Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

613 bytes added, 21:49, 18 February 2017
杜甫《春望》
=== 杜甫《春望》 ===
Qun Muàng -- Ḋó Buó《Qun Muàng》
Guɿk poà shän ḣa żài,ȷ̈ieng qun cáo muk xim。
白頭搔更短,渾欲不勝簪。
 
=== 李商隱《錦瑟》 ===
Lí Xiangyín 《Gím Shit》
 
gím shit muo doan ngó ȷ̈ip ḣen,
 
錦瑟無端五十弦,
 
yit ḣen yit ḋruó si ḣuaa nen。
 
一弦一柱思華年。
 
zhiang shaang héu mɿung mei ḣo sep,
 
莊生曉夢迷蝴蝶,
 
muàng dèi qun sim tak ḋó guen。
 
望帝春心托杜鵑。
 
cang hái nguat miaang juo ḣiú luɿ̀,
 
滄海月明珠有淚,
 
lam ḋen nyit noán ngiok shaang en。
 
藍田日暖玉生煙。
 
cié żieng ká ḋái ȷ̈ieng druɿ yik,
 
此情可待成追憶,
 
jié ȷ̈ié dang ȷ̈i yí  muáng nyien。
 
只是當時已惘然。
== 北宋 ==

Navigation menu