Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

1,058 bytes added, 03:28, 4 May 2019
no edit summary
六宮粉黛無顏色。
 
qun ḣan siè yiok ḣuaa cieng ḋrie,oɿn żuen xuɿ́ ḣoɿt séi nging ji。
 
春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。
 
ȷ̈ì nyie ḃu kí gieu mu lik,xí ȷ̈ié sin ȷ̈ing ɿn ḋraak ȷ̈i。
 
侍兒扶起嬌無力,始是新承恩澤時。
 
wɿn bìn huaa ngaan gim ḃò yièu,ḃu yiong driàng noán ḋò qun sieu。
 
雲鬢花顏金步搖,芙蓉帳暖度春宵。
 
qun sieu kó doán nyit gao kí,żiong cié guɿn wang buɿt záo ḋrieu。
 
春宵苦短日高起,從此君王不早朝。
 
ȷ̈ing hoan ȷ̈ì èn mu gän ḣàa,qun żiong qun yiu yiàa juen yiàa。
 
承歡侍宴無閒暇,春從春遊夜專夜。
 
ḣòu giung gä lèi saam cen nyin,saam cen trióng ài żài yit xin。
 
後宮佳麗三千人,三千寵愛在一身。
 
gim wuk zhiang ȷ̈ieng gieu ȷ̈ì yiàa,ngiok lou èn ḃä́ zuɿ̀ ḣoa qun。
 
金屋妝成嬌侍夜,玉樓宴罷醉和春。
 
zɿ́ moài ḋéi hueng gäi liet tó,ká len goang cái shaang moɿn ḣó。
 
姊妹弟兄皆列土,可憐光彩生門戶。
春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。

Navigation menu