Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

No change in size, 02:37, 4 March 2017
李清照《聲聲慢》
淒淒慘慘戚戚。
żhàa noán ḣuaan ḣan ȷ̈i ḣo ù,
乍暖還寒時候,
三杯兩盞殘淡酒,
zim ḣuaat ḋek ta、muán lai bung gip。
怎敵他、晚來風急。
卻是舊時相識。
mo m án ḋì ḣoang huaa doai ziek,
滿地黃花堆積。
żieu żuɿ̀ su so ɿ́n,nyio gim ḣiú ȷ̈uɿ kom tek?
憔悴損,如今有誰堪摘。
守著窗兒,獨自怎生得黑。
ngo ḋung gàang gem sèi ḣuó ḣú
梧桐更兼細雨,
dào ḣoang hu ho ɿn,dém dém dek dek。
到黃昏 點點滴滴。
ngièn cɿ̀ ḋèi,zim yit gà żhiu żì léu dɿk。

Navigation menu