
duàn
zhōng
yuè
qiē
qiè
kēi
jīng
něi
na
guān
shì
chōng 【独龙】chom /tɕɔm⁵⁵/(土匪或者坏人来途中)抢劫。 ws
chòng
jìng
nán
zhèng
zhào
zhù
fèi
ěr
zhāo
qún
tuī
wǎn
xiǎng
chēng
chèn
xìng
xīng
dài
dāi
yuē
yāo
yáng
jīng
ma
zhěng
zhī
hàn
hào
háo
jué
xuǎn
ba
cān
shēn
cēn
kān
shāng
lèi
bèi
huān
lìng
gǎng
shì
xīng
duàn 【Liangmai】dan 切断。
chén
zhǎng
nóng
bān
pán
niàn
jià
jie
jiè
nǎo
guī
shěng
xǐng
gāng
xiǎn
xiāo
liù
què
sòng
jǐn
bāng
线 xiàn
cún
yuàn
hài
zēng
yáng
liào
zhōu
jié
jiē
zuǒ
zhuāng
zhù
zhe
zháo
zhuó
zhāo
jiǔ
suì
jiǔ 【独龙】chvngkeu /tɕək⁵⁵kɯ⁵⁵/ 水酒。 ws
chū 【泰】Ch̀wng t̂n,早。
yóu
yán
tiě
chú
fèn
gǎn
xuè
xiě
réng
tóu
wén
dǒu
dòu
jiǎo
jué
yòu
biāo
fàn
yún
bìng
ā
ē
kuàng
jìng
ruǎn
kǎo
niáng
niang
cūn
dāo
jǐn
chá
Zhā
yǐn
cháo
zhāo
luó
luō
mǎi
péng
gōng
gòng
xiàng
bèi
bēi
wèi
liè
shì
luàn
Liú
lóng
zán
zan
zhāng
cuò
xiōng
àn
chuàng
chuāng
pái
pǎi
chūn
chéng
àn
máng
shù
tòng
chén
chēn
a
ā
á
ǎ
à
líng
zhí
xiāng
tài
tíng
yìn
xià
zhù
kuài
lěng
qiú
huá
huà
zhì
zhì
wān
yǎn
wéi
guài
wéi
jìng
páng
bàng
yuán
fǒu
cǎi 【独龙】cai /tsɑi⁵³/ 捞。 ws
cài 【独龙】cai /tsɑi⁵³/ 捞。 ws
shí
dēng
gòu
sài
jiǎ
jià
jiào
jiǎo
jiě
lóu
huò
sūn
xuān
穿 chuān
shī
táng
tāng
shì
xiè
yāng
怀 huái
yàn
yíng
zhǐ
xìng
yǎng
shǔ
zhǔ
jǐng
guō
wēi
àn
è
ě
màn
zuò
zuì
wéi
jiàn
jiān
shèng
cáng
zàng
huáng
jiē
zhāi
jiǎo
jué
qiáo
shī
cǎo
mǒu
yín
lòu
zhèn
zhí
bān
céng
xiū
chà
chā
chāi
cuō
wèi
zhī
yào
guǎn
liàng
tián
jiǎn
miǎn
guī
xíng
huàn
jiù
退 tuì
yáng
yāng
shuì
láo
lào
bǎi
bai
xióng
hūn
kāng
píng
zhuī
luò
lào
diàn
fān
huán
pǎo
páo
chāo
xié
zhān
zhàn
jūn
yǒng
liè
jiǎng
gǎn
lán
huà
dùn
pàn
yuán
亿
chuán
shàng
shang
zuǐ
chá
yōu
nín
xiǎn
yān
yīn
jiē
dān
dàn
sàn
sǎn
bǎn
zhōng
访 fǎng
mèi
shēn
xiàn
tǎo
lín
yáo
tiào
liàn
gòu
wán
fàn
chǎng
kěn
xié
xìng
huī 【Liangmai】hui 砍。
xiào
zhāi
fēng
wēn
ròu
gōng
zhǐ
chōng
dǐng
xún
xín
nìng
níng
shā
fáng
zhuā
mài
shùn
jǐng
mèng
shàn
méng
mēng
Měng
piào
liáng
fàn
jiān
duān
kào
guì
稿 gǎo
pāi
shuài
jiù
diào
la
shòu
shǒu
yóu
yōu
ēn
xiàn
tíng
chuāng
yáng
wàng
wáng
qiǎ
xuě
cài
pái
niú
tuō
zhàng
dàn
tán
zhōu
sōng
huài
Dèng
xiān
xiǎn
duǎn
zhì
