Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

1,119 bytes added, 19:54, 17 February 2017
创建页面,内容为“== 唐代 == === 李白《望庐山瀑布》 === 日照香爐生紫煙, 遙看瀑布掛前川。 飛流直下三千尺, 疑是銀河落九天。 nyit jièu...”
== 唐代 ==

=== 李白《望庐山瀑布》 ===
日照香爐生紫煙,

遙看瀑布掛前川。

飛流直下三千尺,

疑是銀河落九天。

nyit jièu hiang lo shaang zié en,

yieu kàn ḃuk bò guä̀ żen quen。

bui liu ḋrik ḣàa sam cien qiek,

ngi ȷ̈ié ngin ḣa lak giú ten。

== 北宋 ==

=== 李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》 ===
昨夜雨疏風驟,

濃睡不消殘酒。

試問卷簾人,

卻道海棠依舊。

知否,知否?

應是綠肥紅瘦。

《nyio mɿung lieng · żak yiàa ḣuó shio bung żhiù》

lí ciengjièu

żak yiàa ḣuó shio bung żhiù,

niong ȷ̈uè bu sieu żan ziú。

xì muɿ̀n guèn liem nyin,

giak ḋáo hái ḋang wi ġiù。

drie biú, drie biú?

ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。

=== 王安石《別鄞女》 ===
行年三十已衰翁,滿眼憂傷只自攻。

今夜扁舟來訣汝,死生從此各西東。

《ḃiet ngin nió》

ḣaang nen sam ȷ̈ip yí shuɿ wung,moán ngä́n yu xiang jié żɿ̀ gung。

gim yiàa pien jiu lai guet nyió,sɿ́ shaang żiòng cié gak sei dung。

Navigation menu