Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

4 bytes added, 02:31, 4 March 2017
李清照《如夢令·昨夜雨疏風驟》
昨夜雨疏風驟,
Niong ȷ̈uè bu ɿt sieu żan ziú。
濃睡不消殘酒。
Xì muɿ̀n gu èn én liem nyin,
試問卷簾人,
Giak ḋáo hái ḋang wi ɿi ġiù。
卻道海棠依舊。

Navigation menu