Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

31 bytes removed, 08:59, 18 February 2017
m
《早梅诗》
全詩原文及所對應聲母的音值如下:
東 風 破 早 梅 |t f pʰ ts m
向 暖 一 枝 開 |x n 0 tʂ kʰ
氷 雪 無 人 見 |p s v ʐ k
春 從 天 上 來 |tʂʰ tsʰ tʰ ʂ l
{| class="wikitable"
!中古讀音
!對應聲母
|-
!dung bung poà záo moai
xiàng noán yit jie kai

Navigation menu