Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

1 byte added, 01:31, 2 October 2021
白居易《長恨歌》
鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。
yiu yiu shaang sɿ́ biet geng nen ,魂 ,hun paak buɿt żɿng lai nyip mɿùng。
悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。
lim ġiong ḋáo żhí ḣung do kaak,nɿng yí zieng ȷ̈ieng drì hun paak。
临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。
上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。
hoɿt muɿn hái ȷ̈iàng yú sien shän,shän żài hio mu piéu miéu gän
忽闻海上有仙山,山在虚无缥渺间。
楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。
driung yú yit nyin żì tàai jin,suet bu huaa màao chim chä chie ȷ̈ié。
中有一人字太真,雪肤花貌参差是。
金阙西厢叩玉扃,转教小玉报双成。
muɿn ḋáo hàn gaa ten zí shí,giú ḣuaa driàng lí mɿùng hun gieng。
闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。

Navigation menu