Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

25 bytes added, 20:53, 17 February 2017
李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》
疑是銀河落九天。
 
Muàng Lio Shän Ḃuk Bò
 
Lí Ḃaak
nyit jièu hiang lo shaang zié en,
應是綠肥紅瘦。
lí ciengjièu 《nyio m Nyio M ɿung lieng Lieng · żak yi Żak Yi àa ḣu Ḣu ó shio bung Shio Bung żhi Żhi ù  Lí Ciengjièu
żak yiàa ḣuó shio bung żhiù,
這次第,怎一個 愁字了得!
l Xieng Xieng Màan L í ciengji Ciengji èu 《xieng xieng màan》
ṡim ṡim mek mek,
今夜扁舟來訣汝,死生從此各西東。
ḣuang an Ḃiet Ngin Nió  ȷ̈iek《ḃiet ngin nió》Ḣuang An J̈ek
ḣaang nen sam ȷ̈ip yí shuɿ wung,moán ngä́n yu xiang jié żɿ̀ gung。
gim yiàa pien jiu lai guet nyió,sɿ́ shaang żiòng cié gak sei dung。

Navigation menu