Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

5 bytes removed, 10:13, 19 February 2017
m
李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》
żak Żak yiàa ḣuó shio bung żhiù,
昨夜雨疏風驟,
 niong Niong ȷ̈uè bu sieu żan ziú。
濃睡不消殘酒。
 x X ì muɿ̀n guèn liem nyin,
試問卷簾人,
 giak Giak ḋáo hái ḋang wi ġiù。
卻道海棠依舊。
 drie Drie bú, drie bú?
知否,知否?
 ying Ying ȷ̈ié liok ḃui ḣung shiù。
應是綠肥紅瘦。

Navigation menu