Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

90 bytes removed, 06:28, 5 May 2019
no edit summary
緩歌謾舞凝絲竹,盡日君王看不足。
ngio yiang ḃei gó ḋúng ḋì lai,gieng pà ngei/nget/ngèi ȷ̈iang wú/wù ɿi/ɿì kiok。
漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲。
giú ḋriong/ḋrióng/ḋriòng ȷ̈ieng kuat en ḋrin shaang/shièng ,cen/cien ẋing/ẋìng muàn ġie/ ġiè sei nam ḣang/ ḣaang/ḣàng/ḣàang
九重城闕煙塵生,千乘萬騎西南行。
Anonymous user

Navigation menu