Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

15 bytes added, 21:29, 18 February 2017
杜甫《春望》 Qun Muàng -- Ḋó Buó
ngi ȷ̈ié ngin ḣa lak giú ten。
=== 杜甫《春望》 ====== Qun Muàng -- Ḋó Buó ===
Guɿk poà shän ḣa żài,ȷ̈ieng qun cáo muk xim。
ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。
=== 李清照《聲聲慢》(====== Xieng Xieng Màan -- Lí Ciengjièu) ===
ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng,

Navigation menu