Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

450 bytes added, 21:26, 18 February 2017
no edit summary
ngi ȷ̈ié ngin ḣa lak giú ten。
 
=== 杜甫《春望》 Qun Muàng -- Ḋó Buó ===
Guɿk poà shän ḣa żài,ȷ̈ieng qun cáo muk xim。
 
國破山河在,城春草木深。
 
Góm ȷ̈i huaa zièn luɿ̀,ḣɿ̀n ḃiet déu giaang sim。
 
感時花濺淚,恨別鳥驚心。
 
Piong hoá lien sam nguat,gaa xio déi muàn gim。
 
烽火連三月,家書抵萬金。
 
Ḃaak ḋu sao gàang doán,ḣuɿn yiok buɿt xìng zhim。
 
白頭搔更短,渾欲不勝簪。
== 北宋 ==
ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。
=== 李清照《聲聲慢》 (Xieng Xieng Màan -- Lí Ciengjièu) === 尋尋覓覓,冷冷清清 ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng 淒淒慘慘戚戚。
乍暖還寒時候 尋尋覓覓,冷冷清清 最難將息。
三杯兩盞殘淡酒,怎敵他、晚來風急 cei cei cóm cóm cek cek
雁過也,正傷心,卻是舊時相識 淒淒慘慘戚戚
滿地黃花堆積。憔悴損 żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣù 如今有誰堪摘。
守著窗兒 乍暖還寒時候 獨自怎生得黑。
梧桐更兼細雨,到黃昏點點滴滴 zuàai nan ziang sik
這次第,怎一個 愁字了得!最難將息。
Xieng Xieng Màansam boai liáng zhä́n ḋàm ziú,
-- Lí Ciengjièu三杯兩盞殘淡酒,
zim ṡim ṡim mek mek,ḣuaat ta、muán lai bung gip。
láang láang cieng cieng,怎敵他、晚來風急。
cei cei cóm cóm cek cek。ngàan goà yiáa,jièng xiang sim,
żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣù 雁過也,正傷心
zuàai nan ziang sik kiak ȷ̈ié ġiù ȷ̈i siang xik
sam boai liáng zhä́n ḋàm ziú,卻是舊時相識。
zim moán ḣuaat ta、muán lai bung gip。ḋì ḣoang huaa doai ziek,
ngàan goà yiáa,滿地黃花堆積。
jièng xiang sim,żieu żuɿ̀ suɿ́n,nyio gim ḣiú ȷ̈uɿ kom tek?
kiak ȷ̈ié ġiù ȷ̈i siang xik 憔悴損,如今有誰堪摘
moán xiú drió chong nyin,ḋuk ḋì ḣoang huaa doai ziek,żɿ̀ zim shaang dɿk hɿk。
żieu żuɿ̀ suɿ́n 守著窗兒 獨自怎生得黑。
nyio gim ngo ḣiú ḋung gàang gem sèi ȷ̈uɿ kom tek?ḣuó,
xiú drió chong nyin 梧桐更兼細雨
dào ḋuk żɿ̀ zim shaang ḣoang huɿn,dém d ɿk hɿk ém dek dek
ngo ḋung gàang gem sèi ḣuó,到黃昏點點滴滴。
ngièn cɿ̀ ḋèi,zim yit gà żhiu żì léu d ào ḣoang huɿn,ɿk。
dém dém dek dek。 ngièn cɿ̀ ḋèi 這次第 , zim yit gà 怎一個 żhiu żì léu dɿk。愁字了得!
=== 王安石《別鄞女》 ===

Navigation menu