Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

14 bytes removed, 21:30, 18 February 2017
Qun Muàng -- Ḋó Buó
=== 杜甫《春望》 ===
=== Qun Muàng -- Ḋó Buó === 
Guɿk poà shän ḣa żài,ȷ̈ieng qun cáo muk xim。
=== 李清照《聲聲慢》 ===
=== Xieng Xieng Màan -- Lí Ciengjièu === 
ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng,

Navigation menu