Changes

中古音古诗词选登

33 bytes added, 21:09, 17 February 2017
no edit summary
Muàng Lio Shän Ḃuk Bò
-- Lí Ḃaak
nyit jièu hiang lo shaang zié en,
Nyio Mɿung Lieng · Żak Yiàa Ḣuó Shio Bung Żhiù
-- Lí Ciengjièu
żak yiàa ḣuó shio bung żhiù,
Xieng Xieng Màan
-- Lí Ciengjièu
ṡim ṡim mek mek,
Ḃiet Ngin Nió
-- Ḣuang An J̈ek
ḣaang nen sam ȷ̈ip yí shuɿ wung,moán ngä́n yu xiang jié żɿ̀ gung。
Moai Huaa
 
-- Ḣuang An J̈ek
żiang gok shuò jie moai,