Changes

中古音古诗词选登

546 bytes added, 15:13, 11 December 2021
no edit summary
白頭搔更短,渾欲不勝簪。
 
==ḋó bú《ȷ̈iok siàng》==
==杜甫《蜀相》==
ȷ̈ing siàng ṡi ḋang ḣá qiò ṡim
丞相祠堂何處尋
gím goan ȷ̈ieng ngoàai baak shim shim
錦官城外柏森森
yèng gäi biek cáo żɿ̀ qun shik
映階碧草自春色
gäk yiep ḣoang lie kung hào yim
隔葉黃鸝空好音
saam gò ḃin ḃuan ten ḣàa gèi
三顧頻煩天下計
liáng drieu kai zèi láo ȷ̈in sim
兩朝開濟老臣心
quɿ̀ shɿ muì żiep xin sen sɿ́
出師未捷身先死
ḋriang shì yeng yung luɿ̀ mán gim
長使英雄淚滿襟
=== 白居易《長恨歌》 ===