Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

351 bytes added, 18:17, 25 February 2017
李商隱《錦瑟》
只是當時已惘然。
 
=== 賀知章《回鄉偶書》 ===
Ḣà Drie Jiang《Ḣoai Hiang Ngú Xio》
 
xièu siéu lie gaa láo ḋà ḣoai,
 
少小離家老大回,
 
hiang yim muo gái bìn mao chue。
 
鄉音無改鬢毛衰。
 
nyie ḋung siang gèn buɿt siang xik,
 
兒童相見不相識,
 
sièu muɿ̀n kaak żiong ḣa qiò lai。
 
笑問客從何處來。
== 北宋 ==

Navigation menu