Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

327 bytes removed, 06:58, 5 May 2019
no edit summary
九重城闕煙塵生,千乘萬騎西南行。
cuɿ̀ ḣuaa/huaa/ḣuàa yieu/yièu yieu/yièu ḣang/ ḣaang/ḣàng/ḣàang ḃù/ ḃuk jí,sei quɿ̀/qut do moɿn baak yio lí。
翠華搖搖行復止,西出都門百餘里。
liuk guɿn bu/bú/buɿt buat mu nàai/nà ḣa/ḣá,wan/w ,w án druén/druèn nga/ngié mi máa żen sɿ́。
六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死。
huaa ḋen/ ḋèn we/wé ḋì mu nyin xiu/xiù ,cuɿ̀ ġieu/ ġièu gim ziak ngiok sao ḋou。
花鈿委地無人收,翠翹金雀玉搔頭。
guɿn wang/wàng yém mièn/mèn gu/ġiu/giù bu/bú/buɿt dɿk,ḣoai/ḣoài kan/kàn hɿet luɿ̀ siang/siàng ḣoa/ḣoà liu。
君王掩面救不得,回看血淚相和流。
ḣoang ai sán/sàn màn bung/bùng seu sak/shiek/shäk ,wɿn żhä́n/żhién/ żhàan ɿeng wu dɿng 劍gak  giàm gak
黃埃散漫風蕭索,雲棧縈紆登劍閣。
nga mi shän ḣáa/ ḣàa xiéu/xièu nyin ḣang/ ḣaang/ḣàng/ḣàang ,zieng ġɿi/ ġi mu goang/goàng nyit shik ḃak。
峨嵋山下少人行,旌旗無光日色薄。
ȷ̈iok gong xuɿ́ biek ȷ̈iok shän ceng,xièng jú drieu/ ḋrieu drieu/ ḋrieu mò mò żieng。
蜀江水碧蜀山青,聖主朝朝暮暮情。
ḣang/ ḣaang/ḣàng/ḣàang giung g èn/ḣ èn nguat xiang/xiàng sim shik,yiàa wú/wù muɿn/muɿ̀n leng ḋriang doán/ḋoán/doàn xieng。
行宮見月傷心色,夜雨聞鈴腸斷聲。
Anonymous user

Navigation menu