Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

1,195 bytes removed, 21:15, 5 May 2019
白居易《長恨歌》
天旋地轉回龍馭,到此躊躇不能去。
máa ngoai/ngoái pa ḣáa/ ḣàa nei/nèi t ó/ḋ ó driung/driùng ,bu/bú/bu ɿt g èn/ḣ èn ngiok ngaan kung/kùng sɿ́ qió/qiò。
嵬坡下泥土中,不 空死
guɿn ȷ̈in siang/siàng gò ż ín/z ín driem/tem/dèm ɿi/ɿì ,dung muang/muàng do moɿn sìn máa gui。
君臣相 顧盡 顾尽 沾衣, 望都 馬歸 马归
gui lai ḋrie/ḋa wán gäi ɿi ġiù,tàai yiek ḃu yiong muì yang liú。
歸來 归来 池苑皆依 ,太液芙蓉未央柳。
ḃu yiong nyio/nyiò mi èn/m èn liú nyio/nyiò mi,doài cié nyio/nyiò ḣa/ḣá bu/bú/buɿt luɿ̀ ȷ̈ue。
芙蓉如面柳如眉, 此如何不 垂。
qun bung/bùng ḋao lí huaa kai nyit,ciu wú/wù ngo ḋung yiep/xiep lak ȷ̈i。
桃李花 日,秋雨梧桐
sei giung nam noài da ciu cáo,lak yiep/xiep mán gäi ḣung bu/bú/buɿt sáo/sào
西 多秋草,落 葉滿階紅 叶满阶红
li wan ḋéi/ ḋèi zí ḃaak buat sin,zieu ḃuang/ḃang a gaam/gàam ceng nga láo。
弟子白 新,椒房阿 青娥老。
ṡiek ḋ èn/d èn ḣuing bui si/sì ciéu nyien,go dɿng teu/tao/ḋéu ż ín/z ín muì ȷ̈ieng men。
夕殿 螢飛 萤飞 思悄然,孤 未成眠。
ḋri ḋri jiong gó chio ḋriang/driáng/ḋriàng yiàa,gä́ng gä́ng seng ḣa yiok ȷ̈iò ten。
遲遲鐘 迟迟钟 鼓初 夜,耿耿星河欲曙天。
wan/oɿn yang/ang nguáa/nguàa leng/láang/léng shiang ḣuaa/huaa/ḣuàa ḋriong/ḋrióng/ ḋriòng,ḃuì cuɿ̀ kim ḣan ȷ̈uɿ yio/yió/yiò giong/ ġiòng。
鴛鴦 鸳鸯 瓦冷霜 重,翡翠衾寒 誰與 谁与 共。
yiu yiu shaang/shièng sɿ́ ḃiet/biet geng/gèng nen, 魂tak/paak bu/bú/buɿt zɿng/ żɿng lai nyip mɿung/mɿùng。
悠悠生死 別經 别经 年,魂魄不曾
lim/lìm ġiong ḋáo żhí ḣung/ḣúng do kaak ,nai/n ,n ɿng/nɿ́ng/nài yí zieng/zièng ȷ̈ieng ḋrì/drì 魂tak/paak。
邛道士 鸿 都客,能以精 致魂魄。
we gám guɿn wang/wàng drién/nièn druén/druèn si/sì ,ṡuɿ̀ gaao/gàao ḃuang/buang żhí yin/än ġin mek。
感君王 輾轉 辗转 思,遂教方士殷勤
ḃäi kung/kùng ngiò k ɿì/h ɿì bo ɿn/bò ɿn nyio/nyiò ḋèn,xing ten nyip ḋì ġiu ji bèn。
排空 馭氣 驭气 奔如 ,升天入地求之遍。
ȷ̈iáng/ ȷ̈iàng ġiung biek lak ḣáa/ ḣàa ḣoang żuen,liáng/liàng qió/qiò mang mang gäi bu/bú/buɿt g èn/ḣ èn。
碧落下 泉, 兩處 两处 茫茫皆不
hoɿt muɿn/muɿ̀n hái ȷ̈iáng/ ȷ̈iàng yú sien shän,shän żái/ żài hio/kio mu piéu miéu
海上有仙山,山在 虛無縹 虚无缥
lou gak leng lung ngó wɿn kí,ġi/gi driung/driùng qiak yèu/yak da sien zí。
樓閣 楼阁 起,其中 綽約 绰约 多仙子。
