Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

1,066 bytes added, 20:14, 17 February 2017
北宋
應是綠肥紅瘦。
lí ciengjièu 《nyio mɿung lieng · żak yiàa ḣuó shio bung żhiù》 lí ciengjièu
żak yiàa ḣuó shio bung żhiù,
ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。
 
=== 李清照《声声慢》 ===
寻寻觅觅,冷冷清清,
 
凄凄惨惨戚戚。
 
乍暖还寒时候,最难将息。
 
三杯两盏淡酒,
 
怎敌他、晚来风急。
 
雁过也,正伤心,却是旧时相识。
 
满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?
 
守着窗儿,独自怎生得黑。
 
梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。
 
这次第,怎一个愁字了得。
 
lí ciengjièu《xieng xieng màan》
 
ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng,
 
cei cei cóm cóm cek cek。
 
żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣù,zuàai nan ziang sik。
 
sam boai liáng zhä́n ḋàm ziú,
 
zim ḣuaat ta、muán lai bung gip。
 
ngàan goà yiáa,jièng xiang sim,kiak ȷ̈ié ġiù ȷ̈i siang xik。
 
moán ḋì ḣoang huaa doai ziek,żieu żuɿ̀ suɿ́n,nyio gim ḣiú ȷ̈uɿ kom tek?
 
xiú drió chong nyin,ḋuk żɿ̀ zim shaang dɿk hɿk。
 
ngo ḋung gàang gem sèi ḣuó,dào ḣoang huɿn,dém dém dek dek。
 
ngièn cɿ̀ ḋèi,zim yit gà żhiu żì léu dɿk。
=== 王安石《別鄞女》 ===
今夜扁舟來訣汝,死生從此各西東。
ḣuang an ȷ̈iek 《ḃiet ngin nió》
ḣaang nen sam ȷ̈ip yí shuɿ wung,moán ngä́n yu xiang jié żɿ̀ gung。
gim yiàa pien jiu lai guet nyió,sɿ́ shaang żiòng cié gak sei dung。

Navigation menu