Sheoyep

来自语言维基
跳转至: 导航搜索

Qiuuqienwiki[编辑 | 编辑源代码]

Xuonqieng lai daw kaifaqde Qiuuqienwiki, heocszip quayqiuu huo fangqien, fenxiag soo heoc, bhieg wuy fatdyaan muuqiuu zocchut cuqxienn.

Qoomende dhey it coh miucbiau zh ceaandan ceayzhao coc fangqien, baucuot gi pin'im fang'onn, yiigip 207 coh cibeen szihuy de xonndzih shusiee huo pin'im.

Dhey err coh miucbiau zh ciennlip-kii coc qiuuqien huo fangqien de ziengceaan ceawdhyeng. Dzae kaidyaan kohdhyeng jidzien, koo sien ceayzhao jeh jog qiuuqien de qiuu'im gip shusiee heytog. Duy sriiyoq pin'im vendzih de qiuuqien, koo sien ceayzhao gi vendzih. Duy sriiyoq xonndzih de qiuuqien huo fangqien, koo sien ceayzhao pin'im fang'onn. Dzae rupmen ceawdhyeng dyung, ziinliaq sriiyoq pin'im, huec xonnpin duyjaw. Rupmen ceawdhyeng ingcai baucuot cibeen szihuy huo qiuufap, dhyangdhuh ciennqih shetdhieq dzae 10 koh zooyew. Muee koh baucuot yiiheah cii bhuufen nuyyong: szihuy, djangyoqqiuu, ciuhz cietcew, qiuufap deg. Roccon koh kooyii zuudjaeng it coh danqiuan, danqiuan mot dheicong fucszip dhei.

Xivaq dhucjee dzae heocsziple rupmen kohdhyeng yiihew, duy sin qiuuqien huo fangqien de haecsim nuyyong, yeo juunkeocde liaoceae, bhieg neng ciecfat-kii heocszip de xiqtsiuh.

Tungdzih Fang'onn

中文(汉字)首页

English Main Page