driung/driùng yú yit nyin żì tàai jin,suet bu huaa màao shim/chim/cam/saam/càm chie/chä/chäi/chaa/chä̀ ȷ̈ié。
中有一人字太真,雪 花貌 差是。
gim kuat sei siang kóu ngiok guing,druén/druèn gaao/gàao siéu ngiok bào shong ȷ̈ieng。
西 叩玉扃, 教小玉 報雙 报双 成。
muɿn/muɿ̀n ḋáo hàn gaa ten zí shí/shì ,giú ḣuaa/huaa/ḣuàa driàng lí mɿung/mɿùng 魂gieng 魂 gieng
家天子使,九 華帳 华帐
láam ɿi/ɿì quɿ/toai ḋrim/jím/jìm kí ḃoai ḣoai,ju ḃak ngin bieng/ ḃeng/biéng yie/yié lié kai。
衣推枕起徘徊,珠箔 屏迤 邐開 逦开
wɿn bìn bàn pien/pièn sin ȷ̈uè gàao/gok ,huaa goan/goàn bu/bú/buɿt jiéng ḣáa/ ḣàa ḋang lai。
雲鬢 云鬓 半偏新睡 ,花冠不整下堂
bung/bùng que/què sien mièi ḃieu/pieu ḃieu/pieu gió,yiu/giù/yiù ṡí ngei/nget/ngèi ȷ̈iang wú/wù ɿi/ɿì mú。
吹仙袂 飄飄舉 飘飘举 似霓裳羽衣舞。
ngiok yiong żek mak luɿ̀ lan gan/gàn ,li huaa yit jie qun dàai wú/wù
玉容寂寞 淚闌 泪阑 干,梨花一枝春 雨。
ḣam/ham/ḣàm żieng nging/ngìng tei/ ḋèi ṡiàa guɿn wang/wàng ,yit ḃiet/biet yim yiong liáng/liàng miéu mang。
含情凝睇 君王,一 音容 渺茫。
jieu yiang ḋ èn/d èn lí ɿn ài żuet,ḃung lai/lài giung driung/driùng nyit nguat ḋriang/driáng/ḋriàng
殿里恩 愛絕 爱绝 ,蓬 萊宮 莱宫 中日月
ḣoai/ḣoài ḋou ḣáa/ ḣàa muang/muàng nyin ḣuaan/ḣɿèn qió/qiò,bu/bú/bu ɿt g èn/ḣ èn ḋriang/driáng/ḋriàng an g èn/ḣ èn ḋrin mù。
下望人寰 ,不 見長 见长 見塵霧 见尘雾
yuɿ ziang/ziàng ġiù muɿt biéu xim/xìm żieng, ḋen/ ḋèn ḣap/gap gim chä giè ziang/ziàng kió/kiò。
將舊 将旧 物表深情, 合金 去。
chä liu/liù yit gó ḣap/gap yit xien/xièn,chä bäk ḣoang gim ḣap/gap buɿn/ḃuɿ̀n ḋen/ ḋèn。
留一股合一扇, 金合分
ḋan/ḋán/ ḋàn gaao/gàao sim ṡí gim ḋen/ ḋèn gen,ten ȷ̈iáng/ ȷ̈iàng nyin ḣo àai/go àai siang/siàng g èn/ḣ èn。
但教心似金 鈿堅 钿坚 ,天上人 間會 间会
lim/lìm ḃiet/biet yin/än ġin ḋriong/ḋrióng/ ḋriòng giè ṡi,ṡi driung/driùng yú ȷ̈ièi liáng/liàng sim drie。
臨別 临别 殷勤重寄 中有誓 心知。
cit nguat cit nyit ḋriang/driáng/ḋriàng shaang/shièng èn/d èn,yiàa bàn mu nyin sɿ ngió/ngiò ȷ̈i。
七月七日 生殿,夜半 人私 語時 语时
żái/ żài ten nguàn zò/zà/zak ḃi//ḃì/bì/ḃit yik déu, żái/ żài ḋì nguàn we lien lí jie。
在天 作比翼 ,在地 願為連 愿为连 理枝。
ten ḋriang/driáng/ḋriàng ḋì giú yú ȷ̈i ż ín/z ín,cié ḣɿ̀n mien mien mu żuet ġi。
地久有 時盡 时尽 ,此恨 綿綿無絕 绵绵无绝 期。
Anonymous user

Navigation menu