chu
chǔ
ōu
lüè
zhì
dǎo
kàng
bào 【独龙】braq /brɑʔ⁵⁵/ (抱着)拿。 ws
zài
zǎi
bài
qiāng
chēng
shì
jīng
jing
diē
fēn
jiè
kuò
xiāo
jiàng
xiáng
bēn
bèn
rěn
zōng
pán
ěr
xùn
pèi
jìn
jīn
suǒ
Zhào
jià
dēng
fēng
zhuàng
kuǎn
tuō
hóng
shēng
huǒ
dìng
háo
zhèn
chuáng
tào
táo
shū
chàng
jìng
kùn
lèi
shú
shóu
cái
guǐ
shēn
zhēng
qiū
yíng
xiù
gǎo
dīng
zhēng
shěn
biàn
qiáng
zhū
shèng
yuè
zhuō
zhí
bēi
xiǎo
nòng
lòng
wáng
qiáo
bèi
shǎn
yǐn
jìn
jìng
nào
kǒng
ya
jìng
jiān
jiàn
tīng
zhèn
cái
bīng
xǐng
qìng
绿
绿
tuǐ
shù
zūn
yìng
é
jiè
zhé
shé
zhē
shòu
wèi
bào
quē
tàn
huò
tóng
huǎn
wěi
jūn
zhuāng
fán
wēi
shāo
cǎi
qiǎng
qiāng
kòng
xiōng
piān
shù
wèi
gài
shè
dòng 【独龙】dung  /duŋ⁵⁵/ 洞。
bēi
tòu
yóu
róng
dǒng 【高棉語】doeng,知道。《方言》知,同党。 ws
yōng
xiàn
Xiǎn
xiū
pǎi
tàn
gǒu
tōu
yīn
bài
bái
héng
hèng
jiàn
hòu
qiān
dān
Luò
hǎn
róng
lún
àn
nǎi
dàn
cháo
xùn
yuán
juǎn
juàn
quán
shì
zhū
miào
wéi
wěi
duó
zhú
yàn
Yān
dāi
ái
【独龙】cvt /tsət⁵⁵/ 估计;估量。 ws
làng
chōu
gài
piān
yuè
gòu
zòng
guà
háng
zhái
hèn
shè
shě
quán
zhú
táng
chéng
shèng
ruò
jiǎn
gōng
hán
Yuán
zhǐ
bǎi
ào
fān
Pān
hùn
hún
miè
zhào
měng
kuān
chéng
shèng
dài
shào
diǎn
quān
juàn
juān
fēng
zàn
chá
wěn
huì
lài
jiè
léi
hán
zāo
tiāo
tiǎo
tāo
jiān
róu
dài
háo
chéng
ruì
jiǎn
me
zhēn
jìng
bei
tǐng
cāo
cào
yāo
kuáng
méi
lún
Sòng
gāng
gàng
nuò
cán
yán
xùn
zāi
qiāo
qiǎo
yuè
qiáo
chuān
chóu
qiú
chuī
liáng
zhū
shū
móu
chǔ
rén
sǔn
róng
liàng
jìng
mǐn
xiān
qiǎo
líng
līng
lèi
lěi
léi
xiǎng
bàn
dàng
zhēn
yǒng
me
fèn
dǎn
fán
yóu
shuì
péi
【独龙】 di  /di⁵/ 1) walk 走  2) go 去。
sēng
fēng
nǎi
yáo
tǎn
後(S后) hòu
méi
cān
guàn
píng
guān
guàn
tái
pèng
mào
hàn
hán
huī
qióng
qīng
jiān
Hán
mào
仿 fǎng
piāo
màn
zhāi
沿 yán
xiù
liáng
shǎng
dàn
chén
chún
liáng
liàng
sǎo
sào
yóu
pào
bāo
páo
wǎn
tiē
chā
gǔn
yuán
bèi
rùn
shì
zhī
dōng
kuò
lán
huāng
zhé
xià
duī
zuī
zhuàng
láng
làng
liǎ
liǎng
lán
xián
xīn
jìng
péi
dàn
yáng
yi
ma
yán
pín
zhù
píng
jié
zhuàng
xíng
yōu
mào
sāi
sài
fèng
kǒng
chù 【独龙】cu4 /tsu⁵³/ shock (of electricity) 触 (电)。 ws
liàn
sēn
fán
suì
jīn
xiá
lóng
lōng
chí
zhì
huī
hěn
suō
xué
xiāo
yuàn
líng
jìng
