Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

13 bytes added, 06:19, 25 December 2021
no edit summary
白頭搔更短,渾欲不勝簪。
==ḋó bú《ȷ̈iok siàng》==
==杜甫《蜀相》==
ḋó bú《ȷ̈iok siàng》
 
ȷ̈ing siàng ṡi ḋang ḣá qiò ṡim
 
丞相祠堂何處尋
 
gím goan ȷ̈ieng ngoàai baak shim shim
 
錦官城外柏森森
 
yèng gäi biek cáo żɿ̀ qun shik
 
映階碧草自春色
 
gäk yiep ḣoang lie kung hào yim
 
隔葉黃鸝空好音
 
saam gò ḃin ḃuan ten ḣàa gèi
 
三顧頻煩天下計
 
liáng drieu kai zèi láo ȷ̈in sim
 
兩朝開濟老臣心
 
quɿ̀ shɿ muì żiep xin sen sɿ́
 
出師未捷身先死
 
ḋriang shì yeng yung luɿ̀ mán gim
 
長使英雄淚滿襟
 
=== 白居易《長恨歌》 ===

Navigation menu