Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

105 bytes removed, 03:54, 4 May 2019
白居易《長恨歌》
遂令天下父母心,不重生男重生女。
lie/lei giung gao qió/qiò nyip ceng wɿn,sien ngàao/ngok/lak bung/bùng ḃieu/pieu qió/qiò qió/qiò muɿn/muɿ̀n
驪宮高處入青雲,仙樂風飄處處聞。
ḣoán ga man/maan/mien/màn/màan mú nging/ngìng si driuk,ż ín/z ín nyit guɿn wang/wàng kan/kàn bu/bú/buɿt zù/ziok。
緩歌謾舞凝絲竹,盡日君王看不足。

Navigation menu