Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

2 bytes removed, 19:57, 17 February 2017
m
李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》
giak ḋáo hái ḋang wi ġiù。
drie bi b ú, drie bi b ú?
ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。

Navigation menu