Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

628 bytes added, 18:44, 19 February 2017
李商隱《錦瑟》
白頭搔更短,渾欲不勝簪。
 
=== 白居易《長恨歌》 ===
Ḃaak Gio Yiè《Ḋriang Ḣɿ̀n Ga》
 
hàn ḣoang ḋriòng shik si kueng guɿk,
 
漢皇重色思傾國,
 
ngiò ḣuó da nen ġiu bu dɿk。
 
御宇多年求不得。
 
yiang gaa ḣiú nió chio driáng ȷ̈ieng,
 
楊家有女初長成,
 
yiàng żái xim guei nyin muì xik。
 
養在深閨人未識。
 
ten shaang lèi drì nan żɿ̀ kì,
 
天生麗質難自棄,
 
yit drieu suén żài guɿn ḣuang zhik。
 
一朝選在君王側。
 
ḣoai mɿu yit sièu baak mì shaang,
 
回眸一笑百媚生,
 
liuk giung buɿ́n ḋài muo ngaan shik。
 
六宮粉黛無顏色。
=== 李商隱《錦瑟》 ===

Navigation menu