lài
yǎng 【Liangmai】ngang 仰视。
fèn
é
yìng
xún
cǎn
mài
宿
宿 xiǔ
宿 xiù
bèi
téng
tēng
shāo
shào
jié
rǎn
gǎng
gāng
gàng
liǔ
shè
dǎng
dàng
fèng
zhōng
duǒ
lǎng
xiāng
cái
zhàng
jiān
xiá
zhū
zhā
zhá
quàn
báo 【独龙】ba,薄,细。
zhù
jùn
xié
qīn
xīn
méi
【独龙】duq /duʔ⁵⁵/ 呕吐;吐。
hún
jié
zhī
yíng
xiàn
jiǎ 【Liangmai】khat 一(数词)。
zhèng
míng
tǎng
shèng
tuō
shū
huì
hūn
zhèn
jiè
sàng
sāng
jiāo
líng
huì
ǒu
huàng
huǎng
huāng
táo
chì
làn
lān
piàn
cuò
xiōng
tài
shī
lēi
liáo
da
chén
tǎng
shū
wèi
tán
gān
yǎo
biāo
zhà
zhá
jǐng
chóng
yǐn
yìn
zhù
wāng
láo
guì
wěi
piāo
piào
piǎo
liáo
qià
níng
máo
bīn
Péng
cōng
miáo
fěn
zéi
dùn
chóu
xié
liè
liě
huá
fěi
fèi
yǒng
xiáng
tāng
shāng
chè
xuán
jīn
hōng
jiān
lián
duǒ
duo
jiā
jiē
niǎo
diǎo
bāng
huǐ
cōng
biàn
píng
饿 è
shé
bān
Shěn
chén
fēng
jiù
yōu
qín
zhèng
zhēng
pìn
wān
Jiǎng
chén
fǎn
wéi
kuī
diū
yuán
Wèi
nài
pèi
suān
méng
míng
pàng
pán
shǎ
rào
hēng
hng
Qín
zuó
shòu
zàn
jiàn
shǔ
cāi
qián
鸿 hóng
耀 yào
tu
dòu
mēn
mèn
tíng
xiáng
fàn
láng
huǐ
jiàn
qiān
bào 【独龙】boq,爆炸;爆裂。 ws
yòu
jiā
jiá
yāo
fēng
yǔn
nǎo
chǐ
chě
shì
chàn
zhàn
niǔ
niū
fěi
fēi
zòu
yīn
yān
mái
mán
shuāi
pàn
yín
yīn
shān
kuà
zuì
jiān
yǎn
cāng
xuán
xuàn
jiē
sāng
zhàng
lián
zuān
zuàn
hóng
huàn
rèn
xiá
liáo
kǎi
huàn
zhàng
gài
héng
māo
máo
chǒu
tāo
nuǎn
liū
liù
guō
nài
shí
shè
nóng
jiàn
mài
suǒ
lín
chòu
xiù
fāng
chuí
zhuō
huī
kǎn
jià
gōng
āi
ái
huò
Cáo
dǒu
quán
lǎn
ào
zāng
zàng
téng
tóng
xiū
dàng
dǎng
pāo
miáo
huò
huo
féi
bāo
bǐng
kuò
qín
zhōu
mào
chè
pín
chán
shàn
lái
kān
cùn
āi
xióng
cháng
qiāo
【独龙】bot,(体积)增大; 膨胀。 ws
xún
dào
chóu
kòu
chí
qiǎn
chái
āi
jià
méi
diāo
yàn
yān
guā 【独龙】chikua /tɕi³¹kʷɑ⁵³/ 南瓜。 ws
寿 shòu
diē
chě 【独龙】chvhraq /tɕə³¹xrɑʔ⁵⁵/ 嗓子(口腔内部)。 ws
dǒng
jǐn
jiàn
shuā
shuà
juān
ào
guàn
殿 diàn
xùn
péi
姿
qiān
huāng
biān
máng
féng
kūn
bǎi
shǐ
zhí
niǔ
jié
zhèn
shēng
zōng
cóng
ruì
qián
gān
huò
湿 shī
zhēng
zǎi
chǎo
chāo
yōu
gōu
chuàn
táo
gòng
hún
yíng
chí
bàng
pīn
héng
xié
cuì
zāo
bàn
xián
shì
cháng
chāi
chán
shè
hēi
zhǐ
chuǎng
cuì
féng
fèng
bǎo
jié
pàn
xiào
Xiāo
liàn
xiàn
miào
chǔ
píng
Féng
huàn
tān
rǎo
xié
guì
bēi
