Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

52 bytes removed, 07:28, 5 May 2019
no edit summary
行宮見月傷心色,夜雨聞鈴腸斷聲。
ten ṡuen/ṡuèn ḋì druén/druèn ḣoai/ḣoài liong ngiò,dào cié ḋriu ḋrio bu/bú/buɿt nai/nɿng/nɿ́ng/nài kió/kiò。
天旋地轉回龍馭,到此躊躇不能去。
Anonymous user

Navigation menu