Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

17 bytes added, 08:50, 14 October 2017
no edit summary
=== 李白《望庐山瀑布》 ===
日照香爐生紫煙,
Muàng Lio Shän 遙看瀑布掛前川。Ḃuk Bò -- Lí Ḃaak
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。
Muàng Lio Shän Ḃuk Bònyit jièu hiang lo shaang zié en,
-- Lí Ḃaak日照香爐生紫煙,
nyit jièu hiang lo shaang zié en,yieu kàn ḃuk bò guä̀ żen quen。
yieu kàn ḃuk bò guä̀ żen quen 遙看瀑布掛前川
bui liu ḋrik ḣàa sam cien qiek,
 
飛流直下三千尺,
ngi ȷ̈ié ngin ḣa lak giú ten。
 
疑是銀河落九天。
=== 杜甫《春望》 ===
Ḋó Buó《Qun Muàng》
 
 
Guɿk poà shän ḣa żài,ȷ̈ieng qun cáo muk xim。
=== 白居易《長恨歌》 ===
Ḃaak Gio Yiè《Ḋriang Ḣɿ̀n Ga》
 
 
hàn ḣoang ḋriòng shik si kueng guɿk,
=== 李商隱《錦瑟》 ===
Lí Xiangyín 《Gím Shit》
 
 
gím shit mu doan ngó ȷ̈ip ḣen,
=== 賀知章《回鄉偶書》 ===
Ḣà Drie Jiang《Ḣoai Hiang Ngú Xio》
 
 
xièu siéu lie gaa láo ḋà ḣoai,
=== 李清照《聲聲慢》 ===
Xieng Xieng Màan -- Lí Ciengjièu
 
ṡim ṡim mek mek,láang láang cieng cieng,
=== 王安石《別鄞女》 ===
行年三十已衰翁,滿眼憂傷只自攻。
今夜扁舟來訣汝,死生從此各西東。Ḃiet Ngin Nió -- Ḣuang An J̈ek
Ḃiet Ngin Nió
-- Ḣuang An J̈ekḣaang nen sam ȷ̈ip yí shuɿ wung,moán ngä́n yu xiang jié żɿ̀ gung。
ḣaang nen sam ȷ̈ip yí shuɿ wung,moán ngä́n yu xiang jié żɿ̀ gung 行年三十已衰翁,滿眼憂傷只自攻
gim yiàa pien jiu lai guet nyió,sɿ́ shaang żiòng cié gak sei dung。
 
今夜扁舟來訣汝,死生從此各西東。
=== 王安石《梅花》 ===
墙角数枝梅,凌寒独自开。
Moai Huaa -- 遥知不是雪,为有暗香来。Ḣuang An J̈ek
Moai Huaa
-- Ḣuang An J̈ekżiang gok shuò jie moai,
żiang gok shuò jie moai 墙角数枝梅
ling ḣan ḋuk żɿ̀ kai。
 
凌寒独自开。
yieu drie buɿt ȷ̈ié suet,
 
遥知不是雪,
ḣue ḣiú òm hiang lai。
 
为有暗香来。
== 明代 ==
31
edits

Navigation menu