Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

No change in size, 20:27, 17 February 2017
no edit summary
ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。
=== 李清照《 声声 聲聲 慢》 ===《聲聲慢》作者,李清照。
尋尋覓覓,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚。
 
乍暖還寒時候,最難將息。
 
三杯兩盞殘淡酒,怎敵他、晚來風急。
 
雁過也,正傷心,卻是舊時相識。
滿地黃花堆積。憔悴損,如今有誰堪摘。
 
守著窗兒,獨自怎生得黑。
 
梧桐更兼細雨,到黃昏點點滴滴。
 
這次第,怎一個 愁字了得!
lí ciengjièu《xieng xieng màan》
ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng,cei cei cóm cóm cek cek。
żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣù,zuàai nan ziang sik。
sam boai liáng zhä́n ḋàm ziú,zim ḣuaat ta、muán lai bung gip。
ngàan goà yiáa,jièng xiang sim,kiak ȷ̈ié ġiù ȷ̈i siang xik。
ṡim ṡim mek mek, láang láang cieng cieng, cei cei cóm cóm cek cek。 żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣù, zuàai nan ziang sik。 sam boai liáng zhä́n ḋàm ziú, zim ḣuaat ta、muán lai bung gip。 ngàan goà yiáa, jièng xiang sim, kiak ȷ̈ié ġiù ȷ̈i siang xik。 moán ḋì ḣoang huaa doai ziek,   żieu żuɿ̀ suɿ́n ,nyio  nyio gim ḣiú ȷ̈uɿ kom tek? xiú drió chong nyin,   ḋuk żɿ̀ zim shaang dɿk hɿk。 ngo ḋung gàang gem sèi ḣuó ,d  d ào ḣoang huɿn ,d  d ém dém dek dek。 ngièn cɿ̀ ḋèi ,zim  zim yit gà żhiu żì léu dɿk。
=== 王安石《別鄞女》 ===

Navigation menu