tián
xiǎn
shā
suō
nuó
yōng
péng
líng
hóu
ài
zōng
zèng
qiū
yūn
yùn
lán
rán
chāng
tūn
xián
shé
lín
màn
chǐ
guì
tān
xuē
xiāo
gān
gǎn
yán
wèi
rēng
shì
dàn
xuán
shuǎng
cuī
tíng
còu
chī
pén
ài
ài
āi
lǎo
lóng
lǒng
diān
yīn
xié
kuì
fēn
shàn
shān
zhì
zhēng
zhèng
xīn
xìn
shǔ
jiū
jiāng
yuē
páo
chún
pěng 【Liangmai】pon, phung 拿,捧。
gōu
gòu
kǎi
jīn 【独龙】dvgvng /də³¹gəŋ⁵³/ 大腿的筋。
zhù
bēi
yàn
yān
dūn
chóng
shéng
chú
yuān
zhǎng
zhàng
zhòu
ráo
kuàng
chàng
méi
wàn
pēn
pèn
qiǎn
hào
wēng
biāo
píng
bǐng
bīng
zhòng
fēn
mián
mèng
chēng
xiè
zàng
sōu
tiān
zūn
wěi
zhào
qiàn
liàng
yán
fēn
zhàng
xiā
diào
cháng
bāo
shì
zhuàn
zuàn
pào
pāo
ǎi
diào
tián
jiā
zhú
shà
Xià
shuāi
cuī
Xuē
mài
齿 chǐ
jǐn
chéng
áng 【Liangmai】ngang 仰视。
chāo
shū
hào
dèng
chì
kuā
jiǎn
hén
Yáo
zhài
tuǒ
tāo
shā
chà
jīng
zhōng
鹿
tuò
zhuó
zhèng
zhēng
táng
qīn
mián
miān
yòu
xiē
fáng
shān
gùn
jìn
lín
lìn
līn
yuè
dūn
duì
yàn
rǎng
rāng
máng
biàn
hǎn
han
yǒng
zhái
dài
bǎng
pāng
páng
niē
jǐng
gěng
jiàn
Jiǎ
轿 jiào
bǎo
jiāo
Zhè
liè
xiāo
tuó
fén
sòng
lòu
Háng
máo
zhuān
shùn
guāi
xiāng
chǎo
bǐng
tān
dīng
dìng
zèng
hōng
hǒng
hòng
líng
wán
zhí
shi
yīng
Cài
cuī
bīn
pīn
pàn
guǐ
yo
yāo
qiàn
dīng
shuò
qiè
shuài
huáng
hàn
lǎn
chuǎn
shòu
zhào
liè
sōng
yán
hóu
yàn
qiāng
hàn
líng
fēng
luó
lián
guǒ
jiāo
fàn
huì
chén
kēng
zhē
qín
mán
zhǐ
wǎn
mián
wěn
xiào
hóng
jiàng
cuì
miǎn
jié
wāi
shèn
Piáo
xiè
bān
guǎ
xún
zhǎn
lüè
lüě
jiāo
jué
huī
tán
dǐng
ǎn 【Juang】aiɲ,我。 ws
sǎo
ńg
ňg
?g
dòng
wǎn
tóng
luò
【独龙】byaq /bʲɑʔ⁵⁵/ 泼。 ws
jiàng
jiang
tǐng
qiān
si
lǐng
wèi
Xiāng
tǒng 【独龙】ba'tu,大桶。 ws
sǎng
huáng
bào
xiàng
hàng
lián
cāng
guǎi
bǎng
shá
jiàn
láng
【独龙】aq,鸭子。
zhěn
péng
xiān
tǒng 【独龙】 dong  /dɔŋ⁵⁵/ 竹筒。
wén
miǎo
zhān
páng
dūn
sāo
sōu
zhī
huá
huā
quàn
xuàn
tàng
tāng
jīn
yín
huǎng
guàn
lán
wàng
zhí
xiāng
chā
chá
chǎ
chà
shù
zǎi
mán
zhòu
zhǒng
【Juang】-ɲ,我(宾格) ws
hǒu
qiáo
dié
xiào
guàn
qún
zhàng
áo
āo
chèn
hāi
kěn
yīng
gōng
dīng
wa
qíng
mèi
Huái
wàng
qióng
jiāng
cuàn
bān
xīn
zhài
尿 niào
尿 suī
jiá
dài
dǎi
bo
zhāo
jìn
guā
wǎn
zhǔ
náng
nāng
chàng
chāng
nuó
péng 【独龙】brong /brɔŋ⁵³/ (人口)发展。 ws
