Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

No change in size, 08:32, 6 May 2019
m
白居易《長恨歌》
hàn ḣoang ḋriòng shik si kueng gu kɿeng gu ɿk,
漢皇重色思傾國,
ngiò ḣuó da wú da nen ġiu buɿt dɿk。
御宇多年求不得。
yiang gaa ḣi y ú ni  ni ó chio driáng ȷ̈ieng,
楊家有女初長成,
yi àng áng  ż ái xim guei ài xìm guei nyin muì xik。
養在深閨人未識。
天生麗質難自棄,
yit drieu suén żài guɿn ḣuang zhik wang zhik
一朝選在君王側。

Navigation menu