Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

9 bytes added, 10:11, 19 February 2017
李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》
=== 李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》 ===
昨夜雨疏風驟,
Lí Ciengjièu 濃睡不消殘酒。《Nyio Mɿung Lieng · Żak Yiàa Ḣuó Shio Bung Żhiù》 
試問卷簾人 żak yiàa ḣuó shio bung żhiù
卻道海棠依舊。昨夜雨疏風驟,
知否,知否?
niong 應是綠肥紅瘦 ȷ̈uè bu sieu żan ziú
Nyio Mɿung Lieng · Żak Yiàa Ḣuó Shio Bung Żhiù濃睡不消殘酒。
-- Lí Ciengjièu
żak yiàa ḣuó shio bung żhiù xì muɿ̀n guèn liem nyin
niong ȷ̈uè bu sieu żan ziú。試問卷簾人,
xì muɿ̀n guèn liem nyin,
giak ḋáo hái ḋang wi ġiù。
 
卻道海棠依舊。
 
drie bú, drie bú?
 
知否,知否?
 
ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。
 
應是綠肥紅瘦。
=== 李清照《聲聲慢》 ===

Navigation menu