Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

243 bytes added, 21:08, 17 February 2017
no edit summary
gim yiàa pien jiu lai guet nyió,sɿ́ shaang żiòng cié gak sei dung。
 
=== 王安石《梅花》 ===
墙角数枝梅,凌寒独自开。
 
遥知不是雪,为有暗香来。
 
Moai Huaa
 
żiang gok shuò jie moai,
 
ling ḣan ḋuk żɿ̀ kai。
 
yieu drie buɿt ȷ̈ié suet,
 
ḣue ḣiú òm hiang lai。

Navigation menu