Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

17 bytes added, 20:24, 17 February 2017
李清照《声声慢》
=== 李清照《声声慢》 ===
寻寻觅觅 《聲聲慢》作者,李清照。尋尋覓覓 ,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚。乍暖還寒時候,最難將息。三杯兩盞殘淡酒,怎敵他、晚來風急。雁過也,正傷心,卻是舊時相識。
凄凄惨惨戚戚。 乍暖还寒时候,最难将息。 三杯两盏淡酒, 怎敌他、晚来风急。 雁过也,正伤心,却是旧时相识。 滿 花堆 积, 積。 憔悴 ,如今有 堪摘 自怎生得黑。 梧桐更兼 雨,到 ,点点 點點 滴滴。  次第,怎一 愁字了得
lí ciengjièu《xieng xieng màan》
 ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng  cei ,cei cei cóm cóm cek cek。 
żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣù,zuàai nan ziang sik。
 sam boai liáng zhä́n ḋàm ziú  zim ,zim ḣuaat ta、muán lai bung gip。 
ngàan goà yiáa,jièng xiang sim,kiak ȷ̈ié ġiù ȷ̈i siang xik。
moán ḋì ḣoang huaa doai ziek,żieu żuɿ̀ suɿ́n,nyio gim ḣiú ȷ̈uɿ kom tek?
 
xiú drió chong nyin,ḋuk żɿ̀ zim shaang dɿk hɿk。
 
ngo ḋung gàang gem sèi ḣuó,dào ḣoang huɿn,dém dém dek dek。
 
ngièn cɿ̀ ḋèi,zim yit gà żhiu żì léu dɿk。

Navigation menu