shǎng
dōu
nán
jiàn
tuò
duò
jiāng
gāo
zhì
huǎng
gōu
cháo
bàng
zhǔ
【Juang】nunu,胸。 ws
shù
chéng
zhū
xiù
yāo
gāng
tāi
bīn
gēng
chī
cāng
fěi
wèi
zào
shī
pēng
lǐn
guī
jūn
Qiū
luǒ
yān
yáo
táng
xiān
qiàn
chǒng
liàn
gǒng
yǐn
jué
xiá
míng
chún
xīn
Pān
shuǎi
bǎng
bàng
yuān
xiàn
qīng
xuān
hóu
wǎng
chèn
pàn
dèng
miǎn
xián
chù
lǒu
lōu
xún
càn
yàn
juàn
chóu
yùn
mèi
pān
qiè
nèn
suì
suí
chéng
dèng
dēng
zhēn
Shǎn
lòu
bèn
shi
chí
sǒng
cǎi
jiàng
fēi
liù
yǎng
qiào
zhēn
méi
chǔn
yàn
qiú
zhàng
zuǒ
liáo
què
qiāo
qiǎo
zhuàn
shuǎ
zhěn
jiǎn
hán
dòu
fèn
méng
gān
zhēng
làn
kuài
kuì
huì
kǎo
gāng
gōng 【独龙】dvgung /də³¹guŋ⁵⁵/ 弯;弓起。

【独龙】vngdvgung 弓形(的东西)。

tán
kuàng
āi
ēi
jùn
zhǎo
zhuǎ
qiè
mào
máng
wáng
zhī
dào
kuàng
jiǎo
zhuó
dǎo
shào
yǐng
zhuāng
yān
diàn
jué
jiáo
jiào
guàng
zhòu
shǔ
jīn
píng
shài
dào
mèi
lǒng
hán
lóng
lōng
jiāo
shū
pīng
fěng
dǎi
hàn
wéi
jiǎn
gěng
廿 niàn
zhuāng
yáo
zhuì
zhì
yùn
sòng
shū
gāng
fèi
wán
shuāng
zhī
shā
xián
【Liangmai】ni 滑。
diàn
diān
kǎn
jià
lèng
lēng
zhī
táo
lāo
jiǎo
xiè
sǎn
dié
zhù
zhì
xīng
téng
dǒu
tàng
ó
ò
é
jiāng
jiàng
fāng
fáng
yān
táo
kuǎ
tāo
niàng
é
dǎo
dòng
guī
gui
chǎng
ái
lǎn
shuò
méi
zhà
shà
shā
fén
zhān
nián
cuī
zhuàng
chuáng
tǎn
cuò
fǎng
xiǔ
chuí
duì
biàn
duò
xié
máng
méng
miè
fèi
jiè
xiè
biǎn
piān
tàn
kāng
péng
zhǎ
dāo
tāo
shū
chóu
婿
liáo
jiāo
pāng
gāo
gào
táng
zuó
zhuó
shū
zào
bīn
diàn
tún
péng
lún
rǎng
xiá
róu
luó
xiáng
zhū
yìn
yīn
cōng
gǒng
zhōu
zhāi
zhì
jūn
jùn
qiān
贿 huì
róng
duàn
qiǎn
xiōng
xiāo
huì
luó
hàn
hēng
tǎng
káng
gāng
shān
shā
zào
yún
miǎo
dié
qiàn
pōu
chuò
chāo
suō
jiǎo
zhóu
zhòu
lěi
zào
yùn
Shào
zhā
zhà
píng
yōng
yòng
luǎn
zhòu
biē
kuí
jiān
chǒu
qiu
shí
róng
xiā
miù
shēn
xiāng
lóng
lǒng
yàn
qiào
qiáo
【独龙】blaq /blɑʔ⁵⁵/(四肢张开着)趴。
xìng
zhāng
chǎn
sòng
shū
zhǎn
xiè
jiǎn
xiàng
róng
chēn
【粤】bēi,给。【独龙】bi,给。【Hausa】bayarwa/ba, 给。 ws
【Juang】ɲog,吞。 ws
bào 【独龙】bolei,刨子。 ws
bēng 【独龙】breng /brɛŋ⁵⁵/ (衣服、布条)破裂。 ws
bēng 【独龙】bvnri /bən³¹ri⁵³/ 绳、缰绳。 ws
shāi 【独龙】caq /tsɑʔ⁵⁵/ 筛。 ws
qiā 【独龙】chiq /tɕiʔ⁵⁵/ 掐。 ws
【独龙】ciq /tsiʔ⁵⁵/ 砌;垒。 ws
shǔ 谷物,五谷之长。同稷,畟(sè)声。【苏美尔】še。 ws